Landbouw

De projectontwikkeling Hedwigepolder en PFAS problematiek

Oftewel, hoe is het gesteld met de zorgplicht van onze betrokken overheden?

Het is ook vreemd, dat als men niet weet wat ons boven het hoofd hangt en gewaarschuwd is voor de gevaren, men toch door wilt gaan met graafwerkzaamheden aan de zeedijk van de Hedwigepolder in het gesloten seizoen voor dijkwerkzaamheden. De Hedwigepolder loopt niet weg. Er is echt geen vluchtgevaar. Laat eerst alle overheden op het PFAS-terrein hun werk doen en dan kijken of er groen licht gegeven kan worden. Overheden zijn heel traag als ze met een echt probleem zitten, maar dat is dan een feit. Het kan toch niet zo zijn, dat zonder dat de gemeente Hulst geïnformeerd was, men stilletjes maar met dat afgraven begonnen is, terwijl het eerst voor dit najaar op de agenda stond. Opvallend is, dat het waterschap een uitzondering heeft gemaakt om toch een vergunning te geven, terwijl de nieuwe inlands gelegen zeedijk nog niet is goedgekeurd. Bovendien wil men alle schorren aan de voet van de zeedijk afgraven, terwijl juist voor het wegzakken van ondiepe estuariene natuur door de verdieping van de zeevaartgeul natuurcompensatie werd geëist. Heel opmerkelijk en nergens voor nodig.

Lees hier verder...

Geen Zeeuw die het wil...

Bron: https://fd.nl/samenleving/1427807/-neb2ca0MwoF8

Geen Zeeuw die het wil, maar de Hedwigepolder loopt straks onder met gifwater

Lisa van der Velden, Caitlin Stooker, Maureen Krukziener, 4 feb 2022, 10:30

Extreem vervuild fabriekswater uit de Antwerpse haven belandt stroomafwaarts in de Zeeuwse Westerschelde. Met dit water wil Nederland eind dit jaar de Hedwigepolder laten onderlopen, in het kader van natuurherstel. Zeeuwen maken zich zorgen, maar het kabinet zet door. Op de grens tussen Nederland en België, nabij de Antwerpse haven en de kerncentrale van Doel, moet de natuur meer ruimte krijgen. Op de grens tussen Nederland en België, nabij de Antwerpse haven en de kerncentrale van Doel, moet de natuur meer ruimte krijgen. Foto's: Bas Czerwinski voor het FD

PFAS probleem Westerschelde

Geachte leden van de Tweede Kamer
Commissie LNV
Commissie IenW
Commissie VWS

Wat half juni begon als een lokaal probleem bij de 3M fabriek bij Antwerpen is in drie maanden uitgegroeid tot een affaire die tot over de grens reikt. Ook in Zeeland groeien de zorgen met de dag.

Een zoet of een zout Grevelingenmeer; beantwoording vragen Provinciale Staten

Geacht college van Gedeputeerde Staten van Zeeland,

In het afgelopen jaar is op verschillende manieren aandacht gevraagd voor het overwegen van een zoet Grevelingenmeer. Het zou breken zijn met de voorkeur van veertig jaar geleden om het meer zout te houden, terwijl een zoet meer oorspronkelijk en met reden de bedoeling was. Daarnaast kwamen de laatste tijd steeds meer uitingen, dat de verzilting van Schouwen-Duiveland de landbouw tot aan de lippen staat.

Lees hier verder...

Hedwige-polder dubieuze ontwikkelingen?

Wil Lases, 6 februari 2022, LinkedIn

Het doorgraven van de Scheldedijk van de Hedwigepolder was eigenlijk gepland voor het najaar. Nu is men stilletjes ineens met een gedeeltelijke afgraving begonnen, waarvoor men onbegrijpelijkerwijs vergunning van het waterschap heeft gekregen, dat een uitzondering voor het winterseizoen heeft gemaakt. Reden, de inlandse nieuwe zeedijk is gereed. Alleen deze is nog niet goedgekeurd.

Jurist Valentijn Wösten in de Gelderlander: Op ‘stikstof en natuur’ heeft de afgelopen twintig jaar Pipo de Clown geregeerd

Een nieuw jaar, een nieuwe regering. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. En wat voor kansen ! Drie jaar geleden had vrijwel geen bestuurder, politicus of journalist belangstelling voor stikstof en natuur. En nu krijgen we plotseling maar liefst twee ministers die over stikstof en natuur gaan. En om het nog ingewikkelder te maken: de ene minister is ‘van Natuur’, en de andere is ‘voor Natuur’. Leg dat maar eens uit.

DE TOEKOMST VAN DE LANDBOUW IN OUDE IJSSELSTREEK

Op woensdag 25 september 2019

Het Borchuus Kulturhus, Kerkplein 5, 7051 CX Varsseveld

Zaal open 19.30 uur aanvang 20.00 uur

De Plattelandsraad van Oude IJsselstreek nodigt boeren, burgers en buitenlui uit voor een informatieve avond over Kringlooplandbouw in de gemeente Oude IJsselstreek.

Lees meer...

Wonderlijk...

...dat Nederland nooit onderzoek heeft gedaan naar de ecologische effecten van mestinjectie

Lees hier verder...

Het Hedwige-Prosperproject ontbeert realiteitszin

Overal kampt men met bodemdaling. Waarom zou men land dat voor de tweede maal op natuurlijke wijze is opgehoogd nogmaals afgraven? Een bodem die meters boven de zeespiegel is opgeslibd op de schop nemen? Het Hedwige-Prosperproject gaat tegen alle regels in, met als gevolg afname van biodiversiteit en economische en cultuurhistorische teloorgang. Hoe tegendraads kan men zijn? Building against Nature! Is het een gebrek aan historisch besef, is er sprake van idealistische tunnelvisie of heeft men gewoon maling aan alles? Hoe zwaar telt eigenbelang bij projecten van instanties die geld en werk vergaren? Wat gebeurt er met dit soort plannen als er in de komende jaren een transitie naar klimaatbestendigheid vanuit een overkoepelende langetermijnvisie plaatsvindt? Kan men dan eindelijk dit hoofdpijndossier sluiten zonder dat er sprake is van landschap- en kapitaalvernietiging? Ir. W. Lases illustreert aan de hand van de landschapsevolutie de dwaasheid van ontpolderen langs de Westerschelde.

Lees hier verder...