rustpuntje

De band van zons-op- en ondergang glijdt voortdurend over de wereld.
Een krans van vogelgezang en kleurenpracht om het gelaat van de aarde:
twee liefdevol omvattende handen die nooit zullen loslaten.
Golf van telkens weer nieuwe hoop en kansen, loslaten en overgave.
Begeleid door eilandjes van stilte: daar waar mensen ruimte maken
voor gebed, meditatie, zinvolle rituelen, of door er eenvoudig te zijn.
Onopvallend en vaak onzichtbaar zorgen zij voor rustpunten op aarde.
Wàt een waardevolle bijdrage kan er zo geleverd worden
door de stillen en ‘machtelozen’ die afstand (moesten) doen
van de hectiek van het alledaagse ‘gewone’ leven.

Ina van Dijk

WOB-verzoek hoge Windturbines

Mede namens Leven met de Aarde wordt een WOB-verzoek aangevraagd betreffende hoge Windturbines (vermoedelijk 230 meter) in het grensgebied Losser/Bad Bentheim

Stichting Behoud Twents Landschap, Stichting Leven met de Aarde, Stichting Douane Expediteurs, Landgoederen Lutterzand en de aanwonenden Zandhuizerweg zijn zeer ontevreden over de wijze waarop Duitse en Nederlandse bestuurders omgaan met de vragen die langs meerdere kanalen in de afgelopen maanden aan hen gesteld zijn met betrekking tot de concrete plannen voor windmolens in het grensgebied.

Lees hier verder...

De projectontwikkeling Hedwigepolder en PFAS problematiek

Oftewel, hoe is het gesteld met de zorgplicht van onze betrokken overheden?

Het is ook vreemd, dat als men niet weet wat ons boven het hoofd hangt en gewaarschuwd is voor de gevaren, men toch door wilt gaan met graafwerkzaamheden aan de zeedijk van de Hedwigepolder in het gesloten seizoen voor dijkwerkzaamheden. De Hedwigepolder loopt niet weg. Er is echt geen vluchtgevaar. Laat eerst alle overheden op het PFAS-terrein hun werk doen en dan kijken of er groen licht gegeven kan worden. Overheden zijn heel traag als ze met een echt probleem zitten, maar dat is dan een feit. Het kan toch niet zo zijn, dat zonder dat de gemeente Hulst geïnformeerd was, men stilletjes maar met dat afgraven begonnen is, terwijl het eerst voor dit najaar op de agenda stond. Opvallend is, dat het waterschap een uitzondering heeft gemaakt om toch een vergunning te geven, terwijl de nieuwe inlands gelegen zeedijk nog niet is goedgekeurd. Bovendien wil men alle schorren aan de voet van de zeedijk afgraven, terwijl juist voor het wegzakken van ondiepe estuariene natuur door de verdieping van de zeevaartgeul natuurcompensatie werd geëist. Heel opmerkelijk en nergens voor nodig.

Lees hier verder...

Verklaring Stop de Noordtak!

Als bewoners koesteren wij de rust, ruimte en natuur in de Achterhoek en Twente. In dit deel van Nederland liggen talloze landgoederen, beschermde natuurgebieden en unieke cultuurlandschappen. Deze kwaliteiten moeten we behouden. Een spoorlijn die het gebied doorsnijdt zal niet alleen de natuurwaarden van Twente en de Achterhoek aantasten, maar schaadt eveneens de sociale cohesie. Daarnaast zal het onttrekken van grond van boeren de agrarische sector ongemeen hard treffen. In 2014 is van de lijn afgezien omdat deze niet rendabel zou zijn en Duitsland er weinig belangstelling voor had. Dat was toen een opluchting.

Lees hier verder...

Geen Zeeuw die het wil...

Bron: https://fd.nl/samenleving/1427807/-neb2ca0MwoF8

Geen Zeeuw die het wil, maar de Hedwigepolder loopt straks onder met gifwater

Lisa van der Velden, Caitlin Stooker, Maureen Krukziener, 4 feb 2022, 10:30

Extreem vervuild fabriekswater uit de Antwerpse haven belandt stroomafwaarts in de Zeeuwse Westerschelde. Met dit water wil Nederland eind dit jaar de Hedwigepolder laten onderlopen, in het kader van natuurherstel. Zeeuwen maken zich zorgen, maar het kabinet zet door. Op de grens tussen Nederland en België, nabij de Antwerpse haven en de kerncentrale van Doel, moet de natuur meer ruimte krijgen. Op de grens tussen Nederland en België, nabij de Antwerpse haven en de kerncentrale van Doel, moet de natuur meer ruimte krijgen. Foto's: Bas Czerwinski voor het FD

PFAS probleem Westerschelde

Geachte leden van de Tweede Kamer
Commissie LNV
Commissie IenW
Commissie VWS

Wat half juni begon als een lokaal probleem bij de 3M fabriek bij Antwerpen is in drie maanden uitgegroeid tot een affaire die tot over de grens reikt. Ook in Zeeland groeien de zorgen met de dag.

Een zoet of een zout Grevelingenmeer; beantwoording vragen Provinciale Staten

Geacht college van Gedeputeerde Staten van Zeeland,

In het afgelopen jaar is op verschillende manieren aandacht gevraagd voor het overwegen van een zoet Grevelingenmeer. Het zou breken zijn met de voorkeur van veertig jaar geleden om het meer zout te houden, terwijl een zoet meer oorspronkelijk en met reden de bedoeling was. Daarnaast kwamen de laatste tijd steeds meer uitingen, dat de verzilting van Schouwen-Duiveland de landbouw tot aan de lippen staat.

Lees hier verder...

Hedwige-polder dubieuze ontwikkelingen?

Wil Lases, 6 februari 2022, LinkedIn

Het doorgraven van de Scheldedijk van de Hedwigepolder was eigenlijk gepland voor het najaar. Nu is men stilletjes ineens met een gedeeltelijke afgraving begonnen, waarvoor men onbegrijpelijkerwijs vergunning van het waterschap heeft gekregen, dat een uitzondering voor het winterseizoen heeft gemaakt. Reden, de inlandse nieuwe zeedijk is gereed. Alleen deze is nog niet goedgekeurd.

Zienswijze op de ontwerp-Omgevingsvisie van de Gemeente Losser

Stichting "Leven met de Aarde" heeft meegedaan met het indienen van een zienswijze op de ontwerp omgevingsvisie van de Gemeente Losser. In dit document kunt u zien hoe wij denken in samenwerking met het Twents Landschap en andere actoren.

Wanneer u ergens een aankondiging ziet inzake omgevingsvisies in gemeenten, breng ons dan op de hoogte, want daar liggen kansen om zaken te verbeteren en een andere duurzamer herstel economie voor te bereiden.

Alvast bedankt,
Lies Visscher, secretaris

Zienswijze op de ontwerp-Omgevingsvisie van de Gemeente Losser

Jurist Valentijn Wösten in de Gelderlander: Op ‘stikstof en natuur’ heeft de afgelopen twintig jaar Pipo de Clown geregeerd

Een nieuw jaar, een nieuwe regering. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. En wat voor kansen ! Drie jaar geleden had vrijwel geen bestuurder, politicus of journalist belangstelling voor stikstof en natuur. En nu krijgen we plotseling maar liefst twee ministers die over stikstof en natuur gaan. En om het nog ingewikkelder te maken: de ene minister is ‘van Natuur’, en de andere is ‘voor Natuur’. Leg dat maar eens uit.