Leven met de Aarde

leven met de aarde

Doelstelling en werkwijze van de Stichting Leven met de Aarde

Het bevorderen van duurzaam samen leven van alle leven, planten, bomen, dieren en mensen met de aarde op welke schaal dan ook. Indachtig dat een duurzame samenleving een holarchie is waarbij vier hoofdaspecten kunnen worden onderscheiden:

Een spiritueel:

Open zijn voor en naar het onbekende, het misschien alles omvattende; eerbiedig verwonderd zijn in alle bestaan, aandachtig zijn; bewust leven, denken, willen, meedoen, verantwoordelijkheden willen dragen; creatief willen zijn met visie; schoonheid nastreven; vrij zijn.

Een ecologisch:

Biodiversiteit onderhouden, biomassa/milieugebruiksruimte zo groot mogelijk maken en koesteren; rechtvaardig delen en optimaal benutten van natuurlijke kringlopen voor het noodzakelijke voor blijvend voortbestaan van alle leven met de aarde, in gezondheid en vrede.

Een sociaal:

Aandacht en zorg geven aan elkaar en aan de natuur; samen overleggen, werken en delen op basis van gelijkwaardigheid; tijd besteden aan sport, spel, theater, zang, muziek, dans, kunst, met vreugde en liefde.

Een economisch:

Richten op ontplooiing en welzijn van alle mensen en de natuur met de aarde; het benutten van fossiele energieën vervangen door het benutten van alternatieve energieën en natuurlijke kringlopen; spaarzaam benutten van grondstoffen, materialen en producten; het hergebruiken van producten, materialen en grondstoffen. Voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • Te streven naar een bewogen deskundig eigen bestuur

 • Studie en onderzoek

 • Voorlichting en/of communicatie en/of samenwerking van/met particulieren, organisaties, verenigingen, stichtingen, bedrijven, instellingen en overheden;

 • Ondersteuning van activiteiten en innovaties gericht op of passend in een duurzame samenleving;

 • Tegengaan van gangbare en nieuwe denkwijzen en gewoonten die duurzaam samen leven met de aarde in de weg staan;

 • Te streven naar een oprecht gebruik van de term “duurzaamheid”;

 • De bovenstaande punten in de meest algemene zin te bedoelen ook buiten Nederland.

Algemene verordening gegevensbescherming

Aan de mensen die contact hebben met Stichting Leven met de Aarde en/of Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water, en/óf de Vereniging Verbond voor Duurzame Ontwikkeling.

Dit schrijven ontvangt u via de mail of kunt u zien op de wesite www.blauwvuur.nu, op de facebook pagina Leven met de aarde, vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 van kracht is geworden.

De besturen van bovengenoemde Stichtingen en Vereniging informeren u over de manier waarop wordt omgegaan met de door u verstrekte persoonsgegevens of de gegevens die tijdens ons werk bij ons over u bekend zijn geworden.

Dit betreft in de meeste gevallen uw e-mailadres en gegevens die over u te vinden zijn op het openbare interenet, of gegevens die u ons heeft verstrekt, vanwege gezamenlijke activiteiten of het delen van kennis i.v.m. interessevelden en expertise..

Dit betreft (niet in alle gevallen) de volgende gegevens:

 • achternaam
 • voornaam (roepnaam)
 • adres: straatnaam en huisnummer, postcode en woonplaats
 • telefoonnummer: vaste nummer en/of voor zover bekend het mobiele nummer
 • interesseveld/expertise
 • email-adres
 • geboortedatum
 • handtekening
  • Deze gegevens worden, zolang u contact heeft met één of meer van genoemde organisaties gebruikt om te communiceren over allerlei zaken betreffende het bevorderen van duurzame ontwikkeling, zoals in de doelstellingen van deze instituten beschreven. Ze worden gebruikt om kennis te delen en uitnodigingen aan u te zenden. Bij opzegging van uw geintereseerrdheid/betrokkenheid zullen de gegevens uit alle archieven verwijderd worden. De persoonsgegevens worden in geen enkel geval, opzettelijk, zonder toestemming, verstrekt aan derden.

