Motie HHNK bijdrage aan instandhouding insecten

Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, in vergadering bijeen op 15 november 2017,

Constaterende dat:

  • in de Nederlandse pers onlangs velerlei artikelen zijn verschenen die melding maken van een sterk verontrustende terugloop van de biodiversiteit in de insectenwereld naar aanleiding van publicaties vanuit de universiteiten;
  • vanuit het belang van de Noord-Hollandse burger en van de kwaliteit van de natuur dit een zeer verontrustende ontwikkeling is;
  • de provincie Noord-Holland, naast het rijk, primair verantwoordelijk is voor het beschermen en ontwikkelen van de natuur en het behouden en herstellen van de biodiversiteit.

Overwegende dat:

  • het de maatschappelijke verantwoordelijkheid hierin van andere overheden onverlet laat;
  • ook het waterschap HHNK zijn verantwoordelijkheid kan nemen;
  • HHNK de Green Deal Infranatuur heeft ondertekend die mede beoogt meer biodiversiteit op haar eigendommen te realiseren.

Verzoekt het college van D&H:

  • in kaart te brengen wat het waterschap op het gebied van beheertaken en het effect 'gezond water' kan bijdragen aan het tegengaan van de terugloop van de biodiversiteit onder de insecten en daarbij aan te geven wat het waterschap al aan activiteiten in dat kader verricht;
  • samen met relevante organisaties aanhaken op initiatieven die er al zijn en de uitkomsten daarvan ter kennis brengen van het CHI; een samenhangend plan op te stellen om de activiteiten in dit kader uit te breiden en dit plan aan het CHI voor te leggen in het voorjaar van 2018;
  • deze activiteiten onder de aandacht van andere waterschappen en de Unie te brengen

en gaat over tot de orde van de dag.
Marjan Leyen en Fijko van der Laan,
Fractie Partij van de Arbeid
Fractie Water Natuurlijk: Gerard Roosloot en Karen Jonkers
Fractie VBNE: Joost G. van Beek

Toelichting

Al enige tijd komen er berichten over de algemene achteruitgang van de biodiversiteit in ons land. Recent is daar het bericht aan toegevoegd over de achteruitgang in insecten in Nederland en West Europa zoals blijkt uit langjarig onderzoek op de universiteiten van Nijmegen en Krefeld. Zie bijvoorbeeld de NRC, Wetenschapskatern dd 28 oktober, pagina 4 en 5. De meningen over de oorzaken van de achteruitgang van het insectenbestand zijn divers (gebruik gewasbeschermingsmiddelen, klimaat, verkeerd beheer, afname leefgebied etc.).

Insecten zijn enerzijds van belang voor de biodiversiteit en bevruchting van landbouw gewassen maar sommige insecten zijn anderzijds erg schadelijk voor de agrarische sector. HHNK kan bijdragen aan een dialoog tussen partijen hierover. Zeker als het gaat om het adequaat gebruik van gewasbeschermingsmiddelen die in het aquatisch milieu terecht komen. HHNK meet niet alleen het gehalte van enkele van deze stoffen in het water. Maar HHNK is (mede)trekker van het project