Tafel van 12: brief van 3 maart 2018

Aan de besturen en politieke partijen van de gemeenten

Aandacht voor realisatie doelen in Klimaatakkoorden van Parijs

Geachte Raadsleden, Colleges van B en W, besturen van politieke partijen, leden en ook andere burgers, ambtenaren,

Boven deze brief zou kunnen staan: samenwerken vanwege urgentie!
Sommigen zeiden al jaren geleden: als in een oorlogseconomie.

Voor de vijfde keer richt St. Leven met de aarde zich tot u in het land. Deze brief is niet voor één afdeling of één collega.

Mocht u de vorige brieven hebben gemist? U kunt ze alsnog toegestuurd krijgen. Wij danken iedere gemeente, de medewerkers en beleidsmakers voor alle reacties die we tot nu toe hebben ontvangen. Wij richten de brieven aan u allen, niet slechts raad of college. Zij zijn bedoeld om te stimuleren nog meer te doen aan waarheidsvinding en samenwerking: het toepassen van kennis voor het welzijn van komende generaties met de aarde. Er gebeurt al heel veel, en daarvoor zijn we dankbaar, elke poging om te delen en anders te kiezen, een andere inrichting te maken helpt enorm.

Waarom nu een brief over de Parijs akkoorden? De extreme koude begin maart laat zien dat ons weer en de levende aarde ontregeld zijn. Het is 20 graden te warm op de Noord pool, en hier....

In december 2015 is afgesproken dat de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen zodat de op warming van de aarde tot 1,5 -2 graden beperkt blijft. Veel gemeenten worden daarom tot 2020 "energie neutraal". Het gaat daarbij echter niet alleen om broeikasgassen.

We zoeken de oplossing in het verminderen van energiegebruik.

We gaan andere vormen van energie opwekken en gebruiken. Daarbij is het gebruik van biomassa als "duurzame" energiebron een grote vergissing. Biomassa groeit niet zo snel als wij verbranden. Het mergelt de aarde uit en is destructief voor biodiversiteit. Het verzamelen ervan en het vervoer vraag veel (verspilde) energie.

Bij energieverbruik te verminderen past tevens een gezonder leven, het bewaren van biodiversiteit, het schoon houden van water en het herstellen van de aarde.

Voorbeelden zijn het uitbannen of beter standaardiseren van alles wat met plastic te maken heeft. Plastic zelf bevat, als alles, energie, maar het bevat vele schadelijke stoffen die vrijkomen bij verbranding. Het niet produceren zou beter zijn. Afstemming met industrie is nodig We hebben geen infrastructuur om het plastic dat in omloop is goed te behandelen. Met alle bestuurslagen en ondernemers kunnen we daar beter aan werken, bovendien plastic afbouwen. Overal werken aan verpakkingen die zonder probleem bij de compost kunnen. Wilt u daar over denken en actie ondernemen?

So much trash in the ocean! We can do better.
- Hashem Al-Ghaili

Een ander voorbeeld is het afbouwen van kunstmestgebruik en andere chemische middelen. Het maken van kunstmest kost enorm veel energie. Uw deskundige ambtenaren weten dat. Bovendien is ploegen en land bewerken zoals we dat nu doen in Nederland enorm zwaar werk dat heel veel dieselolie vraagt. Als de hoeveelheid energie in de landbouw 100% wordt gesteld, is gemiddeld zo'n 30 % opbrengst en 70 % brandstof om het land te bewerken. De landbouw is energetisch dus zeer oneconomisch, inefficiënt. Beter is uw boeren te stimuleren om te schakelen naar andere vormen van land bewerken. De mensen die dit willen te steunen.

Een mooie cursus op dit gebied wordt gegeven door Marc Siepman. Hij komt ook graag bij u om te spreken over humus. Het grote voordeel van zelf humus maken is dat het groenafval niet meer hoeft worden opgehaald. Dat scheelt veel dieselolie voor de ophaalwagen, en zo u weet telt elke druppel.

Een ander bermbeleid spaart ook brandstof en versterkt biodiversiteit.

U kunt ondernemers vragen in de nacht de lampen te doven, en ook in flats en appartementen, op straat kunnen lampen alleen aan als het nodig is.

U heeft bevoegdheid dit soort dingen te regelen via een verordening. Maakt u eens een lijst met punten waarop u kunt "sturen en stimuleren" tot energiebesparing. Dit hoeft niet lang te duren.

Cursussen en workshops · Marc Siepman
marcsiepman.nl Een overzicht van de cursussen en workshops die ik de komende tijd ga geven.