   Desgewenst kunt u contact opnemen met één van onderstaande bestuursleden:

   Lies Visscher – Endeveld (Behoud Kremnade en Waalse Water)
   Huib Poortman (Verbond voor Duurzame Ontwikkeling)
   Ina van Dijk (Leven met de Aarde)
   Simon Visscher (Leven met de Aarde)
   Jennie Deurlo- Oostenrijk (Behoud Kemnade en Waalse Water)

Het begin van Leven met de Aarde

Wilt u kennis maken met een andere manier van leven,  een manier die is gebaseerd op meer harmonie en delen, die gestoeld wil zijn op meer waarheidsvinding, met respect en erkenning van integriteit? Los van "de ban van de ring"? Los van het gemak van het meehuppelen met de massa? Dan is er een zoektocht en een afslag, een andere weg.

In 1998 hebben mensen die bijeenkwamen in Doetinchem voor het ontwikkelen van een nieuwbouwijk "Wijnbergen", geprobeerd zo'n afslag te vinden. Anders dan gebruikelijk bij het ontplooien van nieuwbouwplannen kwam er een opmerking uit de zaal: we hebben nu de kans het helemaal anders te doen, met kennis van nu, met meer aandacht voor optimaal samenwerken met de natuur, ten gunste van energie en harmonie met elkaar en de zon en de aarde.

Daarop reageerde een architect en de gemeente Doetinchem stond open voor communicatie, ambtenaren deden mee in "De Kwaliteitsgroep Schouten".

Zie hier het eerste concept van de visies voor de nieuwe wijk Wijnbergen met het oog op een duurzame samenleving.
In deze visies is een aanzet gegeven voor  de visie en doelstelling voor "Leven met de Aarde", een stichting opgericht op 11 juni 2001 te Doetinchem.

De Man van Nazareth

Rudi Hakvoort

De Man van Nazareth

Hoogtepunten uit het leven van Jezus Christus

In dit boek worden in de achtereenvolgende hoofdstukken enkele ‘hoogtepunten’ uit het leven van de Heer Jezus beschreven, zoals:

 • Jezus’ geboorte
 • Jezus’ doop en de hierop volgende verzoeking in de woestijn
 • De verheerlijking op de berg en de intocht in Jeruzalem
 • De instelling van het Avondmaal en Jezus’ gevangenneming
 • Jezus’ sterven aan het kruis
 • Jezus’ opstanding uit de dood
 • De hemelvaart

Hiermee vormt dit boek een biografie van Jezus op hoofdlijnen. De nadruk ligt overigens op zijn levensloop. Er wordt niet of nauwelijks op het onderwijs van de Heer Jezus ingegaan. Evenmin worden de vele wonderen beschreven of de ontmoetingen die Hij met allerlei mensen had. Voor een bloemlezing van enkele van deze gebeurtenissen wordt verwezen naar Wie was Jezus eigenlijk? van dezelfde auteur.

Lees hier verder...

Het Aramese Jezus-gebed

Aramees was de taal die Jezus sprak. Je mag op goede gronden veronderstellen dat de Aramese versie van het Jezus-gebed dichter bij het oorspronkelijk door Jezus uitgesproken gebed staat dan het ‘Onze Vader’, zoals dat overgeleverd is in de kerkelijke traditie. God, als bron van alle zijn, is hier dus niet in de hemel, zoals in het kerkelijk ‘Onze Vader’ maar in het hart van de mens, het kenmerk bij uitstek van de gnostische christendom uit de eerste eeuwen. Als we in ons hart geraakt worden door wat ons in het hier en nu omringt, zowel de natuur, de kosmos als de medemens, dan is dat een intieme ontmoeting met het alomtegenwoordige goddelijke. Dit Jezus-gebed benadrukt de oorspronkelijke eenheid tussen God en de mens, en het wil die eenheid bevestigen, of herstellen waar die verstoord is geraakt.

In Memoriam Jacqueline Klomp-Verhoeven

Jacqueline Klomp Verhoeven is op 4 april 1939 geboren en op 24 augustus 2017 gestorven.

Wij hebben haar pas leren kennen toen we niet meer naar Gendringen hoefden voor de wekelijkse zondagse lessen in "hoe te leven", maar naar de gemeente in Terborg ter school gingen. Jacqueline zat daar altijd op dezelfde plaats en had als vrijwel enige haar bijbel bij zich om mee te lezen als de teksten werden uitgesproken. Van meet af aan voelde ik mij tot haar aangetrokken met een innerlijk drive die meer wilde weten over haar en hoe zij dacht. Zij had een uitstraling die aangaf "ik weet veel en ik weet wat ik wil".

Kort over lang geleden

Herinneringen van Jan Juffermans (Oegstgeest 1945), beknopt beschreven en min of meer in chronologische volgorde, ofwel: dit zijn mijn mine-memoires op onze kleine Aarde.

Lees verder...