Natuur niet maakbaar, alles is ecologie

Naar aanleiding van W.J. Chardons rapport Mogelijkheden voor immobiliseren van bodemfosfaat in het kader van natuurontwikkeling, waarin deze onderzoeker van Alterra Wageningen UR stelt dat het vastleggen van fosfaat in de bodem kan zorgen voor een grotere soortenrijkdom in landbouwgronden die omgevormd worden tot natuur, schrijft Lies Visscher het volgende commentaar.

De maakbaarheid van het systeem is ons in het bloed gaan zitten. Maakbaarheid van natuur is een misvatting. Welke natuur, die van vroeger? De condities zijn nu anders, terug halen van vroeger zal maar tijdelijk zijn.

Als de mens onderdeel is van de natuur, natuur zelf is, dan is het eeuwen zwoegen om gezonde grond voor productie van voedsel voor mens en dier te verwerven een natuur. Het gaat er nu om dat de mens zich natuurlijk gaat gedragen en elke soort koestert. Elke soort die verloren gaat, is aanleiding tot groot verdriet. Elke soort die tot ons komt is aanleiding tot grote vreugde.

Alle goede landbouwgrond is landbouwgrond die we niet kunnen missen. Daartoe is een brief geschreven aan de minister-president. Gezien de krimp in de bevolking is het nodig grote projecten om te buigen tot het bewaren van grond voor voedselproductie. Alleen op die manier kan de doelstelling voor duurzaam samenleven worden gehaald.

27 september 2009, Lies Visscher