De veiligheid van Nederland in kaart

Een groot deel van ons land ligt onder de zeespiegel en grote rivieren vinden er hun weg naar zee. Dat maakt Nederland kwetsbaar voor overstromingen. Bescherming tegen hoogwater is en blijft dus van levensbelang voor miljoenen Nederlanders en voor onze economie.

Ons land wordt door ruim 3.500 kilometer aan primaire waterkeringen beschermd. Maar het werk in een delta is nooit af. Ook de komende decennia moeten we goed beschermd blijven. Investeringen blijven daarom nodig.

Maar we moeten er ook rekening mee houden dat het een keer mis kan gaan. Een overstroming is nooit uit te sluiten. Dus moeten we goed voor­ bereid zijn door ons bewust te zijn van de risico’s op een overstroming en evacuatieplannen klaar te hebben.

Het project Veiligheid Nederland in Kaart levert daaraan een zeer waarde­ volle bijdrage: het heeft de huidige overstromingsrisico’s in Nederland in beeld gebracht. Dit helpt om vol vertrouwen de goede maatregelen te nemen en ons land zo goed mogelijk te beschermen. Zo kunnen we de kans op slachtoffers, schade en maatschappelijke ontwrichting door een over­ stroming zo efficiënt mogelijk verkleinen.

Dit boek bevat een samenvatting van de projectresultaten, tot stand gebracht door een nauwe samenwerking tussen waterschappen, provincies en het Rijk. Voor het project is alle deskundigheid in Nederland benut en er is gewerkt met de laatste stand van de wetenschap. Door een grote inzet van alle betrokkenen zijn alle dijkringen in ons land geanalyseerd, waardoor er nu een landelijk beeld van de huidige overstromingsrisico’s is.

De uitgebreide kennis en vergaande inzichten uit dit omvangrijke project bieden een belangrijke bijdrage aan de vernieuwing van het Nederlandse waterveiligheidsbeleid. Ze zijn al gebruikt door het Deltaprogramma in het advies over de nieuwe normen voor de beveiliging tegen overstromingen. De komende tijd worden ze gebruikt bij het ontwikkelen van nieuwe toets­ instrumenten en het prioriteren en ontwerpen van dijkversterkingen. Optimale samenwerking tussen Rijk, waterschappen, provincies, ingenieurs­ bureaus en kennisinstellingen is hierbij cruciaal. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat Nederland de best beschermde delta ter wereld blijft.

Melanie Schultz van Haegen
Minister van Infrastructuur en Milieu

Peter Glas
Voorzitter Unie van Waterschappen

Josan Meijers
Bestuurslid Interprovinciaal Overleg