""Natuurherstel"" Westerschelde, waan en mogelijkheden

Beste mensen,

Ik heb gemerkt, dat nog altijd in verschillende “serieuze” kringen het verkeerde beeld vastgeroest lijkt te zitten, dat de mens duizenden ha’s van de Westerschelde heeft afgepakt. Het vormt daarmee nog steeds ten onrechte het belangrijke argument om te mogen ontpolderen.

Nu onlangs het Wereld Natuurfonds de publiciteit heeft gezocht, dat er grootschalig ontpolderd moet worden, omdat het gebied voor trekvogels in de Westerschelde onder druk staat, meen ik dat het hard nodig is om nog eens een en ander in perspectief te brengen om een weerwoord te geven aan de ongegronde propaganda om van land zee te maken. Het doet eerder de natuur in de Westerschelde achteruit gaan. De aandacht hoort te liggen bij de natuur onder invloed van de natuurkrachten, waar de levende natuur van afhankelijk is, en bij de verstorende effecten van vaarwegverdiepingen en zandwinning. Zie bijgaand artikel.

Een enkele opmerking over de wens van het WNF. Het valt op dat het WNF de natuur van de Westerschelde niet integraal benadert, maar selectief een pleidooi houdt voor een groep vogels, die in principe het minst van de Westerschelde afhankelijk is: de trekvogels. Er is juist voor trekvogels buitensporig veel gedaan, zonder rekening te houden met de natuur die daarvoor moest wijken. En zoals de provincie Zeeland communiceert heeft het een internationale luchthaven voor trekvogels in de Oud-Breskenspolder (300 ha.) gemaakt, naast de vele plas-dras projecten.

Ik vraag uw aandacht voor het bijgaand stuk. Neem er de tijd voor, want het houdt nogal wat aspecten in.

met vriendelijke groet,
Ir Wil B.P.M. Lases