We zijn gewend om ons huis te verwarmen. Denkbaar is dat bij extreme koude we niet allemaal ons huis verwarmen de hele dag. Het isoleren is ingezet, maar ook dan is warmte nodig. We zouden kunnen nadenken oer een andere cultuur. Meer bij elkaar komen op een centrale verwarmde plek om dingen samen te doen. Dat kan van alles zijn. De wijze waarop wij samen leven bepaalt mede de energievraag. Wilt u bekijken wat gedaan kan worden in de organisatiestructuur/ dagplanning? Samen op een "Verhalenplek" waar men zelf creatief is en dingen doet die nodig zijn, repareren, produceren, plannen, spreken, etc... het behoort tot de mogelijkheden en spaart energie.

Meten hoe uw gemeente ervoor staat is belangrijk. Gemeenten kunnen meedoen aan competities. Wie is de meest duurzame van Nederland? van Europa? Op welke aspecten wordt bij zo'n wedstrijd gelet? Belangrijk is dat de inwoners betrokken zijn en deze transities gedragen worden door de hele gemeenschap. U kunt daarbij - brief 3 van 1-1 ging erover - de SDG's (MDG's) als richtlijn nemen. Energie en de klimaatakkoorden zijn slechts een onderdeel van het hele pakket. Kijkt u ook naar de hele waaier. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is "het nieuwe stemmen". Conny Bergé, die al jaren actief is om duurzame ontwikkeling te stimuleren, heeft een initiatief ontplooid dat in elke gemeente kan worden toegepast. Bewoners bepalen zelf welke items ze willen uitwerken, wat voor hen en hun gemeenschap belangrijk is, maar de gemeente kan dit actief aanzwengelen. Ieder heeft belang bij het dichten van de kloof tussen bestuur en bewoners. Dat kan door deze gemeenschappelijke doelen aandacht te geven.

Vrouw uit Huizen lanceert nieuw stembiljet

HUIZEN - Conny Bergé uit Huizen heeft een nieuw stembiljet gelanceerd. Op het biljet staan geen politieke partijen of namen van politici, maar onderwerpen als ...

Bekijkt u het filmpje over het nieuwe stemmen https://www.youtube.com/watch?v=AHpmu9f1GRU

Ik vraag u , wanneer mensen zich bij u melden om op 21 maart dit formulier bij stemlokalen voor te leggen aan de stemmers, daarbij uw medewerking te verlenen, of indien mogelijk zelf dit initiatief op te pakken. U kunt contact op nemen met Conny Bergé. Herkenbaarheid in de kleuren van de Verenigde Naties, is belangrijk en geeft een gemeenschapsgevoel dat inspireert. Wanneer de gemeente er achter staat werkt dat ook positief richting bewoners. Ik hoop dat u kans ziet hierin mee te gaan en het uw gemeente helpt op het pas van de duurzaamheid.

Tot slot nog dit: De huidige economische structuur helpt niet mee om de aarde in balans te krijgen. Overal op aarde zou de economie moeten groeien. Meadows schreef in 1972 "The Limits to growth", ook eigen politici wezen erop. Toch is er geen economisch model ontstaan dat rekening houdt met de beperktheid van de aarde.

The Limits to Growth (LTG) is a 1972 report[1] on the computer simulation of exponential economic and population growth with a finite supply of resources.
The Limits to Growth

U heeft ongetwijfeld gehoord van het "donut model" dat Kate Raworth ons voorhoudt. Overal in het land worden bijeenkomsten georganiseerd om dat model beter te begrijpen. Haar boek is in het Nederlands verschenen. Zij roept ons op alle bestaande economie boeken weg te doen. Er is dus een economische revolutie nodig en al aan de gang, die dat wat Wackernagel in gang zette: "Redefining progress", handen en voeten gaat geven.

Om er een beetje in te komen is het het handigst om een youtube filmpje te bekijken. Als uw interesse is gewekt volgt verdieping en kennisuitwisseling en mogelijk een wil om het toe te passen. Het betekent dat wij mensen ons beperken en eerlijker delen wat de aarde kan bieden.

Why it's time for 'Doughnut Economics' | Kate Raworth | TEDxAthens

This talk was given at a local TEDx event, produced independently of the TED Conferences. Economic theory is centuries out of date and that's a disaster for tackling ...

https://www.youtube.com/watch?v=1BHOflzxPjI

Het donut model past beter bij "de vervuiler betaalt", dan het gangbare model met concurrentie om de laagste kostprijs.

Geachte bestuurders en ambtenaren van verschillende afdelingen, Hoe komt uw gemeente van het concurrentiemodel -groei model naar het donut model? Graag horen wij wat u kunt met deze instrumenten voor verandering en wat nog meer nodig is.

Wij kunnen, als u wilt, meedenken en doen.

Met hartelijke groet wensen wij u een goede 40 dagen tijd

Lies Visscher-Endeveld
Secretaris St Leven met de Aarde