Stop de Bossenstrategie van Minister Schouten

16 juni 2020

Geachte Commissieleden van alle Commissies in onze Tweede Kamer, Binnenkort zult u de Bossenstrategie van Minister Schouten bespreken. We zijn bezorgd over de bedoeling om tot 0,5 hectare kaalkap per locatie toe te staan. In het bijzonder baart het ons zorgen om de Bossenstrategie te realiseren zonder het ecologisch advies ten aanzien van dit plan af te wachten. Op deze manier zal het onmogelijk zijn haar toezegging om dit advies in overweging te nemen, te honoreren. Bovendien is het nodig te weten welke ecologen worden aangezocht het onderzoek te doen en advies te geven, en op welke wijze de opdracht richting hen is geformuleerd. Er speelt immers veel als het om de waarde van bomen gaat.

In de kamerbrief van 3 februari sprak de minister haar bedoeling uit om houtkap in te zetten om stikstofopname te maximaliseren. Dit ontbossen in het kader van ``herstelmaatregelen'' wordt expliciet genoemd als maatregel om netto stikstofuitstoot te verminderen, en er valt te verwachten dat ze om deze reden grootschalig zal worden ingezet. De minister beloofd dat de houtkap in deze context gecompenseerd zal worden met extra beplanting elders (zie bron 1), maar met deze suggestie begaat ze een cruciale fout.

Wij wijzen u erop dat bomen een essentiele rol spelen in de natuurlijke stikstofkringloop. Stikstof problematiek kan worden opgelost door minder hout te verbranden en meer hout te poten. (zie bron 3)

Het kaalkappen van grotere oppervlakten heeft vaak desastreuze gevolgen voor de lokale ecologie. Op iedere plaats hebben groepe bomen meerdere functies. Het gaat o.a. om het vasthouden en reguleren van vocht en voedingstoffen. Dit zal teniet worden gedaan. Erosie kan de biodiversiteit ernstig en langdurig schaden, wat direct in strijd is met de geproclameerde bedoelingen van de minister. Dit soort vernietiging, waar vele voorbeelden van zijn, kan niet gecompenseerd worden door op andere plekken bomen te planten. Bestaande lokale evenwichten, niet kwalitatief inwisselbaar met omstandigheden op andere plekken, zullen door vlakkap worden verstoord.

Op basis van publieke tegenstand en bovenstaande feiten heeft Natuurmonumenten al besloten geen grootschalige kap meer toe te passen op haar bossen (zie bron 2). Wij vragen u te achterhalen waarom de minister zo'n haast heeft.

Wij roepen u op om de Bossenstrategie niet voorbarig goed te keuren. Een overhaaste beslissing voor het zomerreces zou door toekomstige generaties niet in dank worden afgenomen.

Hoogachtend,
bestuur Stichting Leven met de Aarde,