Gezondheid centraal in alle beleid

Op 10 september 2009 werd door het ministerie van VROM een dag georganiseerd voor alle betrokkenen, ook bestuurders en ambtenaren, met als titel: "Naar een gezonde fysieke leefomgeving". Lies Visscher was erbij namens "Vereniging voor een Gezond Leefmilieu", en communiceerde de info van Marcel Vossesteijn over het afnemen van de intelligentie door luchtvervuiling vanwege het benutten van verbrandingsmotoren.

Het IQ kan afnemen met 4 tot 5 punten.

Maureen Butter, Coördinator van het signaleringstraject voor NGO's (Non Governementele Organisaties) hield een presentatie over de resultaten van het onderzoek naar deeleffecten van het milieu op welbevinden.

Tijdens deze dag werd begeestigd gespoken over ons werk en veel ambtenaren blijken van goede wil. Opmerkelijk genoeg noemde de minister, mevrouw Cramer, wel de 65 miljoen Euro die is uitgetrokken voor het verbeteren van het binnenmilieu in scholen en de push die dit kan geven aan de economie, maar niet de wijze waarop onze ruimtelijke ordeningsplannen worden getoetst en benut als basis voor beleid en ook niet de handhaving werd niet genoemd. Waterschappen, Provincies en Gemeenten zouden krachtig moeten samenwerken, om de kwaliteit van oppervlaktewater, bodem en lucht werkelijk te verbeteren. Bedrijven zouden volgens het Cradle to Cradle principe over moeten gaan op het gebruiken van niet giftige stoffen, en het volkomen gesloten maken van de kringlopen.

Het is onze burgerplicht extra nauwgezet te volgen wat der regering gaat doen met de bevindingen van de Commissie Mans.

Lies Visscher