Gemeenteraad Oude IJsselstreek

Geachte Raadsleden,

Uw College heeft agendapunten aangeleverd om te bespreken in de komende vergadering 23 januari 2020. Op 20 november 2019 heeft u allen een boekje ontvangen "Rivierduingids, in het spoor van Jac P. Thijsse", Daarin de vraag "Hoe willen wij leven?", en een stukje van onze gemeente secretaris mevrouw Marijke Verstappen. Het onderwerp: Wereldovershootday.

Bij het aanreiken van dit boekje sprak ik vijf minuten tijdens de vergadering van 20 november 2019.. De tekst kunt u lezen bij de verslagen, maar is hierbij gevoegd. De heer Haverdil (PvdA) maakte naar aanleiding van de inspraak de opmerking dat St Leven met de Aarde precies op tijd is, omdat genoemde onderwerpen aandacht vragen, stikstofcrisis, klimaatcrisis, biodiversiteitscrisis etc.

Wellicht heeft u zich al afgevraagd hoe wereldovershootday naar achteren te krijgen in onze gemeente. Omdat daarover nog geen contact was met de politieke partijen, noem ik een paar voorbeelden van mogelijke acties:

  • Voorkomen dat meer schade optreedt
  • Zo min mogelijk vervoeren
  • Bij het vaststellen van beleid geen onomkeerbare processen in gang zetten
  • Gezondheid van mens, dier en plant centraal stellen
  • Zich in de gemeente bevindende instanties actief betrekken bij de uitwisseling van kennis en argumenten
  • Luisteren naar bewoners

Waarom nu deze voorbeelden?

Een inwoner van onze gemeente vertelde mij over het voornemen van het college zonneparken toe te staan en deze te plaatsen in het buitengebied, op landbouwgrond. In een bepaald geval is die grond vervuild met afval, omdat tot 1975 er een vuilstort was .

U heeft daarbij met ons vast veel vagen die beantwoord moeten worden. zoals: Waarom volgt de gemeente het advies van de plattelandsraad niet op? Deze heeft geadviseerd geen zonnepanelen te plaatsen op landbouwgrond in het landschap, maar deze te plaatsen op daken en eventueel langs taluds. Welke inrichting van ons landschap levert op de meest gunstige en dus gewenste wijze energie?

Kunnen wij plaatsing van zonneweiden voorkomen door de vraag naar energie te verminderen?

Waarom wordt nog vervuilde grond verspreid, terwijl de credo's zijn , voorkomen, scheiden, zuiveren, (in die volgorde) en vasthouden, bergen, afvoeren? Welke vervuilde grond is men van plan te storten en waar komt het vandaan? Past de ondernemer die dit construct wil toepassen in het rijtje bedrijven van de circulaire economie? Hoeveel wordt "verdiend" door het storten van de grond van elders, en hoeveel vrachtwagens moeten hier hoeveel kilometers voor maken?

Heeft het College de buurt betrokken bij de besluitvorming, of ging het alleen om voorlichting?

Waarom worden instanties die over dit soort vraagstukken mee willen denken niet uitgenodigd?

Wij vragen u, de GemeenteRaad van Oude IJsselstreek, niet in te stemmen met het voorstel om een verklaring van geen bezwaar vast te stellen. Dit om de volgende redenen

1. Meer chemisch afval, vervuilde grond in het buitengebied, past niet bij de functie van het buitengebied. U dient de stortplaats te saneren, te meer dat bekend is dat ook illegaal is gestort. Na 45 jaar wordt het tijd deze tijdbom op te ruimen, in plaats van in gang te zetten. Door het gewicht van de op te brengen vervuilde grond zullen vaten en ander materiaal in de ondergrond belast worden met groot gewicht, waardoor de wellicht nog niet lekkende vaten juist wel gaan lekken.

2. Het vervoer van de grote hoeveelheden vervuilde grond vraagt veel dieselolie en materiaal. Dit brengt wereldovershootday verder naar voren i.p.v. naar achteren. De vervuilde grond dient op de plek waar die nu is te worden gereinigd.

3. Door de, deels onbekende vervuiling in de vuilstort af te dekken, is het welhaast ondenkbaar dat het probleem echt opgelost zal worden. Bij calamiteiten en weglekken in het grondwater, wordt het nog moeilijker en kostbaarder de zaak te saneren.

4. Nog meer vuile grond in het agrarisch gebied zal uitzijgen van ongewenste stoffen tot gevolg hebben, waardoor de afwaterende sloten nog meer chemicaliën gaan bevatten, met alle gevolgen van dien voor het omringende land. Dit vervuilde water komt o.a. in het Waalse Water en in de Oude IJssel. U mag dat risico niet nemen! Gezondheid van mensen, dieren en planten staat op het spel.

Wij vragen u af te zien van zonnepanelen op landbouwgrond, bovendien af te zien van zonnepanelen op een niet gesaneerde oude vuilstort.

Wij vragen u ten behoeve van de kringloopeconomie op andere wijze uw "zakenpartners" te kiezen, meer vanuit de vraag van ondernemers ter plekke. Wij vragen u het beleid zo aan te passen dat geen verspreiding van gif meer kan plaatsvinden.

Met vriendelijke groet,

Lies Visscher-Endeveld namens,
St Leven met de Aarde,
Behoud Kemnade en Waalse Water