Presentatie Behoud Kemnade en Waalse Water op 7 september 2017 en bezwaren

Presentatie van de Stichting behoud Kemnade en Waalse Water tijdens de beeldvormende gemeenteraadsvergadering Doetinchem van 7 september 2017

Goedenavond dames en heren,

Het openbaar bestuur worstelt met de kloof tussen burger en bestuur. Democratie is toch dat het beste voor het geheel geschiedt. Nu heerst de macht van het geld: wie betaalt, bepaalt. Waar meer in geld aan te verdienen valt, dat wordt nagestreefd, in plaats van te kijken naar balans voor klimaatharmonisatie en werkelijke waarden in het bestaan. Er is een totaal andere kaderstelling nodig dan de huidige verdienmodellen. De premies van de ziektekostenverzekering mogen niet gebruikt worden voor overdreven en te kostbare huisvesting en het verdrijven van boeren. De bevolking van Doetinchem is niet geïnformeerd met alle kennis en ook niet geconsulteerd.

Met het A18-plan is de gemeente Doetinchem kennelijk nog niet toe aan echt duurzaam beleid. Het is te hopen dat dit niet maatgevend is voor veel meer gemeenten, want anders staan we er heel slecht voor.

Bioloog filosoof Matthijs Schouten houdt op woensdag 13 september in de Mauritiuskerk in Silvolde een lezing over de vraag: “Van wie is de natuur eigenlijk?”. De Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water nodigt met klem u allen en de directie van het ziekenhuis uit om daarbij aanwezig te zijn.

Wij hebben een aantal vragen voor u. De eerste serie over klimaat, ruimte en duurzaamheid, de tweede over gegevens, omstandigheden en procedures rond de ladder voor duurzame stedelijke bebouwing.

U krijgt deze presentatie uitgereikt, samen met een lijst met klachten over de beantwoording van onze zienswijze. Ook een verhelderend artikel van Willem Ferwerda in Trouw van afgelopen dinsdag, nummer 1 van de duurzame top 100, executive fellow Business and Ecosystems aan de Rotterdam School of Management.

De eerste serie vragen:

Donald Trump gelooft na Texas kennelijk nog steeds niet in een menselijke invloed in het klimaatprobleem. Bent u het met hem eens?

De Parijse klimaatakkoorden zijn door Nederland ondertekend. Staat u daar achter? Vindt u het probleem van de sterk verslechterde biodiversiteit niet even groot als het klimaatprobleem? Vindt u dat de staat van de biodiversiteit onderdeel is van het klimaatprobleem?

We halen de doelen uit het energieakkoord waarschijnlijk niet. Ziet u dat ook zo? Vindt u dat de ernst van het klimaatprobleem en de noodzaak van energietransitie vragen om consequent beslissen en handelen van burgers en overheid?

Vindt u dat onze veehouderij duurzamer moet worden? Moeten boerenzonen de bedrijven van hun vaders kunnen overnemen? Hoe belangrijk is het daarvoor dat wij geen hectares meer onnodig van de boeren afnemen?

Is 4 ha natuurontwikkeling zoals bedoeld in het plan niet een heel goedkope poging de verantwoordelijkheid van de overheid af te kopen om structureel voor duurzame ruimtelijke ordening te kiezen?

Louise Vet krijgt de hoogste onderscheiding van de British Ecological Society. Zij strijdt al jaren voor harmonie tussen ecologie en economie. Koppelt u, net als Louise, duurzaamheid aan biodiversiteit?

Nu de vragen over de ladder en wat daar bij hoort:

Vindt u niet dat de opdracht aan het advocatenkantoor Hekkelman te eenzijdig is geïnterpreteerd? Dus: vindt u niet dat dit kantoor niet alleen had moeten kijken naar de procedurele correctheid, maar ook naar de juistheid van als feitelijk aangedragen gegevens en omstandigheden? Is een juiste procedure wel mogelijk als de juistheid van de feiten niet meetelt?

