Economie

Onvoorwaardelijk basisinkomen voor vrije, eerlijke geesten en zinvolle arbeid?

Onvoorwaardelijk Basisinkomen bespreken in de publieke ruimte, het idee verbinden met het dichten van de kloof tussen arm en rijk, het voorkomen van psychische problemen, het versterken van biodiversiteit en sociale samenhang, het afschaffen van onzinnig werk, het harmoniseren van het klimaat, het voorkomen van huiselijk geweld, het versterken van het verenigingsleven, het voorkomen van studieschuld, en andere schuld en zo meer. Doet u eens een gedachte experiment.. vrij van geest....

Uitnodiging voor gespreksavond over een onvoorwaardelijk basisinkomen

Persbericht uitgebracht door Stichting Leven met de Aarde, te Etten

Thema: Een Onvoorwaardelijk Basisinkomen, want... van wie is de aarde?

Stichting Leven met de Aarde organiseert in het kader van de internationale week van het basisinkomen, (19 – 25 september 2016) een openbare bijeenkomst in Etten bij Terborg/Doetinchem. Deze avond wordt gehouden in de Glazeren kast, (Oude Kerkstraat 2) op vrijdag 23 september. Het programma start om 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) en duurt tot ongeveer 22.00. Wie wil kan een vrije bijdrage geven.

Lees hier het volledige bericht

Wie meer wil weten, klik hier...

Onvoorwaardelijk Basisinkomen, want: van wie is de Aarde?

Programma, Glazeren Kast Etten, 23 september 2016 met o.a Alexander de Roo, voorzitter van de Landelijke Vereniging Basisinkomen

19.30 u: Inloop en ontvangst

20.00 u: Welkom en inleiding op het thema: Lies Visscher

20.10 u: Diverse werkers in verschillende disciplines,
o.a Henk Jolink, voorzitter LTO West, Kor Datema, voorzitter Raad van Kerken, vertellen wat een Onvoorwaardelijk Basisinkomen wel of niet kan betekenen voor hun sector en werkveld, mogelijk zijn er ook bestuurders of andere leiders, die betrokken willen zijn en inbreng geven.

20.45 u: Bekend maken ingebrachte vragen en stellingen en uitleg discussiewijze, daarna korte pauze

21.10 u: Aanvang gesprek, in groepjes of in grote groep, afhankelijk van aantal deelnemers.

21.35 u: Resultaten?

21.40 u: Alexander de Roo, blikt terug op de week van het Onvoorwaardelijk Basisinkomen, hij heeft die week diverse spreekbeurten gehouden en wil zijn ervaringen met ons delen, neemt daarin uitkomsten van de discussie mee....

21.55 u: Hoe verder... en afsluiting van de avond

Wie wil kan nog wat napraten en drinken in het café van Zaal Köster, aan de Dorpsstraat 26 Etten, schuin tegenover de Glazeren Kast.

Open ingezonden brief van Rob Verlinden aan NRC

Geachte Ouders en grootouders,

Huize Oranje ziet uw kinderen en kleinkinderen als “change agent”. Als er niet door de individuele burger wordt ingegrepen dan komt er een horror op ons af die zijn weerga niet kent. U dient slechts de onvervreemdbare volkssouvereiniteit uit de twee grote Europese Revoluties van 1789 en 1848 opnieuw op te eisen. Dit verzoek heb ik ook gedaan bij het Nobelprijsinstituut in Oslo.

OPEN INGEZONDEN BRIEF AAN HET NRC

Prinses Laurentien: „Waarom is de moeilijkste vraag“ NRC 9 juli 2016.

Prinses Laurentien: ‘Hoe breng ik echte verbinding tot stand met en voor anderen?’ Laurentien tikt op de pagina in het boek en zegt. „Dat zijn heftige vragen.” Inmiddels weten we dat het antwoord op deze heftige vraag maar een antwoord kent namelijk: „Eenheid in verscheidenheid“ van Parmenides en Spinoza.

Geert Ritsema tijdens het TTIP-protest in Amsterdam

Zaterdag 23 mei 2015 hield Geert Ritsema, campagneleider van Milieudefensie, de volgende toespraak tijdens het TTIP-protest van March Against Monsanto in Amsterdam.

Ik sta hier vandaag, omdat ik niet wil dat er bedrijven zijn die machtiger zijn dan het land waarin ik woon, die machtiger zijn dan de stad waarin ik werk en leef.

DOPP-rapport Duurzame Economie

Na het eerste  rapport van het DOPP (Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen) getiteld "Nederland krijgt nieuwe energie", is er vorig jaar een nieuw document verschenen met de titel "Duurzame Economie". Lees hier het rapport van het DoPP, waaraan de duurzaamheidsgroepen van het CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, SGP en VVD samen hebben gewerkt.

Taste the Waste

Jaarlijks wordt in Europa en de Verenigde Staten drie keer zoveel voedsel weggegooid als nodig is om in de behoeften van het hongerend deel van de wereldbevolking te voorzien.

Taste the Waste wil daar verandering in brengen.

Ketenaandacht in de gemeente

Onder die titel hield E.A.J. (Egbert) Bouwhuis  op 14 maart 2014 in Etten een voordracht tijdens een politieke avond voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014.

Klik hier voor de sheets van de presentatie.

Four Horsemen

FOUR HORSEMEN is an independent feature documentary which lifts the lid on how the world really works.

