Leven met de Aarde

leven met de aarde

Doelstelling en werkwijze van de Stichting Leven met de Aarde

Bijgewerkt januari 2022

Het bevorderen van duurzaam samen leven van alle leven, planten, bomen, dieren en mensen met de aarde op welke schaal dan ook. Indachtig dat een duurzame samenleving een holarchie is waarbij vier hoofdaspecten kunnen worden onderscheiden:

Een spiritueel:

Open zijn voor en naar het onbekende, het misschien alles omvattende; eerbiedig verwonderd zijn in alle bestaan, aandachtig zijn; bewust leven, denken, willen, meedoen, verantwoordelijkheden willen dragen; creatief willen zijn met visie; schoonheid nastreven; vrij zijn.

Een ecologisch:

Biodiversiteit onderhouden, biomassa/milieugebruiksruimte zo groot mogelijk maken en koesteren; rechtvaardig delen en optimaal benutten van natuurlijke kringlopen voor het noodzakelijke voor blijvend voortbestaan van alle leven met de aarde, in gezondheid en vrede.

Een sociaal:

Aandacht en zorg geven aan elkaar en aan de natuur; samen overleggen, werken en delen op basis van gelijkwaardigheid; tijd besteden aan sport, spel, theater, zang, muziek, dans, kunst, met vreugde en liefde.

Een economisch:

Richten op ontplooiing en welzijn van alle mensen en de natuur met de aarde; het benutten van fossiele energieën vervangen door het benutten van alternatieve energieën en natuurlijke kringlopen; spaarzaam benutten van grondstoffen, materialen en producten; het hergebruiken van producten, materialen en grondstoffen. Voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • Te streven naar een bewogen deskundig eigen bestuur

 • Studie en onderzoek

 • Voorlichting en/of communicatie en/of samenwerking van/met particulieren, organisaties, verenigingen, stichtingen, bedrijven, instellingen en overheden;

 • Ondersteuning van activiteiten en innovaties gericht op of passend in een duurzame samenleving;

 • Tegengaan van gangbare en nieuwe denkwijzen en gewoonten die duurzaam samen leven met de aarde in de weg staan;

 • Te streven naar een oprecht gebruik van de term “duurzaamheid”;

 • De bovenstaande punten in de meest algemene zin te bedoelen ook buiten Nederland.

De pdf-versie van"De doelstelling en werkwijze van de Stichting Leven met de Aarde"

Algemene verordening gegevensbescherming

Aan de mensen die contact hebben met Stichting Leven met de Aarde en/of Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water, en/óf de Vereniging Verbond voor Duurzame Ontwikkeling.

Dit schrijven ontvangt u via de mail of kunt u zien op de wesite www.blauwvuur.nu, op de facebook pagina Leven met de aarde, vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 van kracht is geworden.

De besturen van bovengenoemde Stichtingen en Vereniging informeren u over de manier waarop wordt omgegaan met de door u verstrekte persoonsgegevens of de gegevens die tijdens ons werk bij ons over u bekend zijn geworden.

Dit betreft in de meeste gevallen uw e-mailadres en gegevens die over u te vinden zijn op het openbare interenet, of gegevens die u ons heeft verstrekt, vanwege gezamenlijke activiteiten of het delen van kennis i.v.m. interessevelden en expertise..

Dit betreft (niet in alle gevallen) de volgende gegevens:

 • achternaam
 • voornaam (roepnaam)
 • adres: straatnaam en huisnummer, postcode en woonplaats
 • telefoonnummer: vaste nummer en/of voor zover bekend het mobiele nummer
 • interesseveld/expertise
 • email-adres
 • geboortedatum
 • handtekening
  • Deze gegevens worden, zolang u contact heeft met één of meer van genoemde organisaties gebruikt om te communiceren over allerlei zaken betreffende het bevorderen van duurzame ontwikkeling, zoals in de doelstellingen van deze instituten beschreven. Ze worden gebruikt om kennis te delen en uitnodigingen aan u te zenden. Bij opzegging van uw geintereseerrdheid/betrokkenheid zullen de gegevens uit alle archieven verwijderd worden. De persoonsgegevens worden in geen enkel geval, opzettelijk, zonder toestemming, verstrekt aan derden.

