Aan Minister Dijsselbloem d.d. 6 februari 2013

Betreft : Integraal plan voor verbeteren
Financiële structuur, gekoppeld aan draagkracht aarde en vergroten milieugebruiksruimte.

Aan de minister van Financiën en alle betrokken collega’s en ambtenaren

Dit is een “open”brief,  ( te zien op www.blauwvuur.nu ) die tevens gaat naar de voorzitter van de SER en de fractievoorzitter van de PvdA

Etten, 6 februari 2013,

Geachte heer Dijsselbloem,

Uw start als minister van financiën is in vliegende vaart. Direct de grootst mogelijke beslissingen! Ik wens u veel wijsheid en succes!

Graag wil ik iets met u delen i.v.m. duurzame ontwikkeling.
Het DoPP (duurzaamheidoverleg politieke partijen) is bezig met een gemeenschappelijke visie over economietransitie. Daartoe is een document samengesteld, waarin data en inzichten van diverse wetenschappers en ervaringsdeskundigen.
Ik zou u dat document graag digitaal toesturen.

Uw voorganger heeft van Stichting Leven met de Aarde de vraag ontvangen om bij gelegenheid van 100 jaar rijksmunt een brede maatschappelijke discussie te voeren over de betekenis van geld.

In feite  - u weet het – zou geld een werkelijke waarde moeten  “Vertegenwoordigen”..
De werkelijke waarde van alles wat bestaat zit in de energie die een object, persoon, levend wezen bezit, vertegenwoordigt.
Deze waarde komt uit de aarde, en ontstaat door de kracht  en werkwijze van de zonne-energie, in samenhang met leven, groene planten en dieren en mensen.
Werkelijke economische groei is de hoeveelheid energie die wordt gebonden. Deze zouden we per jaar kunnen meten, door deze hoeveelheid te duiden in een zo groot mogelijke diversiteit.
De kracht van de diversiteit ( uit laten leggen door ecologen) brengt evolutie en samenhang: een gezonde balans.
De eigenschappen van metabole processen  -heel complex – respecteren en stabiliseren, door geen levensvreemde stoffen of ontregelende stoffen toe te staan.

Het groter maken van de milieugebruiksruimte is werkelijke economische groei. Het meten van economie zou anders moeten gaan in de toekomst, gekoppeld aan de hoeveelheid zonne-energie die wordt vastgelegd.
Daarbij spelen geluk en zingeving een grotere rol dan het vergaren van veel geld ten koste van…
U denkt erover een splitsing te realiseren in de organisatie van het bankwezen. Een deel voor spaarders en een deel voor beleggers. Zou in het eerste segment geen ruimte zijn voor “rente”, terwijl dit in het andere deel wel zo is?

Veel mensen denken al heel lang over een duurzamer invulling van ons “ruilsysteem”, het geldende geldsysteem.. Zo ook de stichting “Grondvest”. Alle ideeën zijn de moeite waard om te bestuderen, maar een economie die past bij de draagkracht van de aarde, dat is wat we wereldwijd nodig hebben.


Wanneer u in Europa uw werk gaat doen, is de samenhang  tussen alle activiteiten om werkelijk groen te groeien,  t.b.v. een zo gunstig mogelijk financiële situatie zeer belangrijk.
De natuur zelf leert ons wat de meest gunstige “economie” is.
Nu hebben wij 3 tot 4 aardes nodig willen wij alles kunnen produceren voor de overweldigende vraag van de mensheid, wil iedereen kunnen leven zoals wij leven – in overvloed –

Het groeimodel  -zoals we dat nu kennen moet op de schop –

Deze boodschap is niet nieuw. Vanaf het jaar nul is er een groep die wees op delen i.p.v. concurreren. Dat concept is nooit goed uitgewerkt. Nu is de tijd rijp dat wel te doen.
Levensvoorwaardenvoorzienende systemen koesteren, de milieugebruiksruimte zo groot mogelijk maken. Een groot plan om zinvolle arbeid te verrichten. Er is voldoende werk, dus kunnen we de term werkloosheid afschaffen, een gelijkwaardige beloning voor arbeid. Alle arbeid is waardevol.
Dit  is complex… Er zijn veel mensen die u willen ondersteunen en voeden met kennis en inzicht… voor zover nodig.
Draagvlak creëren vanuit de basis werken, dus lokale gemeenschappen en hun inzichten als uitgangspunt nemen,… democratisch, met de zeggenschap van het volk in grondrechtelijk geïnformeerde verantwoordelijkheid.. betere opvoeding voor integrale duurzame ontwikkeling en betere scholing, zoekend naar waarheidsvinding, in plaats van te leven in een systeem ten dienste van een eenzijdige elite… Deel zijn van een geheel.

Het werk van Jan Jufferman in zijn e-boek.

http://www.voetafdruk.eu/onzevoetafdruk/mijnhemel/index.html

bovendien de uitzending van tegenlicht

http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1250669

breng ik graag onder uw aandacht.

Ik hoop van harte dat de PvdA in gaat zetten op een zeer grote verandering die nodig is
Met uw komst, ook in Europa, ontstaat hoop voor de toekomst.

Er is een heel nieuwe cultuur nodig, na het ont-culturen. http://dark-mountain.net/  

Mijn steun heeft u, graag bereid toe te lichten, mee te denken!
Graag een spoedige reactie, zodat ik u het DoPP document kan sturen.

Hartelijke groeten
Lies Visscher-Endeveld
Secretaris Leven met de Aarde