Slingeland verdient de A18 niet!

IPCC kan hoog en laag springen, lokale bestuurders weten niet wat ze doen.

Waarom wil het Slingeland ziekenhuis eigenlijk naar de snelweg?

Men wil daar 8,5 ha gebruiken voor nieuwbouw. Die kostbare landbouwgrond kan beter worden gebruikt voor kringlooplandbouw, dezelfde bestemming als de grond er omheen. Terwijl rond de Middellandse Zee de branden woeden en bekend is dat de A18(snelweg) -locatie ruim 16% meer verkeer, dus ook veel meer stikstofuitstoot, met zich brengt dan een plek binnen de bebouwde kom, blijft het ziekenhuis voor de A18 kiezen! Helaas ziet de Raad van State daar geen enkel probleem in.

Daar komt sinds de onvolledige aanvraag omgevingsvergunning van september vorig jaar bij dat de stationslocatie duidelijk centraler ligt dan de plek aan de snelweg, want in het plan komt 65% van het ziekenhuisverkeer via de stad langs de Bedrijvenweg en de Oostelijke Randweg naar de A18-locatie.

Met deze twee gegevens is voor het eerst ook aangetoond dat bouw bij het station verlichting betekent van de verkeersdruk in Doetinchem. En ook is duidelijk dat de verkeersgegevens van het ladderrapport zeer onvolledig zijn en door dus door de Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water terecht onder vuur zijn genomen.

33.000 m2; waarom nog aan de A18?

Op 21 juli verscheen in de Gelderlander het artikel “Groen licht: nieuwbouw Slingeland Ziekenhuis aan A18 gaat door”, ook al zegt Slingeland slechts 33.000m2 binnenruimte nodig te hebben. Is dat de werkelijke behoefte? Waar komt dat getal vandaan? In 2017/2018 sprak het bestemmingsplan over de noodzaak van 45.000m2 bruto vloeroppervlak, tegen 41.000 op de bestaande locatie. In 2016 was Slingeland gefuseerd met het Koningin Beatrix Ziekenhuis Winterswijk onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat men elkaars klantengebieden en afdelingen onaangetast zou laten. Maar in december 2019 kwam de spreekwoordelijke aap uit de mouw, toen het Santizbestuur (gezamenlijk bestuur van Slingeland en SKB) aankondigde dat drie SKB-afdelingen naar Doetinchem zouden komen, zonder dat de SKB-staf op de hoogte was. Zelfs de Ondernemingsraad was hoogst verrast. Gevolg: de fusie werd teruggedraaid en de volledige Santiz-Raad van bestuur en Raad van Toezicht moest uiteindelijk het veld ruimen. Gevolg voor de ruimte die nodig was voor de nieuwbouw: die werd teruggebracht naar 41.600 m2.

Wat betekent dat? Had het Santiz-bestuur in 2014 tot 2016 niet goed nagedacht over hoe groot het nieuwe ziekenhuis zou moeten worden? of – en daar lijkt het meer op – had men steeds al het plan die SKB-afdelingen over te nemen en gebruikte men de fusie om het nieuwe ziekenhuis groter te maken dan voor de eigen behoefte nodig was? En dat zelfs zonder de SKB-staf daarin te kennen tot vlak voor de juridische fusie?

Dat moet de Raad van State uitzoeken, want Santiz weigert de opdracht voor het doen van het ladderonderzoek en het opstellen van het ladderrapport openbaar te maken. Dus in september was het zomaar ineens 41.600 m2. Die ruimte is er zonder enige twijfel bij het station, net als de Afdeling Dermatologie, uitstekend bereikbaar. En nu dan? Nu blijkt men aan slechts 33.000 m2 genoeg te hebben. Dat toont aan dat de 45.000m2 van 2018 niet behoorlijk verantwoord was en daarmee vervalt de redelijkheid van het bestemmingsbesluit.

Natuurlijk probeert Slingeland daar wat aan te doen. Men wil een nieuwe Revalidatieafdeling beginnen. Maar dat is vreemd! In juni 2019 kwam het bestuursbesluit in de nieuwbouw die afdeling niet langer toe te staan en werd in Terborg een nieuwe revalidatie-instelling gebouwd. Om nu in het Slingeland toch weer zoiets op te nemen, bewijst niet alleen slechte planning, maar betekent ook kapitaalsvernietiging en oneerlijke concurrentie. Men wil de GG-Net afdeling meenemen naar de nieuwbouw, terwijl deze afdeling voor Geestelijke Gezondheid de afgelopen jaren door interne verhuizingen en verbouwingen al veel geïnvesteerd heeft in de bestaande locatie. Ook deze move zou kapitaalsvernietiging inhouden en een bewijs zijn van slechte planning. Men kronkelt zich in allerlei bochten om aan te tonen dat men toch echt meer ruimte nodig heeft.

En de Raad van State? Die maakt fout op fout. De ernstigste is wel dat dat men in juli 2021 stelt: “De Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water klaagt dat zij de ladder voor duurzame verstedelijking van het Slingeland Ziekenhuis nooit heeft ontvangen.” Hoe is het mogelijk? Hoe kan de Stichting 7x aan de Raad van State kritiek leveren op het ladderrapport zonder dat rapport te hebben ontvangen en gelezen? Heel ernstig! En zo blijkt hier wat het dagblad Trouw in januari dit jaar schreef: “de overheid heeft voor de Raad van State “a priori” (bij voorbaat) gelijk en dus kan de burger bijna nooit winnen.” Zo wordt het begrip “voortschrijdend inzicht” te pas en te onpas gebruikt. Als er over een aspect van het nieuwbouwplan nieuwe gegevens boven tafel komen die bij het Santiz-bestuur bekend moeten zijn geweest, dan stelt de Raad van State eenvoudig: “over dat punt hebben we het al gehad, dus doet u geen moeite”, terwijl het betreffende aspect nooit besproken is. Tot slot: als de overheid in het kader van de ontwikkelingen besluiten blijft nemen waardoor onnodig veel energie en materialen worden verbruikt, zullen nooit onze gezamenlijke klimaat-, stikstof- en biodiversiteitsdoelstellingen worden bereikt. Dit is een droevige constatering op de dag dat het IPCC komt met haar nieuwe, alarmerende rapport: 9 augustus 2021.

Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water,
Bart Visscher