Energie

Meepraten over windmolens en zonneparken

Met toenemende verbazing en verontrusting heb ik het artikel “meepraten over windmolens en zonneparken” in Tubantia van woensdag 22 februari gelezen. Het gaat over een burgerberaad over de zogenoemde Regionale Energie Strategie (RES). Honderd Twentenaren mogen een ‘zwaarwegend stempel drukken’ op de plannen voor onder meer zonneparken, windmolens en andere duurzame energiebronnen in Twente.

Verfijning zoekgebieden windenergie Dinkelland

Nog steeds geen duidelijke lijn vanuit het ministerie om de energietransitie optimaal te laten slagen samen met de inwoners. DRAAGVLAK is nummer EEN! Door energietransitie mag het verschil tussen arm en rijk niet groeien. Door energietransitie mogen geen nieuwe problemen ontstaan of versterkt worden.

Lees hier de folder van de gemeente Dinkelland en hier het commentaar van St Leven met de Aarde. Wij horen graag hoe u hierover denkt, ook wanneer u niet in Dinkelland woont. Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Besluit Rechtbank Havebos

Goedemorgen mensen,

Hier de uitspraak van de rechter over Zonneveld Havebos: Verzet en goede argumenten van burgers doen er wel toe! Als de gemeente de participatie verloochent pakken wij het recht van participatie juist op!!!

groetjes van Dorien
Mede eiser tegen zonnepark Havebos

Naar de uitspraak...

Constateringen van Leo van Stelt bij RES 1.0

Gemeenten in Nederland moeten bnnenkort hun plannen RES 1.0 inleveren. Daatom worden deze plannen aan de gemeenteraden voorgelegd ter goedkeuring. Zo ook de gemeenten in Twente. Ons bestuurslid Leo van der Stelt heeft e.e.a gevolgd en een aantal kanttekeningen geplaatst bij de voortgang van de RES Twente (Regionale Energie Strategie) Hetgrootste bezwaar is toch wel dat de regio's zich als eilandjes zie, die zelf alle energieproblemen en het energieneutraal worden in hun eentje moeten oplossen, terwijl het gaat om de energietransitie van heel ons land en elkeregio uniek is. Leo heeft bijgaande brief aan gemeentebestuurders in Twente gezonden en zijn constateringen gedeeld. Wellicht hebben andere gemeenten ook veel aan dit overzicht. Doe er uw voordeel mee!

Goedendag,

Inmiddels is nota RES Twente 1.0 verschenen en ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraden. De nota en de begeleidende informatie is van een zodanige aard dat volksvertegenwoordigers dit zo niet kunnen vaststellen. Vaststellen betekent: Ga zo door op deze ingeslagen weg. Er is vrijwel geen onderbouwing van belangrijke punten en de ingeslagen weg, blijkt inmiddels duidelijk, behoeft aanzienlijke bijstelling. Een betere RES zal op veel meer vertrouwen en ook veel meer draagvlak kunnen rekenen. Dit is basisvoorwaarde in het RES-gebeuren en die ontbreekt nu nadrukkelijk. Het geluid van betrokken burgers is juist nu erg belangrijk en kan bij de vereiste democratische inbreng nooit escalatie veroorzaken.

Zie de bijlage voor onze, overzichtelijk gerubriceerde, constateringen.

Succes bij jullie oordeelsvorming. Wij zijn zeker bereid om meer toelichting te geven.

Met vriendelijke groet, namens Leven met de Aarde,

Leo van der Stelt

Lees hier de bijlage

Onderzoek naar draagvlak en betrokkenheid bij Zonnevelden in Etten

Onderzoek naar draagvlak en betrokkenheid bij Zonnevelden in Etten

uitgevoerd door:
St Behoud Kemnade en Waalse Water en St Leven met de Aarde
december 2020 – januari 2021

Aanleiding tot het onderzoek:

Half november ontvingen omwonenden van het beoogde zonneveld aan de Zeddamseweg te Etten onderstaande brief en situatiebeschrijving van de Heer Venema van IBVogt. Veertien dagen eerder hadden anderen, vermoedelijk dichter bij het project wonend, deze zelfde brief gekregen.

Deze brief was gedateerd juni 2020 en niet persoonlijk geadresseerd. In de brief staat o.a. dat vragen welkom zijn en dat de ontwikkeling plaats vindt in nauw overleg met de omwonenden. Omdat dit een voorwaarde is van de gemeente zijn wij benieuwd hoe aan deze voorwaarden wordt voldaan. Vandaar deze enquête en een overzicht van de gebeurtenissen.

