Verslag bijeenkomst Plattelandsraad over ENERGIE 9 jan 2019

In zijn inleiding geeft voorzitter Theo Tiegelaar aan dat de Plattelandsraad advies geeft aan de gemeenteraad hoe invulling gegeven kan worden aan de regionale uitvoeringsagenda. Belangrijk is te beseffen dat nieuwe duurzame energie “dun en verspreid” is t.o.v. de fossiele energie kolen en gas. Het zal dan ook aanzienlijke impact hebben op ons landschap. Hierbij heeft de energietransitie ook te maken met de andere thema’s (wonen, natuur en landschap, landbouw, recreatie en cultuurhistorie) van onze Toekomstvisie.

Conny Huijskes (Gem. Oude IJsselstreek) schetst in haar presentatie (zie bijgaande ppt) eerst de globale en landelijke ontwikkelingen. De gemeenten staan met de Regio Achterhoek voor de opgave van een regionale energietransitie. Het in 2013 gemaakte Akkoord van Groenlo wordt als basis genomen. De kern hiervan is om de Achterhoek in 2030 energieneutraal te maken, in die zin dat alle gebruikte energie (gas en electrisch) in het gebied zelf op een duurzame wijze wordt opgewekt. Om dit te bereiken moet er op gas en electrisch worden bespaard, electrisch worden opgewekt en gas worden vervangen. In 2018 was hiervan resp. 37, 31, 12, 14 % bereikt. Er moet dus nog veel gebeuren om het doel in 2030 te halen. De besparing op electrisch en gas ligt op schema. Er is wel meer aandacht nodig voor bedrijven. Verdere mogelijkheden liggen bijv. in het werken met smartgrids. Bij vervanging van gas speelt de geplande biogasinstallatie Varsseveld een belangrijke rol. Voor electriciteitopwekking hebben we de windmolens van Netterden en Den Tol en zijn er verschillende projecten in voorbereiding (diverse zonneweiden, waterkracht e.d.).Een belangrijke vraag is hoe de nieuwe installaties ruimtelijk te regelen zijn. Hiervoor is een zgn. “uitnodigingskader” gemaakt dat bestaat uit een kaart met zones, 3 matrices voor zon/wind/biomassa, criteria voor financiële en procesparticipatie en procedurestappen. Het eerste concept is pas besproken door het College van B&W.

Het vragenrondje langs de vertegenwoordigers van de aanwezige organisaties (LTO, VAL, St. Kerk-en fietspaden, Sinderens Belang, Cultuurhistorie, St. Kemnade en Waalse Wate, WBE, IVN, en Heelwegs Belang) levert naast de gemeenschappelijke standpunten die in de Toekomstvisie zijn verwoord een aantal kritische noten op:

  • Om meer te besparen zou de Gemeente meer voorlichting moeten geven over bewustwording van energiegebruik en over isolatie van bestaande huizen (veel huizen zijn oud)

  • Industriedaken zouden veel meer moeten worden benut en geschikt gemaakt voor zonnepanelen (industrie is de grootse energieverbruiker)

  • Er kan een win-win worden gerealiseerd met vervanging van asbest op boerderijen door zonnepanelen. LTO wil over een coöperatieve opzet hiervoor graag in gesprek met de Gemeente.

  • Impact op het landschap en op biodiversiteit moet worden geminimaliseerd; een fonds zou hierbij kunnen ondersteunen.