As we will never return to 'business as usual' 23 international thinkers, government advisors and Wall Street money-men break their silence and explain how to establish a moral and just society.

FOUR HORSEMEN is free from mainstream media propaganda -- the film doesn't bash bankers, criticise politicians or get involved in conspiracy theories. It ignites the debate about how to usher a new economic paradigm into the world which would dramatically improve the quality of life for billions.

"It's Inside Job with bells on, and a frequently compelling thesis thanks to Ashcroft's crack team of talking heads -- economists, whistleblowers and Noam Chomsky, all talking with candour and clarity." - Total Film

"Four Horsemen is a breathtakingly composed jeremiad against the folly of Neo-classical economics and the threats it represents to all we should hold dear."
- Harold Crooks, The Corporation (Co-Director) Surviving Progress (Co-Director/Co-Writer)

Follow us on https://www.twitter.com/RenegadeEcon
on https://www.facebook.com/RenEconomist
or visit our website http://www.renegadeeconomist.com

Support us by subscribing here http://bit.ly/1db4xVQ

Doel, de vernietiging van een dorp

Doel, over de vernietiging van een dorp.

Doel en de polders zijn een prachtig gebied in het noorden van Vlaanderen. De dorpen, gehuchten en landbouwgronden van deze streek staan op het punt te worden vernietigd door de Antwerpse haven. In dit kort filmpje krijgt u te zien waarom deze plannen complete waanzin zijn.
Steun mee het behoud van Doel en de polders op http://www.doel2020.org.

Lees ook Bart Schultz

Resolutie: veeteelt, akker- en tuinbouw voor de toekomst

Resolutie ingediend door:  hieronder genoemde leden en afdelingen

Resolutie: veeteelt, akker- en tuinbouw voor de toekomst

Het CDA Partijcongres op 27 november 2010 bijeen in Utrecht


Constaterende dat :

 1. de groeiende wereldbevolking gevoed dient te kunnen worden met gezond voedsel;
 2. de bevolkingsomvang zich zal stabiliseren, wanneer er wordt voldaan aan de levensbehoeften door een gedragscultuur in harmonie met de aarde: het leven als holarchie (met een spiritueel, ecologisch, sociaal en economisch aspect)
 3. de grond in Nederland door andere landbouwmethoden in de laatste 50 jaar meer als voedingssubstraat is gebruikt dan als vruchtbaar blijvende levende aarde
 4. we uiterst zorgvuldig met en zuinig dienen te zijn op alle goede landbouwgrond, die inclusief water en lucht moet voldoen aan normen voor een gezond vruchtgebruik
 5. de mensen zich vanaf het begin hebben gevoed met voedsel uit de buurt om hen heen, waardoor later een kringloop van landbouw is ontstaan, met steden als ruilplaatsen .
 6. biodiversiteit inherent is aan de natuur/schepping met de mens
 7. de wetten van de natuur alles bieden dat wij nodig hebben


Overwegende dat :

 1. het CDA altijd een partij is voor boeren, burgers, voor alle mensen die in harmonie leven en elkaar waarderen.
 2. Nederland veel oude en nieuwe landbouwkennis beschikbaar heeft, die zij zelf kan toepassen en delen in samenwerking met andere volken op aarde
 3. burgers en boeren zeggenschap dienen te hebben over de wijze waarop zij hun vee en land willen bewaren en verzorgen.
 4. burgers en boeren willen werken aan een vitaal, levend en divers platteland dat steeds mooier kan worden
 5. het CDA haar rentmeesterschap wil waarmaken, nu en voor de verre toekomst, zodat de aarde optimaal haar gezonde vruchten kan dragen, niet verzuurt, vermest, verdroogt en versnippert
 6. de EHS versterkt uitgevoerd kan worden voor sociaal, ecologisch en economisch gewin, zelfs in de huidige situatie

Spreekt uit, dat : 

 1. t.a.v. voedselproductie
 1. Het CDA elke wezenlijke verbetering van de productie door grondgebonden landbouw behoedt en stimuleert, om te komen tot sterke familiebedrijven met kringloop-bedrijfsvoering.
 2. Het CDA voor een beleid kiest waarbij industriële, niet plaatselijk grondgebonden, voedselproductie in gesloten systemen  plaats vindt – en waarbij werknemers van deze bedrijven kennis ontvangen over productie, ook van alle producten en afvalstromen en daardoor de vaardigheid hebben om deze neven- cq afvalproducten te kunnen behandelen en verwerken., zodat werkelijk een stoffenkringloop wordt gepraktiseerd. (cradle to cradle)
 1. t.a.v. de status van de boer in relatie tot politiek en consument
  1. het CDA een  democratiseringsproces organiseert met boeren, tuinders en consumenten om een eerlijke en duidelijke visie te kunnen destilleren betreffende hun duurzame landbouwwensen en landbouwmogelijkheden, mede door regionale bijeenkomsten, met zo veel mogelijk bestaande organisaties
  2. het CDA in al zijn geledingen een goede communicatie voert tussen  politici en betrokkenen, burgers, boeren en andere ondernemers.

 2. t.a.v. de wettelijke borging het CDA de urgentie erkent voor een reëel en duidelijk milieu- en ruimtelijk ordeningsbeleid op grond van criteria die in overeenstemming zijn met de geest van deze resolutie.


En gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting: in  overleg met u willen wij een  aantal  praktijkverhalen en rapporten ter onderbouwing  van onze constateringen en overwegingen het partijbestuur aanbieden