   Desgewenst kunt u contact opnemen met één van onderstaande bestuursleden:

   Lies Visscher – Endeveld (Behoud Kremnade en Waalse Water)
   Huib Poortman (Verbond voor Duurzame Ontwikkeling)
   Ina van Dijk (Leven met de Aarde)
   Simon Visscher (Leven met de Aarde)
   Jennie Deurlo- Oostenrijk (Behoud Kemnade en Waalse Water)

Het begin van Leven met de Aarde

Wilt u kennis maken met een andere manier van leven,  een manier die is gebaseerd op meer harmonie en delen, die gestoeld wil zijn op meer waarheidsvinding, met respect en erkenning van integriteit? Los van "de ban van de ring"? Los van het gemak van het meehuppelen met de massa? Dan is er een zoektocht en een afslag, een andere weg.

In 1998 hebben mensen die bijeenkwamen in Doetinchem voor het ontwikkelen van een nieuwbouwijk "Wijnbergen", geprobeerd zo'n afslag te vinden. Anders dan gebruikelijk bij het ontplooien van nieuwbouwplannen kwam er een opmerking uit de zaal: we hebben nu de kans het helemaal anders te doen, met kennis van nu, met meer aandacht voor optimaal samenwerken met de natuur, ten gunste van energie en harmonie met elkaar en de zon en de aarde.

Daarop reageerde een architect en de gemeente Doetinchem stond open voor communicatie, ambtenaren deden mee in "De Kwaliteitsgroep Schouten".

Zie hier het eerste concept van de visies voor de nieuwe wijk Wijnbergen met het oog op een duurzame samenleving.
In deze visies is een aanzet gegeven voor  de visie en doelstelling voor "Leven met de Aarde", een stichting opgericht op 11 juni 2001 te Doetinchem.

Moraliteit

Ik heb een liedje gemaakt over de waterkringloop, en een boekverslag over Opperrabbijn Jonathan Sacks' boek Moraliteit, waarom we haar nodig hebben en waar we haar kunnen vinden''. Misschien is het leuk om een versie van het boekverslag op de site te zetten, hoewel de inhoud waarschijnlijk niet representatief voor de stichting is. De tekst van het liedje is als volgt:

Joods-Christelijke Bijbelweek

Deelname aan de 54e Joods-Christelijke Bijbelweek bij Osnabrück (D) in juli 2022

Door: Leo van der Stelt

Eindelijk was het zover! Mijn eerste deelname aan de week was dan wel 2 keer uitgesteld vanwege Corona, maar dit jaar niet meer.

rustpuntje

De band van zons-op- en ondergang glijdt voortdurend over de wereld.
Een krans van vogelgezang en kleurenpracht om het gelaat van de aarde:
twee liefdevol omvattende handen die nooit zullen loslaten.
Golf van telkens weer nieuwe hoop en kansen, loslaten en overgave.
Begeleid door eilandjes van stilte: daar waar mensen ruimte maken
voor gebed, meditatie, zinvolle rituelen, of door er eenvoudig te zijn.
Onopvallend en vaak onzichtbaar zorgen zij voor rustpunten op aarde.
Wàt een waardevolle bijdrage kan er zo geleverd worden
door de stillen en ‘machtelozen’ die afstand (moesten) doen
van de hectiek van het alledaagse ‘gewone’ leven.

Ina van Dijk

BRIGHTNESS

BRIGHTNESS

A Spiritual Suggestion

from Surya Green
for the present crisis
22 March 2020

Brightness dares to emerge in the darkest of situations.
Brightness offers armor against COVID-19.

WOORD TER BEMOEDIGING

Broeders en zusters in Christus,

Wij leven in een onzekere tijd. Het coronavirus lijkt heel de samenleving tot stilstand te brengen. Veel burgers, ook veel gelovigen, zijn bezorgd. Ikzelf werd donderdag tijdens de Eucharistie in de Sint Jan geraakt en gesterkt door de prachtige woorden van de profeet Jeremia: Gezegend is hij die op de Heer vertrouwt en zich veilig weet bij hem. ( Jeremia 17,7).

Lees hier verder...

Duurzame parochies geven katholieke kerk nieuw elan

Extra groene begraafplaatsen, zonnepanelen of insectenvoorzieningen in de parochietuin: uit een eerste inventarisatie van onderzoekers van de Radboud Universiteit blijkt dat een belangrijk deel van de Nederlandse katholieke parochies duurzame initiatieven ontplooit. Het nieuwe elan van de ‘groene parochie’ is volgens theoloog Elisabeth Hense van harte welkom: veel parochies zijn vergrijsd en krimpen in rap tempo. Het rapport wordt op 13 januari aangeboden aan Bisschop de Korte.

Lees meer...