Vindt u dat de directie van het ziekenhuis duidelijk heeft gemaakt:

  • Welke functies wel bij de A18-afrit, maar niet bij gebouw op stationslocatie uitvoerbaar zouden zijn?
  • Waarom vestiging op Wedeo-locatie per se via de Terborgseweg bereikbaar zou moeten zijn en niet rechtstreeks vanaf de Oostelijke Randweg zou kunnen?
  • Waarom men zich bij de stationslocatie alleen beperkt tot de Wedeo-terreinen?
  • Waarom het met openbaar vervoer bereiken van de stationslocatie (waarvoor nauwelijks extra infrastructurele aanpassingen nodig zijn) niet verre de voorkeur verdient voor veel patiënten, bezoekers en personeel?
  • Vindt u het sociaal dat we afhankelijke mensen (patiënten en bezoekers) in staat stellen minder afhankelijk te zijn van derden met een auto door het ziekenhuis bij het station te plaatsen?
  • Vindt u niet dat – gezien het energieakkoord - de overheid werkgevers dient te helpen hun personeel te stimuleren veel meer van het o.v. ( en de fiets) gebruik te maken en zo een deel van haar eigen energieverantwoordelijkheid als lokale overheid te nemen?
  • Kent u de nieuwbouwsituatie van het Rijnstate Ziekenhuis Arnhem? Dit is jaren geleden afgebroken en opgebouwd op dezelfde plek.
  • Is de directie van het Slingeland niet te snel geweest met de conclusie dat nieuwbouw op dezelfde plaats niet mogelijk of te duur zou zijn?

Als u na beantwoording van deze vragen nog steeds volhoudt dat nieuwbouw van het ziekenhuis bij de A18 nog steeds de beste of zelfs enige mogelijkheid is, dan hebt u niets begrepen van de urgentie van de klimaat- en energieproblemen van onze planeet. Wij roepen u op: neem kennis van de ontwikkelingen en neem uw verantwoordelijkheid.

Bezwaren tegen de reacties van de gemeente op de ontvangen zienswijze van de Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water

De gemeente weet kennelijk niet wat het woord “potentie” betekent. Men zegt: omdat er zo weinig “kernkwaliteiten“ in het gebied zijn, hoeft er ook niet gecompenseerd te worden. Dit zegt niets over de potentie van het gebied. De motieven van de indieners zijn hier simpelweg genegeerd.

In bijlage 15 van het “Ontwikkelplan natuurbestemming” spreekt men over “waarden die het gebied in potentie in zich draagt”. Die waarden moeten sowieso hersteld worden, of er een nieuw ziekenhuis komt of niet. Dus deze plannen moeten gescheiden worden.

Bovendien mag de nieuw te ontwikkelen natuur al bij aanvang “natuur” heten. Dit is alweer het bewijs dat men geen idee heeft van wat ecologie en natuur zijn en hoe natuur tot stand komt. De waarden die het gebied in potentie heeft, kunnen waarschijnlijk helemaal niet tot ontwikkeling komen als het omliggende gebied – het hele Oude IJssel-dal – niet meegenomen wordt. Het waterschap is pas net begonnen hierover voor een iets groter gebied dan het bestemmingsplan na te denken. Dus is het veel te vroeg er van uit te gaan dat het met die natuur wel in orde zal komen.

In het te ontwikkelen natuurplan stellen Regelink en consorten: “De als natuur te ontwikkelen gebieden liggen nabij het ziekenhuisterrein en dragen zodoende bij aan de ruimtelijke inpassing van het ziekenhuis op de omgeving.“

Dit is lariekoek. Hoe kan natuur helpen een groot gebouw beter in de omgeving in te passen. Juist in echte natuur past geen groot gebouw. Het misverstand bestaat al jaren en nog steeds vraagt de plannenmaker niet aan de bewoner wat hij er van vindt. Dit argument van de plannenmakers is zo subjectief – en daarom opportuun - als maar kan. Inpasbaarheid gaat niet om een feit!

(1.1) Voor de ladder was de belevingswaarde, waaronder het aspect “healing environment”, voor geen enkele locatie doorslaggevend. Dus de stationslocatie is qua beleving geen minder goede keus.