Lees hier het onderzoeksrapport

Zienswijze op het huidige Nederlandse Energietransitiebeleid

Zienswijze op het huidige Nederlandse Energietransitiebeleid voor elektriciteitsopwekking met focus op zonneweiden
versie 1 februari 2021

ABSTRACT

Het huidige energietransitiebeleid in Nederland is haastig en niet democratisch tot stand gekomen. Het besparingsdoel voor 2030 van 135 TWh is vastgesteld in het Klimaatakkoord van Nederland in 2019, gebaseerd op uitgangspunten bij de regeringscoalitievorming in 2017 gevolgd door interne discussies van gelobbyde vertegenwoordigers van organisaties in 2018. Kritische organisaties zijn geweerd en de benodigde wetgeving is (te) snel gerealiseerd. Bij de uitvoering via regio’s en provincies en gemeentebesturen is sprake van “meervoudige democratie” die onduidelijkheid veroorzaakt heeft en zeker niet goed heeft gewerkt voor de besluitvorming betreffende grootschalige zonne- en windenergieprojecten. De transparantie van de besluitvorming is ver te zoeken. Dit komt door de onduidelijkheid over beslissingen en achtergronden samen met het ontbreken van fundamentele discussies met bestuurslagen, inwoners en inwonersvertegenwoordigers en de combinatie met zich wijzigende actuele inzichten op energietransitie-gebied voor elektriciteitsopwekking. Dit is de oorzaak dat participatie van inwoners ver onder de maat is. Voorlichting is tendentieus en gericht op snelle realisatie zodat participatie tot nu toe zich beperkt tot inwoners die op een handige manier geld denken te kunnen verdienen. Voor zonnevelden wordt niet alleen veel te weinig rekening gehouden met dure en ingrijpende netwerkaanpassingen en met het effect van grote subsidies maar ook met de vergaande effecten op het landschap en het milieu en zonder oog voor de kostbare benodigde grond voor natuur, bebouwing of extensivering van de landbouw. Dit laatste is vooral duidelijk geworden na de stikstofcrisis in najaar 2019. Het systeem van het opgezette overheidsbeleid leidt tot een handelwijze van bestuurders en uitvoerders die binnen de afgesproken kaders lang autonoom blijft doorgaan. Ondanks dat er al lang nieuwe inzichten zijn blijven bestuurders doorgaan met verouderde uitspraken en acties. Werkelijk luisteren naar weldenkende bewogen burgers in kritische maatschappelijk organisaties zou dat veel eerder doen veranderen.

Lees hier de volledige zienswijze

Beter bomen in het buitengebied dan zonnepanelen

Grote grondgebonden zonneparken beïnvloeden de bodem en het bodemleven

23-JAN-2020 - Grondgebonden zonneparken dekken grote stukken bodem af, waardoor licht wordt weggehouden en de bodem lokaal droger wordt. De verwachting is dat hierdoor de vegetatiegroei en het ontstaan van organische stof afnemen, waardoor er minder voedsel beschikbaar komt voor het bodemleven. De metingen van studenten van Wageningen Universiteit bij vier zonneparken bevestigen deze hypothese.

Lees hier verder....

NEDERLAND 100% duurzame energie in 2030

Dit rapport is geschreven door mensen van Urgenda. De berekeningen in het rapport zijn gebaseerd op het Energietransitiemodel van Quintel en dan specifiek het scenario dat streeft naar 100% duurzame energie in 2030. Dat scenario kan gevonden worden via de website: http://pro.et-model.com/scenarios/155680. We nodigen iedereen uit ook zelf met het scenario aan de slag te gaan. We danken Dorine van der Vlies, John Kerkhoven en Alexander Wirtz van Quintel Intelligence voor het meedenken en geduldig beantwoorden van al onze vragen.

Lees verder...

Presentatie Behoud Kemnade en Waalse Water op 7 september 2017 en bezwaren

Presentatie van de Stichting behoud Kemnade en Waalse Water tijdens de beeldvormende gemeenteraadsvergadering Doetinchem van 7 september 2017

Goedenavond dames en heren,

Het openbaar bestuur worstelt met de kloof tussen burger en bestuur. Democratie is toch dat het beste voor het geheel geschiedt. Nu heerst de macht van het geld: wie betaalt, bepaalt. Waar meer in geld aan te verdienen valt, dat wordt nagestreefd, in plaats van te kijken naar balans voor klimaatharmonisatie en werkelijke waarden in het bestaan. Er is een totaal andere kaderstelling nodig dan de huidige verdienmodellen. De premies van de ziektekostenverzekering mogen niet gebruikt worden voor overdreven en te kostbare huisvesting en het verdrijven van boeren. De bevolking van Doetinchem is niet geïnformeerd met alle kennis en ook niet geconsulteerd.