De uitverkoop van onze beschermde fauna

Brief van Leo M.J. van den Bergh aan Kamerfracties.


Betreft: De Uitverkoop van onze Beschermde Fauna 
 
Geachte mevrouw / heer,
 
Met de feestdagen in zicht wil ondergetekende u nogmaals deelgenoot maken van de zorgwekkende ontwikkelingen die er zich in ons land voltrekken dankzij het onverantwoorde kabinetsbeleid tegenover onze natuur en fauna. Terwijl de staatssecretaris van E.L.I. nieuwe "wetgeving" beoogt tot stand te brengen, die niet anders kan worden uitgelegd dan een regelrechte oorlogsverklaring aan onze integrale natuur, start het supermarktconcern Plus namelijk met de uitverkoop van Veluws Wild en adviseerde het VARA-programma Kassa gisteravond het kijkerspubliek, om met de komende feestdagen "verantwoord" en "duurzaam" vlees van in Nederland geschoten hazen op tafel te zetten! 
Ondergetekende heeft zich gedurende de herfst 2011 meermalen tot Plus gericht en gepoogd duidelijk te maken, dat er op de Veluwe absoluut geen sprake is van een ecologisch verantwoord wildbeheer, maar dat er daarentegen door de plaatselijke Faunabeheerenheid moedwillig overpopulaties tot stand worden gebracht en het ontstaan van accumulerende wildschade voortvarend in de hand wordt gewerkt.
De aanbieding van Veluws wild tegen lage prijzen maakt dan ook uitsluitend deel uit van het streven van de Nederlandse jachtwereld om onze natuur, die formeel beschouwd aan alle Nederlanders toebehoort, als wildkermis annex scharreldierhouderij te gaan exploiteren. Niet alleen de populaties van Ree, Edelhert en Wild Zwijn, maar ook die van onze broedende ganzen zijn door moedwillig toedoen van hobbyjagers tot de huidige omvang uitgegroeid. In plaats van daar paal en perk aan te stellen, moedigt de overheid dit onversneden barbaarse wanbeheer alleen maar aan!
 
Het Veluwemassief omvat circa 120.000 hectaren van de droogste en armelijkste gronden van geheel West Europa en is dankzij de ongeschiktheid voor landbouwkundig gebruik het grootste aaneengesloten natuurgebied van ons land. Het voorkomen van grote zoogdieren zoals Edelherten, Damherten, Reeën, Wilde Zwijnen en Moeflons op de Veluwe oefent al sinds jaar en dag een sterke aantrekkingskracht uit op recreanten en toeristen. Het toerisme is dan ook de allerbelangrijkste pijler waarop de totale Veluwse economie steunt. Het gaat hierbij om een jaaromzet van meer dan een miljard euro! Maar als gevolg van de extreme bejaging door leden van de Faunabeheereenheid Veluwe (en niet door stropers, zoals men middels de geënsceneerde reportage van Een Vandaag op 05.12.,2011 wilde doen geloven) heeft het Veluwse wild haar vertrouwelijkheid tegenover de mens verruild tegen een nooit tevoren waargenomen schuwheid.   
Dit is het alarmerende voorland van onze gehele inheemse fauna, wanneer staatssecretaris Bleker zijn verwerpelijk wanbeleid nog verder ten uitvoer kan brengen!
 
Het is al vele jaren bekend, dat de hazenstand in ons land onder zware druk staat van de almaar intensievere bewerking en bespuiting van de agrarische percelen. De Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming becijferde, dat de landelijke hazenpopulatie gedurende het eerste decennium van deze eeuw met meer dan 30% is afgenomen en dat die vermindering zich jaarlijks in steeds sterker mate voortzet. Zelfs wanneer er in ons land, dat per saldo slechts een oppervlakte van amper 41.500 km2 beslaat, per hectare 10 hazen zouden leven (een populatiedichtheid die ook in de allerbeste habitats niet voorkomt) dan zou de landelijke populatie niet toereikend zijn om zelfs maar één miljoen Nederlanders een bescheiden kerstmaal aan te kunnen bieden.Bij verre niet zelfs, want genoemde 41.500 hectaren omvatten ook alle urbane bebouwing, wegen en industrieterreinen!
Let u er wel op:daarmee zou dan in één keer onze totale hazenpopulatie voor altijd zijn uitgestorven!
Opgepeuzeld in een land, dat al vergeven is van megastallen en vleesimport en waarin overmatige vleesconsumptie tot verwerpelijke volksziekte is uitgegroeid!
Zoiets verneemt u gegarandeerd noch van jagers of boeren, noch van de verantwoordelijke staatssecretaris of zijn immoreel politieke alliantie. Het zijn echter wel déze en dergelijke feiten, die cruciaal zijn voor een verantwoord en duurzaam beheer en behoud van onze inheemse natuur en fauna!
In casu: Léven, laten leven en met deskundige zorg en toewijding omringen.
Zoals het hoort in een beschaafde Kenniseconomie!
 
Ik spreek dan ook de hoop uit, dat u naast uw voortdurende materieel-financiële beslommeringen, zich ook bewust zult zijn en blijven van uw parlementaire verantwoordelijkheid jegens het kostbaarste immateriële gemeenschappelijke bezit van alle Nederlanders: onze natuur en al hetgeen daarin leeft! 
Want anders dan het CDA en de VVD willen doen geloven, representeren onze inheemse natuur, flora en fauna voor vele miljoenen landgenoten en voor tienduizenden ondernemers en uitbaters in de recreatief- toeristische sectoren, een onvoorstelbaar waardevol kapitaal. Zonder enige twijfel geldt dit ook voor belangrijke bestanddelen van uw eigen electoraat!
Het zou dan ook goed zijn, wanneer ieder gekozen volksvertegenwoordigend parlementslid zich dit heel indringend realiseert. Een verantwoorde omgang met de natuur is daarenboven geen luxe, maar een noodzaak!
Zéker in deze tijden van de confessioneel-neoliberale poging tot afbraak van ons integrale en onvervangbare erfgoed!
 
Met vriendelijke groet,
 
Leo.M.J.van den Bergh