Gevolgen van uw beslissing "Verklaring van geen bezwaar" t.b.v. zonneparken

Behoud Kemnade en Waalse Water

Aan het bestuur van Oude IJsselstreek, Raadsleden

Warm, 24 januari 2020

Geachte raadsleden,

Het verbaast ons dat we zo laat hebben gehoord over de wens van ondernemers zonneparken te projecteren in het buitengebied. Wij hadden graag eerder contact daarover gehad met de gemeente, temeer omdat de plattelandsraad Oude IJsselstreek, waar St. Behoud Kemnade en Waalse Water deel van uit maakt, heeft geadviseerd geen zonnepanelen op landbouwgrond in het landschap te plaatsen. Nu u afwijkt van dat advies mochten wij toch wel een onderbouwing verwachten en ook een gesprek over uw argumenten.

Wij zullen navragen of het klopt dat wanneer wij geen zonnepanelen op landbouwgrond plaatsen wij dan in de toekomst te weinig energie zouden hebben. Verderop in deze brief iets over smartgrids en balanceren en een zorgvuldig afgestemd plan. Ieder kan nu al zelf iets doen door bijvoorbeeld wassen en andere energievragende activiteiten alleen overdag te doen, liefst als de zon schijnt. Daarover voorlichten en ook over moderne techniek inzetten is aan te raden. Dit geldt ook voor grootverbruikers in industrie en vervoer. De goedkope tarieven voor grootgebruikers, die daardoor minder impuls hebben om mee te doen aan energie opwekken kunt u ter discussie stellen, en daarbij ook een beroep doen op moraliteit ten aanzien van het geheel. Immers duurzame energie is maar één aspect van de Sustainable Development Goals, die doelen moeten allemaal worden gehaald. Daarbij hoort ook voldoende gezond voedsel en een sterke biodiversiteit, een eerlijke prijs voor een goed product (de logo's van de doelen staan op de rivierduingids) O.a. watervervuiling (die dreigt door niet gesaneerde vuilstort) moet volgens die doelen stoppen. Maar ook democratie, volgens de juiste definitie worden toegepast, met burgers ter plekke is zo'n doel.

Gisteren heeft u besloten een verklaring van geen bezwaar af te geven voor een aantal zonneparken.

U heeft geen uitzondering gemaakt voor het beoogde park op de vuilstort. U heeft geen duidelijke voorwaarden gesteld voor de andere parken. U heeft geen onderzoek gedaan naar de meest gunstige situatie voor onze energie neutrale gemeente in 2030. U heeft geen inventarisatie van daken die nog vol kunnen gelegd. U heeft geen inventarisatie van parkeerplaatsen die kunnen worden overdekt. U heeft geen plan om daken van bedrijfsgebouwen geschikt te maken voor zonnepanelen. U heeft alleen vage antwoorden van "we zitten er bovenop". Bovendien, wat is de samenhang met de buurgemeenten?

Wij zien geen integraal plan gemaakt met energie leveranciers/burgers en energie transporteurs, in samenhang met de hoeveelheid groen, o.a. in natuur inclusieve voedselproductie. Elektrische energie is niet alleen zaligmakend. De plannen, documenten die u heeft voor de energietransitie zijn te weinig in detail uitgewerkt. Vooral omdat het balanceren met energie ontbreekt d.m.v. smartgrids en u er van uitgaat dat we het huidige energieniveau blijvend nodig hebben. We moeten minder energie verbruiken door er zorgvuldiger mee om te gaan. De huidige bedrijven hebben geen belang bij die vermindering, daarom is sturing van de overheid nodig. U weet niet hoe de initiatiefnemers het landschap en de ecologie versterken, hetgeen wordt beloofd. Daartoe is vóór het "geen bezwaar" en goedkeuren van een ontwerp intensief overleg nodig met alle organisaties voor fauna en florabescherming, zoals Floron, de Zoogdiervereniging en vele anderen. Mensen geloven namelijk niet in de versterking van natuur en landschap door zonneparken.

Het gevolg van uw beslissing:
Vanmorgen waren al mensen aan het werk om de vuilstort Rafelderseweg in kaart te brengen. De hoogte wordt gemeten, en wellicht is ook met peilstokken gewerkt. Dit bedrijft heeft daartoe opdracht gekregen op 23 januari 2020. Men laat er geen gras over groeien en dat wij als belanghebbende buurtbewoners nog kunnen inspreken bij vergunningen aanvraag e.d. lijkt dus al een gepasseerd station.
Dat boerenland wordt ingeruild voor industrie kan in dit geval worden voorkomen door aan te geven bij hogere overheden dat de SDE regeling concurrentievervalsing in de hand werkt. Een boer kan n.l. niet meer met vee en gewas verdienen dan hij met zonneparken kan verdienen. Met klem vraag ik u hierin uw verantwoordelijkheid te nemen, omdat dit probleem in heel het land speelt.

Ik zou alsnog willen weten welke chemicaliën in de grond aan de Rafelderseweg zitten en hoe die veilig zijn te saneren.
Ook zou ik willen weten waar de grond vandaan moet komen waarmee wordt geëgaliseerd en of die inderdaad van dezelfde categorie mag zijn als wat in de grond zit. Hoeveel geld is daarmee gemoeid?
Als dat allemaal bekend is kunt u berekenen hoeveel energie nodig is voor het aanleggen van dat park op de gewenste wijze, na en inclusief saneren. U zult daarna tot de conclusie komen dat het beter is gewassen te laten groeien. Die nemen meer CO2 op dan zonnepanelen. Wellicht wordt een accu van een zaag gevuld met energie uit deze panelen, en wordt die energie vervolgens weer gebruikt om een boom om te zagen. Zo worden we nooit duurzaam.
Het gaat er dus niet alleen om hoe wekken we energie op, maar ook hoe en waarom gebruiken we energie.

Maar bovenal: U kunt kiezen voor iets waardoor veel minder energie verbruikt wordt: de aanleg van een voedselbos.
Een mogelijkheid: Wordt lid van de facebookgroep "voedselbos" en u kunt daar de discussie zien over voedselbossen op vuilnisstorten. Een goed voorbeeld is het eerste ecopark: Findhorn Ecovillage.

Zoiets kan ook met maar één bouwplek om het oogsten en beheer mogelijk te maken. Ik zie hierin een heel mooi sociaal project dat ook wetenschappelijk kan worden gevolgd. Helaas heeft u de eerste de beste kans gegeven in een voor duurzaamheid niet goed functionerend economisch model, en niet de wensen en creativiteit van de gemeenschap ingeschakeld.

Veel meer regulier contact met uw bewoners en studie zijn nodig als we veranderingen in gaan. U kunt in overleg gaan met de initiatiefnemers en andere voorstellen doen.

Er zijn mensen die een gemeente willen zien als een vereniging. Iedere inwoner is automatisch lid en alles wordt in de vereniging voorbereid en besproken en samen beslist.

Wij hopen op uw deelname wanneer er informatie uitwisseling plaatsvindt en we van elkaar kunnen leren.

Hartelijke groeten en fijn weekeinde gewenst,
Stichting Leven met de aarde
Behoud Kemnade en Waalse Water
Lies Visscher-Endeveld