PFAS probleem Westerschelde

Geachte leden van de Tweede Kamer
Commissie LNV
Commissie IenW
Commissie VWS

Wat half juni begon als een lokaal probleem bij de 3M fabriek bij Antwerpen is in drie maanden uitgegroeid tot een affaire die tot over de grens reikt. Ook in Zeeland groeien de zorgen met de dag.

Gelet op de groeiende ongerustheid in Zeeland doen wij een uitermate dringend beroep op uw Commissie en alle leden van de Tweede Kamer om de ontpolderwerken in de Hertogin Hedwigepolder stil te leggen.

Aangezien het hier gaat om een Rijksinpassingsplan bent u de eerst aangewezen instantie om die knop om te draaien. Er is sprake van een zeer ernstig milieudelict: zwaar vervuild water uit de Westerschelde toelaten in de polder, waardoor een situatie ontstaat die haaks komt te staan op de intenties van het bewuste Scheldeverdrag van 2005, de opzet van het Rijksinpassingsplan, de betreffende MER (grensoverschrijdende effecten) en de grondslag van de onteigening. Het Rijk is duidelijk aan zet om volledig af te zien van het ontpolderen. Voor nu en voor de toekomst, want nog steeds is sprake van een lange termijn visie, waarin meer polders aan de lat staan om ontpolderd te worden als opnieuw verloren natuur in Westerschelde door baggeren en verdiepen voor de haven van Antwerpen, gecompenseerd moet worden.

Helaas stroomt er nu reeds vervuild Westerscheldewater via het natuurgebied Waterdunen bij Breskens de polder binnen. Wat de Hedwigepolder betreft had de Gemeente Hulst in eerste lijn moeten handhaven, maar heeft dit niet gedaan. Daar komt bij dat de Provincie Zeeland vanuit haar zorg voor de volksgezondheid en als regisseur van het ontpolderproject niet verder in actie is gekomen dan het schrijven van een enkele brief naar de zuiderburen, terwijl ze nota bene zelf al decennia lang in gebreke is gebleven. Al in 2009 was bekend dat de Westerschelde ernstig vervuild was (toxicologisch rapport Dr. C.W. Scheele).

Wij hopen dat u bereid bent dit onder ogen te zien en met spoed stappen gaat zetten. In eerste aanzet door voor eens en altijd een streep te halen door het ontpolderen langs de Scheldeoevers. Zeeland heeft haar zeeweringen niet alleen hard nodig voor bescherming van haar inwoners tegen hoog water maar ook tegen de hoge mate van vervuiling, die de volksgezondheid zwaar onder druk zet.

Met het stoppen van de lozingen is het probleem niet opgelost. Nog vele jaren lang zal de narigheid doorwerken. De Hedwigepolder heeft een grensoverschrijdend achterland, dat regelrecht belast wordt met de negatieve effecten van een ontpolderde Hedwigepolder. Dat mag niet zo zijn!

Wij vertrouwen erop, dat u zich bewust bent van uw verantwoordelijkheid en zonder aarzeling slagvaardig aan het werk gaat.

Hoogachtend,

Namens Stichting “Red onze Polders”
M. de Feijter, secretaris

Namens “De Levende Delta”
J. Geleijnse, voorzitter