Biodiversiteit

ONDER HET MAAIVELD

posterZo vond ik mij, warm gemaakt door de fijne trailer, waarin zins begoochelende beelden worden aangereikt van ondergronds microscopisch leven, om 18.20 in de bioscoop.

Ingesproken in de Commissie Fysieke Leefomgeving.

poster

Klik om te vergroten

Geachte griffie van de gemeente Oude IJsselstreek,

Afgelopen woensdag avond heb ik ingesproken in de Commissie Fysieke Leefomgeving. Een raadslid vroeg mij tekst en bijlagen naar u te zenden, zodat deze nog rondgestuurd kunnen worden naar de Raadsleden en het College.

Hierbij ontvangt u de tekst en ook twee bijlagen. Het boek waar ik naar verwijs “Bladgoud” van Reinier van den Berg kunnen raadsleden eventueel van mij lenen. Ik hoop dat nu deze verordening een bespreekpunt wordt in de Raad, onze raadsleden van alle partijen de kans aangrijpen de toonzetting van de verordening totaal te veranderen. Als deze ongewijzigd wordt aangenomen geven wij een verkeerd signaal af richting de inwoners van de gemeente. Wij zouden duidelijk kunnen maken hoe belangrijk bomen zijn door hen volwaardige bescherming te bieden en deze te borgen. Ik kom graag met de wethouder in gesprek over een op te richten werkgroep klimaat/biodiversiteit beleid.

Alvast veel dank voor het doorzenden,
Met hartelijke groeten
Lies Visscher
Secretaris St Leven met de Aarde

Woensdag 8 februari 2023 Inspraak bomenverordening in commissie

opmerkingen bij de Verordeningstekst ter vebetering 8-2-2023

Verklaring Stop de Noordtak!

Als bewoners koesteren wij de rust, ruimte en natuur in de Achterhoek en Twente. In dit deel van Nederland liggen talloze landgoederen, beschermde natuurgebieden en unieke cultuurlandschappen. Deze kwaliteiten moeten we behouden. Een spoorlijn die het gebied doorsnijdt zal niet alleen de natuurwaarden van Twente en de Achterhoek aantasten, maar schaadt eveneens de sociale cohesie. Daarnaast zal het onttrekken van grond van boeren de agrarische sector ongemeen hard treffen. In 2014 is van de lijn afgezien omdat deze niet rendabel zou zijn en Duitsland er weinig belangstelling voor had. Dat was toen een opluchting.

Lees hier verder...

Zienswijze op de ontwerp-Omgevingsvisie van de Gemeente Losser

Stichting "Leven met de Aarde" heeft meegedaan met het indienen van een zienswijze op de ontwerp omgevingsvisie van de Gemeente Losser. In dit document kunt u zien hoe wij denken in samenwerking met het Twents Landschap en andere actoren.

Wanneer u ergens een aankondiging ziet inzake omgevingsvisies in gemeenten, breng ons dan op de hoogte, want daar liggen kansen om zaken te verbeteren en een andere duurzamer herstel economie voor te bereiden.

Alvast bedankt,
Lies Visscher, secretaris

Zienswijze op de ontwerp-Omgevingsvisie van de Gemeente Losser

STOP DE HUIDIGE BOSSENSTRATEGIE!!

SPOED: Oproep voor alle politici: STOP DE HUIDIGE BOSSENSTRATEGIE!!

Warm, 7 februari 2021,

Geachte leden van de commissie LNV, alle Kamerleden en pers,

Deze bossenstrategie is echt een onderwerp voor integrale aanpak. Voor uw motivatie kunt u rustig de donut economie van Kate Rayworth noemen. Heel veel succes!

U heeft waarschijnlijk vele mails gekregen met de strekking van ook deze mail. Een noodkreet om de Bossenstrategie nog eens zeer goed onder de loep te nemen en niet onveranderd te laten passeren.