(7.2) Gemeente gaat er van uit dat wij veronderstellen dat u er ook een hotel wilt vestigen. Misschien wil de gemeente dat wel, maar dat hebben wij beslist niet gesteld. Men leest slecht. Men wil niet kijken naar de in te voeren omgevingswet. Maar, dames en heren, u mag zich niet onttrekken aan uw verantwoordelijkheid m.b.t. knelpunten die nu spelen en waar de omgevingswet rekening mee wil houden. Twee spreekwoorden dienen zich aan: “Je kop in het zand steken” en “Regeren is vooruit zien.”

Kans op verstoring van de aan te leggen ecologische verbindingszone pareert men met 4.7 uit de toelichting. Maar of de natuur ooit de geschetste situatie bereikt – onder meer afhankelijk van de regionale natuurontwikkelingen – is onbekend. Daarom is de verstoring nu op geen enkele wijze in kaart te brengen.

Bereikbaarheid: vele onzorgvuldigheden en het ontbreken van gevraagde gegevens maken de gemeente een onbetrouwbare gesprekspartner voor de burger.

De gemeente stelt, in reactie op zienswijze van de provincie, dat voor groot deel van de regio de A18 beter bereikbaar is. De provincie schreef over een specifiek deel.

Het bestemmingsplan geeft geen gedetailleerd overzicht voor welke patiënten en bezoekers uit welk deel van het verzorgingsgebied de A18-locatie beter bereikbaar zou zijn. Bovendien gaat men in de reactie op de zienswijzen niet in op ons voorstel de stationslocatie niet via de Terborgseweg, maar rechtstreeks vanaf de Randweg te ontsluiten.

Ook de gemeten korte reistijd van de A18-locatie via de Randweg rechtstreeks naar het Wedeo-terrein negeert men als overweging toch voor de stationslocatie te kiezen. Bovendien, het feit dat vele Doetinchemmers, waaronder het personeel, sneller het station bereiken dan de A18-locatie en waarschijnlijk de voorkeur geven aan de eenvoudiger bereikbaarheid per fiets van het station, wordt door de plannenmakers niet meegenomen. Is het personeel van deze aspecten op de hoogte gesteld en hen naar hun mening gevraagd, zoals een goed en duurzaam ondernemend werkgever betaamt?

Wet geluidshinder: over toelaatbare geluidsniveaus het volgende: In 3.3 noemt u de normstelling “andere geluidsgevoelige gebouwen.” Deze norm geldt volgens dit onderzoek niet voor delen zoals: leslokalen, recreatie- en conversatiezalen, woon- en slaapruimten, ruimten voor patiëntenhuisvesting, alsmede recreatie- en conversatieruimten van ziekenhuizen. Onze vraag: hoe wil men met zoveel oppervlak aan dove gevel een “healing environment” creëren? Is wel onderzocht wat de geluidsbelasting op de Wedeo-locatie is? Waarschijnlijk voldoet deze zelfs aan de strengere binnenstedelijke normen. Dat volgens Artikel 110g Wet geluidshinder van 2012 aftrek van geluidsbelasting toegestaan is i.v.m. het verwachte stiller worden van het verkeer in de toekomst (blz 14 van 28) is natuurlijk voorlopig buiten alle realiteit. Misschien rijden we in 2050 allemaal elektrisch? Als het wel zou mogen, hoe is dan de binnenstedelijke aftrek?

Op de oproep verantwoording te nemen t.a.v. milieu en openbaar vervoer en voorgestelde verbeteringen voor en voordelen van de stationslocatie gaat de reactie op de zienswijze totaal niet in. Men noemt voortschrijdend inzicht bij de planontwikkeling maar men noemt niet één feit of onderzoek waaruit zou blijken dat bouw bij het station niet mogelijk zou zijn. Nergens is een lijst van eisen van of voor het ziekenhuis gepubliceerd die duidelijk maakt dat nieuwbouw bij het station onmogelijk of onwenselijk is.