Integrale visievorming duurzame landbouw

Deze brief is wat lang, ik vraag u toch helemaal te lezen

Aan geadresseerden,

Afgelopen weken ben ik bezig geweest met het verzamelen van "problemen in de huidige landbouwpraktijk". In de bijlage treft u een ruwe inventarisatie met 53 korte punten. Aanleiding is de noodzaak een breedgedragen visie te vormen voor duurzame landbouw.

Dank voor jullie inbreng daarbij. Ik heb uit visiestukken, beleidsstukken, en krantenberichten, ook van websites,
informatie gehaald met expertise van uw kant. Daarbij vooral ook gekeken bij grote organisaties die maatschappelijke verantwoordelijkheid willen doen groeien en kennis willen delen. Daarbij is een collage aan bijlagen ontstaan. Dit, omdat aantoonbaar moet zijn dat zoals Henk van de Honing ( voorzitter van het CDADZB werkgroep Landbouw)  het verwoorde: "de visievormers weten waarover ze het hebben". Deze aanzet dient versterkt en de visie dient breed te worden gedragen. Niet alleen binnen het CDA, vanouds de partij voor boeren en tuinders, maar binnen de hele (politieke) gemeenschap. Vandaar dat ik u graag meeneem in het proces.  Er is een collage aan bijlagen, bijdragen van experts op velerlei terrein, gebonden aan landgebruik en duurzaamheid.

 

Die laatste term wordt veel gebruikt, maar vergeten wordt die definitie exact te formuleren en de voorwaarden die daarbij horen te formuleren en hanteren, uitgaande van de wetten die de natuur zelf stelt. Vergeten wordt een beroep te doen op ons aller oerbesef, deel te zijn van de natuur, maar met een andere "tweede natuur". Die "tweede natuur" heeft zich in ons (economisch-cultureel-politiek) systeem altijd al, maar vooral de laatste tijd ontwikkeld tot een harde werkelijkheid van onethisch handelen en moraalloos targets halen. Vandaar, dat bij een integrale visie op duurzame landbouw ook een visie op economietransitie past en een visie op democratie en participatie. Een beroep op consumenten alléén is daarbij veel te mager.

Wie een afdoende bevredigend antwoord kan geven op de vraag : hoe verdien ik mijn geld en hoe besteed ik mijn geld, is nog steeds gedwongen te leven in een onbeschrijfelijk proces van woestijnvorming. Alle betrokkenen, ook politiek en bedrijfsleven, banken en media dienen zich bewust te zijn van de juiste spirit waarmee welzijn en vrede voor iedereen kan groeien. Produceren tegen de laagste kostprijs en concurreren op de wereldmarkt blijkt dàt leven (op den duur en ook nu) onmogelijk te maken. Ik denk daarbij o.a aan het niet halen van de oh zo ambitieus geformuleerde "Millennium Development Goals", waarbij soms geforceerd zaken/technieken worden ingezet die uiteindelijk niet duurzaam zijn en niet in het belang van de plaatselijke gemeenschappen en de tijdsplanning spaak loopt.
 
In het gesprek met Jaco Geurts, waarbij ook Guus Geurts zijn kennis en ervaring geeft, willen wij een ontmoetingsdag voorbereiden,  die wordt gehouden op 7 oktober 2013 DV. Inzet is het verder onderbouwen van de visie, door deskundige sprekers, maar vooral ook het samen vaststellen van de voorbereide visie. Ik hoop dat u het belang hiervan inziet, en een deel van uw tijd wilt geven.
 
Dit kan door:

1. een bijdrage tijdens de leer/vorming/ontmoetingsdag op 7 oktober 2013, laat u weten of u een lezing wilt geven en waarover dat dan gaat?
 
2. de documenten te bekijken en uw oplossingen aan te  geven bij de 53 punten. U kunt daarbij zelf de thema's behandelen die u wilt, en waarop u deskundig bent. Noteert u uw oplossing ( kort) in de tekst. Denk niet te snel iets kan niet, denk bij het oplossen aan het geheel, niet aan eenzijdige belangen. Ik vraag u,  indien mogelijk, een wetenschappelijke bronvermelding corrrect te noteren.
 
 3. vergeten probleempunten toe te voegen, noteer die van af 54 en verder.
 
 4. een bijlage te leveren, die toegevoegd kan worden aan de collage.
 
 5. een coalitiepartner voor visievorming toe te voegen.
 
Een logisch verhaal wordt later gemaakt.
 
Stuur  - indien mogelijk - uw inbreng voor  11 juni 2013  toe, later mag ook, maar dan wordt het moeilijk om al op 13 juni te gebruiken.
 
Zelf ben ik niet ingevoerd in het ministerie van economische zaken, het ministerie waar landbouw onder valt. Wie van u contacten kan leggen om ambtenaren te kunnen betrekken... ik ontvang graag suggesties.
 
Wanneer u op 7 oktober wilt komen noteert u die datum vast in uw agenda?  Jaco Geurts zal daarbij aanwezig zijn, uiteraard zijn ook andere kamerleden welkom.
 
Wanneer u niet mee wilt doen, of uw naam of instituut niet vermeld wilt zien, laat u dat dan voor 10 juni weten (bel of vul het contactformulier in), dan verwijder ik uw naam.
 
In de bijlagen treft u:  
1. de toespraak van Henk van der Honing, uitgesproken in aanwezigheid van Jaco Geurts, waarin opgenomen resoluties die zijn aangenomen.
2. de conceptlijst problemen in de landbouw
3. de nog te nummeren bijlagen.
 
 
Met hartelijke groet
Lies Visscher-Endeveld