Open brieven

Tafel van 12: brief van 12 december 2017

Geachte mensen, werkzaam voor de gemeente, leden van het College, Raadsleden, (leden van) politieke partijen,

Vorige maand, 11 november, hebben wij u een brief gezonden over de urgentie biodiversiteit te bewaren en te versterken.

Een groot aantal gemeenten heeft gereageerd en contact met ons gekregen. Zij, wellicht ook u, laten weten welke maatregelen zijn getroffen in de gemeente. De indruk ontstaat dat het best goed gaat met het bewaren en versterken van de biodiversiteit.

Hans Haarsma schrijft...

Hans Haarsma is gepensioneerd ingenieur van Rijkswaterstaat en bestuurder van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs

Lieve Boudewijn, Veronica en Miriam,

Jullie ouwe vader is een beetje trots. Mijn grote AH heeft een prikbord voor klachten, ideeën en complimenten. In juni schreef ik een idee. Op alle AH-kassaschermen stond bovenaan standaard: “Er wordt geen kassabon geprint”. Ik vond dat negatief, bovendien heeft een consument recht op een kassabon. Niettemin vroeg het kassapersoneel in strijd met deze regel altijd vriendelijk: wilt u een kassabon?

Open brief aan prof. ir. Klaas van Egmond

Geachte heer van Egmond, en mensen in de cc

Stichting Leven met de aarde bestaat 15 jaar. Ter gelegenheid daarvan is o.a deze lezing uitgesproken. Vandaag bereikte mij het bericht dat de SER positief gaat adviseren als het gaat om TTIP.

Is dat waar en wat kunnen wij doen?

Ik herinner mij de bijeenkomst van DoPP in de UU over dit onderwerp. Hoe de communicatie te verbeteren, want daar werd een overzicht van argumenten gecommuniceerd. Kent u de groep Klein in de tweede kamer? Er zijn veel kleine partijen die anders willen.

Mijn vraag is ... wat kunnen wij doen. Ik zou graag gebruik maken van het podium in de universiteit om integrale oplossingen te ontwerpen, met een autoriteit die daar echt werk van maakt. Een minister voor duurzaamheid en vrede, heelheid en eenheid?

Hartelijke groeten

Open brief van Louis Bervoets, MenSmens

Iedereen weet ik ben een MenSmens ...
daarom omdat ik 14 januari jarig was doe ik MenS mijn cadeau.
(zie ergens onderaan brief ... ...)

Mijn visie over MenS in ons leven als MenSbeeld en waarom ik graag spreek over MenSmensen.

Open brief aan het bestuur van Wageningen UR en Rector Magnificus Arthur Mol

Onderwerp: meer aandacht voor agro-ecologisch onderzoek en onderwijs

Datum: 7 september 2015

 

Geacht bestuur, geachte Heer Mol

Ter gelegenheid van de start van het academisch jaar presenteren wij hierbij graag de visie van voedselanders. Vorig jaar februari organiseerden we de Voedsel Anders conferentie op de Wageningen Campus. Ruim 800 enthousiaste boeren, actieve burgers, studenten en wetenschappers werkten hieraan mee. Wij spraken over eerlijke en duurzame landbouw- en voedselsystemen, hoe we daaraan bijdragen en hoe we elkaar daarbij kunnen helpen. We zien het grote enthousiasme van betrokkenen bij de activiteiten dit jaar als een opmaat voor een nieuwe grote conferentie die we in het voorjaar van 2016 organiseren.

How to realise a 21 century refugee plan?

Dear politicians  and other people solving problems,

How to realise a 21 century refugee plan? Not only welcoming refugees!

I would like to share something with you.
I think we should take an initiative to make a plan that can be compared with a plan in war situations, (the enemy is more or less our own way of living) to build and share what the earth can give.
Would you please take the lead with all your colleagues in the EU parliament?

Lees meer...

Open brief aan Louise Fresco

Janneke Bruil van Voedsel Anders schrijft aan Louis Fresco

"Al jaren pleit u voor verdere intensivering van de voedselproductie. U doelt daarmee vooral op schaalvergroting, verdere industrialisering en verder gebruik van landbouwchemicaliën. Ook verdedigt u regelmatig het gebruik van gentechnologie. Dit terwijl we onderhand wel weten dat deze richting in de landbouw de bodemvruchtbaarheid en de biodiversiteit sterk verminderen."

