STOP DE HUIDIGE BOSSENSTRATEGIE!!

SPOED: Oproep voor alle politici: STOP DE HUIDIGE BOSSENSTRATEGIE!!

Warm, 7 februari 2021,

Geachte leden van de commissie LNV, alle Kamerleden en pers,

Deze bossenstrategie is echt een onderwerp voor integrale aanpak. Voor uw motivatie kunt u rustig de donut economie van Kate Rayworth noemen. Heel veel succes!

U heeft waarschijnlijk vele mails gekregen met de strekking van ook deze mail. Een noodkreet om de Bossenstrategie nog eens zeer goed onder de loep te nemen en niet onveranderd te laten passeren.

Er zijn nogal wat aanpassingen nodig. Ze bijgaand document dat duidelijk maakt op hoeveel punten de schoen wringt. Neem geen overhaaste beslissing, maar overweeg dat niet alleen LNV baat heeft bij een totaal andere bossenstrategie, maar ook alle andere beleidsterreinen en hun commissies, immers het klimaat- en biodiversiteit- en stikstofprobleem zijn allen gerelateerd aan de hoeveelheid bomen en bos die wij in stand houden en het areaal dat wij nog moeten uitbreiden. Dé oplossing voor deze diepe crisissituaties (wereldovershootday is door corona slechts ongeveer 15 dagen naar achteren gegaan).

Stichting "Leven met de Aarde" roept u dan ook op om in plaats van de voorgelegde "Bossenstrategie", een totaal andere keuze te maken. Een keuze waarin het menens wordt, omdat elk blad telt. De vruchtbaarheid en waterhuishouding van de aarde zijn totaal verstoord, omdat er veel te weinig bos is. Ook een stuk bos van 5 hectare is zeer waardevol voor al wat leeft in een landschap. U kunt en mag niet meegaan met de voorstellen zoals zij er nu liggen. Beter is elke gemeenschap de opdracht te geven haar bomen te bewaren en te zorgen voor veel meer bomen, zodat berekend kan worden dat elke inwoner voldoende quotum aan bladoppervlak krijgt om een bijdrage te kunnen geven aan een betere balans tussen O2, CO2 en andere gassen in de atmosfeer. Dit quotum is afhankelijk van ons leefpatroon. Sinds het ontstaan van de Aarde met de mensheid, die zich ontwikkelde, zijn het steeds de bomen geweest die het eerst werden verbruikt. We zijn nu tot het inzicht gekomen dat het nodig is meer mét de Aarde en met veel meer bomen te leven. Zo kunnen we de Aarde en haar biosfeer herstellen in plaats van nog meer beschadigen. Wij staan achter het amendement dat stichting Stichting NatuurAlert heeft geformuleerd. Menig verontrust, bezorgd mens en vele instanties zullen u onderstaande hebben gestuurd. Ook wij voegen het toe, omdat nu alles in het werk moet worden gesteld om de minister, en de lobby voor een grote fout te behoeden.

Onderwerp:Alleen aanpak vlakte kap maakt Bossenstrategie NIET O.K.

Geachte leden van de Cie LNV,

Er zitten tevens nog vele andere missers in de Bossenstrategie. Met het aanpassen van de groepskap (het nieuwe eufemisme voor kaalkap) is de Bossenstrategie nog steeds zo lek als een mandje!Natuur voor de toekomst is hierdoor verder weg dan ooit! Zoals ons Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming reeds eerder aan u heeft geschreven: in de 17 minuten durende sneakpreview video van het Ministerie wordt 11x aangegeven dat: “er geen gelden zijn, geen gronden en alles nog ‘nader moet worden onderzocht’”. Ons Landelijk Netwerk is niet geheel tegen Bomenkap, soms moeten er zeer behoedzaam hier en daar bomen worden gekapt, met groot oog voor het kronen dak van de bomen. De omvang van een kapvlakte is geen recept. Het is precisiewerk waarbij je per gebied bekijkt in hoeverre je voor de toekomst nog fatsoenlijke bossen wilt ontwikkelen, waarbij gezonde bosbouwpraktijken nodig zijn zodat het bos wordt gevitaliseerd. Niet de uitputtingsslag voorde natuur die nu in de bossen plaatsvindt; vooral door Staatsbosbeheer (SBB) en Natuurmonumenten die inmiddels nog slechts met grote oogstmachines aan de slag gaan (verdienmodel) en dat juist de technieken en machines voor het noodzakelijke beheer onvoldoende worden ingezet. Het bos is de verliezer! Het is ook opmerkelijk dat gepensioneerde,deskundige bosbouwers, ecologen en biologen met een gerenommeerde staat van dienst op hele andere uitkomsten komen dan diegenen met financiële verbindingen met o.a. de WUR, SBB en/of Overheid.

BEVRIES S.V.P. DE BOSSENSTRATIEGIE, MET DE BOSKAP VOOR ANDERE NATUUR EN GEEF DE TIJD ALLES EERST GRONDIG TE ONDERZOEKEN!

BOS KAN MAAR ÉÉN KEER WORDEN GEKAPT..

Herplant, aanplant en compensatieplant is pas voor de burgers in de 22steeeuw!

De "oogstmachines" van SBB en Natuurmonumenten moeten verboden worden. Deze machines zijn buitenproportioneel, vernietigen de bosgrond, en de fijnmazige padenstructuur. Deze kostbare machines moeten zichzelf terugverdienen, in een onhoudbaar niet duurzaam zakenmodel.

Wij voegen toe dat in plaats van land opofferen voor zonneweides en industrieterrein (opslag- en overslaggebouwen) het beter is om bossen aan te leggen, samen met de inwoners, zodat zij betrokken zijn bij de bos-natuur en de mogelijkheden die dit levert voor lokaal voedsel en het beleven van schoonheid in de natuur. Wanneer mensen minder materialistisch worden door het beleven van verbondenheid met de natuur is er kans dat wij uit deze crisissituaties komen. Dat gebeurt niet als wij bomen en snoeihout blijven verbranden. Door veel meer houtopstand te genereren zal een groter deel van het aards water in de vegetatie mee bufferen in de waterhuishouding, evenzo in de humus. Dat betekent klimaatharmonisatie, waardoor vooral de laag gelegen delta's op Aarde, inclusief die van onszelf, geholpen worden. De dijken hoeven dan niet omhoog, omdat het water omlaag gaat. Onderzoekt u eens hoe het mechanisme werkt waardoor deze aanpak nog steeds niet van de grond komt.

Heeft u vragen, neem gerust contact op! Wij komen heel graag meer met u in gesprek.

Veel goeds bij uw werk,
en hartelijke groet,
Namens bestuur Stichting Leven met de Aarde
Drs E.Visscher-Endeveld (secretaris)