Stop de Bossenstrategie van Minister Schouten

16 juni 2020

Geachte Commissieleden van alle Commissies in onze Tweede Kamer, Binnenkort zult u de Bossenstrategie van Minister Schouten bespreken. We zijn bezorgd over de bedoeling om tot 0,5 hectare kaalkap per locatie toe te staan. In het bijzonder baart het ons zorgen om de Bossenstrategie te realiseren zonder het ecologisch advies ten aanzien van dit plan af te wachten. Op deze manier zal het onmogelijk zijn haar toezegging om dit advies in overweging te nemen, te honoreren. Bovendien is het nodig te weten welke ecologen worden aangezocht het onderzoek te doen en advies te geven, en op welke wijze de opdracht richting hen is geformuleerd. Er speelt immers veel als het om de waarde van bomen gaat.

Stop de norm van Carola Schouten voor 0.5 - 2 ha kaalkap

Beste mensen van Forum voor Democratie

Binnenkort komt een initiatiefnota van Bromet en Utselaar aan de orde. (9 juni 2020) Deze nota is bedoeld om verdere kaalkap in Nederland te voorkomen, de bomenstand en de humuslaag te beschermen.

Wij vragen u vanuit het Forum deze nota te steunen, want nog meer bomen vellen is onverantwoord. De achterliggende drijfveer, subsidie om biomassa in te zetten als zgn. "groene energie" moet stoppen. Dus maakt u een extra nota om de inzet van biomassa als "groene energie" per direct te stoppen. Zelfs bossen in andere werelddelen worden door en voor ons wanbeleid geveld. Een tweede achterliggende drijfveer: maakbare natuur, is tevens een misvatting. Natuur betekent successie van bossen tot oerbossen. die hopelijk over 200 - 300 jaar weer bestaan.

Een groot aantal natuurorganisaties hebben dit document opgesteld: BESPAAR 0,2 MTON CO MET DUURZAMER BOSBEHEER

Bomen zouden alleen geveld mogen worden als ze ziek zijn en andere bomen kunnen besmetten. Maar al te vaak worden bomen "ziek" bevonden. Hier moeten onafhankelijke bomenkenners worden ingezet om zo'n ziekte aan te tonen. Wanneer een boom kan genezen hoeft hij niet te worden omgehaald!

De natuurbeschermers vragen o.a ook dat alleen gecertificeerd hout mag worden geoogst en nooit om te verbranden.

Om dit werkelijk te realiseren is het nodg om gaten in de wet te dichten, want mensen weten het zo te brengen dat het zogenaamd "verantwoord is". Dus wees alert en wat wij bovendien vragen is er bij Europa op aan te dringen dat er veel meer hout wordt gepoot n alle stoomgebieden van de Europese Unie, te beginnen in de bovenstrook, om zo het waterniveau omlaag te brengen, mee verdamping, dus verkoeling mogelijk te maken en aan de essentiële klimaatharmonisatie te doen.

dus: Bomen altijd sparen, ook in gemeenten en provincies. Alleen bomen oogsten die niet worden verbrand Een tweede beoordeling als bomen ziek zouden zijn, en geneesbare ziekten een kans geven te genezen. Stoppen met biomassa als brandstof voor elektriciteit. Aardebreed, ook in Europa herbebossen van stoomgebieden o.a voedselbossen aanleggen. Mazen in de wet dichten en handhavend optreden. Ontwikkel een visie op natuur en stop "maakbare natuur" die met veel energieverspilling en wensscenario's, die vaak niet uitkomen, wordt doorgedrukt . Ontwikkel criteria voor levensvoorwaardenvoorzienende systemen

Graag kom ik met u in contact om daar een integraal plan voor te maken. Laat u weten wanneer het schikt?

Met hartelijke groet,

Lies Visscher-Endeveld
Secretaris St Leven met de Aarde

P.S.: ik geef u nog deze gedachte mee, om binnen uw partij te bespreken. Want na corona moeten we er anders uitkomen. U heeft daartoe al de oproep van Jane Goodall ontvangen. Bent u die kwijt? Laat het weten, wij kunnen die weer toezenden.