Lees hier de volledige brief

Open brief vanuit Voedsel Anders

Open brief vanuit Voedsel Anders
"Louise Fresco, het kan anders"

Janneke Bruil, organisator van Voedsel Anders, heeft de onderstaande open brief geschreven aan Louise Fresco. Ze schreef dit stuk samen met Tjerk Dalhuisen. Zij maken deel uit van het team dat in februari de Voedsel Anders conferentie organiseerde aan de Wageningen Universiteit. De brief is gepubliceerd op Joop.nl.

Oproep tot samenwerking

Etten, 28 juni 2014,

Geachte lezer, geachte bezoekers van het Rijksinstituut voor Cultureel Erfgoed, Geachte Aad Mulders en anderen,

Via deze link een beter te onderzoeken fenomeen:http://www.blauwvuur.nu/cms/index.php/duurzameontwikkeling/landbouw/322-polderovertrefttopnatuur

In deze studie wordt de meeropbrengst aan organische stof in een niet in cultuur gebracht natuurlijk gebruikt landschap zichtbaar.

In de discussie over landschap is belangrijk dat de natuurlijke gedragingen van landschap en al wat daar leeft in optimale relatie zijn met de aarde, het water en de lucht. De lokale, terrestrische situatie, overal op aarde, bepaalt hoe het landschap zich zal ontwikkelen.

De manier waarop de mens het landschap gebruikt vormt in grote mate het landschap, en bepaalt daarmee mede het klimaat.

Hiermee vertel ik niets nieuws.

Gemeenteraad & College van Doetinchem, 20 mei 2014

Etten, 20 mei 2014,

Betreft: Bouw nieuw ziekenhuis en locatiekeuze.

Geachte Gemeenteraadsleden van Doetinchem, geacht College,

Deze brief ontvangt u, omdat wij in een transitieperiode komen, het fenomeen "Groei-economie" staat ter discussie. Wij zijn op zoek naar een andere orde. Dit vraagt o.a een andere visie op "werk". Alléén door samen te werken met visie, komen wij uit onze complexe relatie met de natuur, kunnen wij aan het herstellen van evenwichten werken.

Brief aan de staatssecretaris van Economische Zaken

Ir. Wil Lases houdt zich al jaren bezig met waterveiligheid en natuur.
Hij heeft zijn zienswijzen als deskundig ingenieur ingebracht bij het plan voor het ontpolderen van de Hedwige Polder in Zeeland toen dit document ter visie lag. Omdat hij niet bij die polder woont, is hij zogenaamd niet direct belanghebbende.
Deze deskundige zienswijze van Wil Lases, is niet integraal goed verstaan door de ambtenaren op het ministerie en op onbehoorlijke wijze terzijde geschoven, terwijl Wil Lases, als burger van dit land, en gediplomeerd deskundige zijn menselijke ethiek en zijn beroepsethiek gestand deed.

Vaststelling rijksinpassingsplan Hedwigepolder;

Nota van beantwoording zienswijzen;

Integrale samenwerking waterbouwkunde en ecologie voor natuurherstel.

 

Tiel, 5 maart 2014.

Geachte mevrouw Dijksma,

Wrong is wrong, even if everybody is wrong about it. (G.K. Chesterton)

Waterveiligheid in Zuid-Holland

Etten 16 januari 2014

Geachte deskundigen op het gebied van waterveiligheid,

Boehmer, Lases, Peutz, Trapman, Frits, Hans o.a. leden van het KIVI,

Graag breng ik u op de hoogte van een lunchlezing die gaat over waterveiligheid: wat te doen bij calamiteiten en rampen. (i.p.v over het voorkomen van rampen)

Hartelijke groeten,

Lies Visscher

Hoe kunnen gemeenten Nederland gezonder maken?

Hoe kunnen gemeenten Nederland gezonder maken?

