Blauwvuur

Peter van Kan

Peter van KanPeter van Kan spreekt namens het Platform Zelfbeschikking en Voeding

Hoewel slechts een minderheid van de bevolking een materialistisch wereldbeeld aanhangt, is dit wel dominant in allerlei aspecten van de samenleving. Gezondheidszorg, voeding, ethische kwesties.
Mijn droom is daarom dat er een platform komt dat namens holistische denkend/levend Nederland kan spreken in wat 'het publieke debat' heet, en dat in beleids- en adviesraden kan meebepalen hoe onze samenleving eruit ziet. Er wordt aan gewerkt: het Platform Zelfbeschikking Voeding en Gezondheid is in aanbouw.

Het Platform Zelfbeschikking Voeding & Gezondheid is een samenwerkingsverband van individuen, projecten en organisaties, dat zich inzet voor de vrijheid van de burger om te kiezen voor een manier van voeden, gezond blijven en genezen die past bij het eigen mens- en wereldbeeld.

Om die keuzevrijheid te behouden, dient bij de productie, verwerking en promotie van voeding, supplementen en geneesmiddelen het welzijn van de mens en van ons ecosysteem voorop te staan.

Het Platform komt op voor het recht van elke burger op gentechvrije, gif- en stralingsvrije voeding; op een stralingsarme omgeving, en op een vrije keuze met betrekking tot vitaminen, voedingssupplementen, adequate therapie en medicijnen. Dit recht dient in nationale en Europese wetgeving verankerd te blijven dan wel te worden.

Het Platform wil haar doelstellingen verwezenlijken door informatie te verzamelen en openbaar beschikbaar te maken; een ontmoetingsplaats voor deskundigen en belangstellenden te zijn; samenwerking tussen organisaties te bevorderen; projecten te ondersteunen en te initiëren; door zitting te nemen in adviesraden en beleidsorganen; en door met acties en petities de standpunten kracht bij te zetten.