63 Natuurorganisaties: stop kaalkap en probeer maximaal koolstof op te slaan in bossen

WNF, Natuurmonumenten, de Vogelbescherming, Natuur en Milieu en 58 andere natuurorganisaties bundelen hun krachten voor een duurzamer bosbeheer. Zij presenteren samen met Urgenda vandaag maatregel nummer 7 van het 40puntenplan om 25% CO₂ te besparen voor eind 2020. Directeur Natuur en Biodiversiteit Donné Slangen van het ministerie LNV neemt de maatregel in ontvangst. De maatregel pleit voor een duurzamer beheer van onze bestaande bossen en leidt tot bijna 0,2 CO₂ Mton (megaton) besparing per jaar. Bosbeheer waarbij hier en daar een boom wordt gekapt, in plaats van hier en daar een halve hectare, leidt tot meer koolstofopslag voor het klimaat en tegelijkertijd tot meer biodiversiteit. Ander bosbeheer, zonder kaalkap, is een effectieve en goedkope maatregel waarvoor het Kabinet kan kiezen om aan de uitspraak in de Klimaatzaak van de rechter te voldoen.

Lees hier verder...

inspreken in Rheden

Op 1 oktober 2019 heeft Lies Visscher de gemeenteraad van Rheden toegesproken. Daarbij is de Rivierduingids “In het spoor van Jac.P. Thijsse aangeboden. Er waren geen vragen. De tekst van de inspraak is hieronder weergegeven.


Geachte Raadsleden van de gemeente Rheden, Fractievolgers,

Dank dat ik u hier vanavond mag toespreken.

U ontvangt zo een boekje: In het spoor van Jac. P. Thijsse. Hierin wordt een fietstocht beschreven die start in Dieren, een belangrijk dorp in uw gemeente Rheden. Vandaar dat wij u op de hoogte brengen.

Het roer om naar een veilig waterbeleid

Als kustbewoner direct achter de Pettemer Zeewering ben ik getuige van het veranderen van de natuurrijke monumentale Hondsbossche en Pettemer Zeewering in een natuurarme duinstrook. Beschamend vind ik het dan ook dat deze natuurarme nieuwe duinstrook genomineerd is door Ecoshape Building with Nature voor een prijs van wegen natuurverbetering. Daar ik al jaren strijd tegen alleen al de kreet Building with Nature gaf de directeur van Ecoshape Henk Nieboer aan om mij uitleg te komen geven in Petten aan Zee. Omdat ik ook graag getuigen wil hebben van mijn uitlatingen had ik ir. Jan Willem Boehmer gevraagd hierbij aanwezig te zijn. Hij ging hiermee akkoord onder de voorwaarde dat het gesprek als film opgenomen zou worden. Helaas wilde de Ecoshape directeur hier niet aan mee werken zodat ir. Boehmer afhaakte. Om toch enige steun voor een weerwoord van het gesprek te hebben vroeg ik een inwoner van Petten die al wat jaren actief werk doet langs de kust.

Zand erover, nieuwe natuur tegen alle verwachtingen in

Met zeer bezorgde kustgroet van Piet van Noort

RWS heeft voor de promotie van eigen werk een prijs beschikbaar gesteld waarbij u mee mag bepalen wie er in aanmerking komt voor een donatie uit eigen kas. Ik heb niet gestemd maar mijn verbazing uitgesproken dat zandmotors, waarvan niet bekend is wat de voordelen voor natuur en milieu zijn, te nomineren. Ook de Hondsbossche duinen, waarvan bekend is dat het nooit de rijke natuur die onder het zand is bedolven kan vervangen, zijn genomineerd. U kunt dus uw mening geven over deze wedstrijd waarbij slager RWS het eige vlees keurt en aanbeveeld ook al zit er een dubieus luchtje aan!

Met zeer bezorgde kustgroet,
Piet van Noort / @pietjepier
www.kustverdediging.nl

Lees meer...