Etten, 15-1-2014

http://www.socialevraagstukken.nl/site/2014/01/14/hoe-gemeenten-nederland-gezonder-kunnen-maken/

Beste Ruth,

Hans Baaijens is directeur van de NPHF, de grote koepelorganisatie van instanties die bezig zijn met gezondheidszorg/gezondheidsvraagstukken.  Vandaag verscheen een artikel van zijn hand in het vakblad voor sociale vraagstukken. (zie bovenstaande link)  Het is dermate belangrijk, dat vooral onze CDA bestuurders in de gemeenten hiermee aan de gang kunnen, dat ik je vraag dit artikel vanuit het partijbureau naar de lokale afdelingen te laten zenden en ook naar de gemeenteraadsleden. Het zal duidelijk zijn waarom juist het CDA hierin verantwoordelijkheid, voortouw en leiderschap kan tonen. Het partijbureau, of juist jij als voorzitter zou er een inspirerende brief bij kunnen voegen.

Brief aan professor Kuipers n.a.v. bevolkingsonderzoek Darmkanker

Etten, 13-januari 2014

Betreft het voorkomen van ziekten 

Geachte professor Kuipers,

Vanmorgen hoorde ik u op de radio over het te starten bevolkingsonderzoek.

Een heel goed en belangrijk initiatief, waarvoor dank dat het nu eindelijk zover is. 

Op de vraag of bekend is waardoor darmkanker ontstaat heeft u uitgelegd dat er poliepen in de darm kunnen ontstaan, die vervolgens kunnen ontaarden in  kankers. Of bekend is waardoor de poliepen ontstaan en waardoor deze ontaarden in kankers, daar heeft u in dit interview geen aandacht aan besteedt. We weten daarover natuurlijk wel veel, nog niet genoeg.

Werkwijze PGL

Etten, 26 januari 2014

 

Betreft werkwijze PGL

 

Beste medebestuursleden,

 

Aan Maureen heb ik advies gevraagd i.v.m. de werkgroepen die worden gestart bij de NPHF

Zie haar antwoord hieronder.

Verheugend dat alle werkgroepen iets van preventie in zich hebben,. Nu dus te waken en te sturen op de  "Goede"preventie.

Pledge to join the campaign for GMO labels

Etten, 26 januari 2014,

Beste mensen,

Misschien hebben jullie deze mail (Pledge to join the campaign for GMO labels in your state) ook gehad.

Een oproep om GMO voedsel te labelen, ook in Nederland, in Europa.

Nu is dat in ons continent ten dele al geregeld. Diederick weet daar veel van. GMO in voeding voor de dieren hoeft m.i. niet nauwkeurig te worden gelabeld. Dat is natuurlijk een punt. Verder is een punt dat GMO -labeling wel een recht is ( Het recht om te weten Aarhus), maar wanneer er GMO is in de vrije ruimte, kom je er niet meer vanaf. (Ongevraagde blootstelling, schadelijk voor de gezondheid van het dierlijk metabolisme, biodiversiteitverstoring, ecosysteemverstoring, te weinig onderzocht, aantasting bestaand genetisch materiaal, in strijd met recht op integriteit)

WECF

Aan WECF

Etten 16 januari 2014

Beste Chantal,

Fijn dat je bij alle verhuisdrukte nog kans ziet via het noodnet van de buren mij te bereiken. Sterkte met al die drukte en het goed bevrouwen van de nieuwe ruimte! Op welk nummer zitten jullie?

Aan de Leden van de Tweede Kamer, 26 februari 2013

Geachte volksvertegenwoordigers, in de Tweede Kamer en daarbuiten, Geachte leden van politieke partijen, e.a.,

(stuurt u deze brief a.u.b. door aan uw collega's politici en - bestuurders)

De Duitse Bondsdag heeft een belangrijke lezing/les gehoord. Deze is uniek en van belang voor alle gekozen vertegenwoordigers. U kun die lezing hier lezen.

Aan Minister Dijsselbloem d.d. 6 februari 2013

Betreft : Integraal plan voor verbeteren
Financiële structuur, gekoppeld aan draagkracht aarde en vergroten milieugebruiksruimte.

Aan de minister van Financiën en alle betrokken collega’s en ambtenaren

Dit is een “open”brief,  ( te zien op www.blauwvuur.nu ) die tevens gaat naar de voorzitter van de SER en de fractievoorzitter van de PvdA

Etten, 6 februari 2013,

Geachte heer Dijsselbloem,