Urgent: definiëring duurzame landbouw

IPO neemt de regie

Ook op de landbouw heeft de kredietcrisis zijn effect. Daarom is het nu tijd om de economische consequenties integraal in beeld te brengen. Onevenredig grote sommen geld voor schaalvergroting in de bio-industrie worden gezien als verspilling en onrechtvaardig.
In het IPO coördinatorenoverleg landbouw waren tot nu toe geen middelen voor het ontwikkelen van een zienswijze  voor duurzame landbouw.

Ook in andere maatschappelijke sectoren bestaat zo’n visie niet. Nu de ernst van de klimaatproblematiek, het toenemend maatschappelijk bewustzijn voor duurzaamheid helder is en burgers en boeren geen megastallen willen in het landschap,  wordt een meer proactieve houding vanuit de provincies vanzelfsprekend.

 

Integrale politiek voor duurzame landbouw sluit aan bij de brief aan de kamer van de minister van 16 januari 2008, (Duurzame veehouderij in Nederland voor 2015). Het “IPO coördinatorenoverleg landbouw” gaat werken aan een heldere visie, waarbij alle wetenschappelijke disciplines en alle bestuurslagen gelijkwaardig worden betrokken en op een onafhankelijke wijze gelegenheid krijgen inbreng te leveren. Daarbij is de draagkracht van de aarde en de gang van natuurlijk herstelprocessen richting gevend.

Er zijn reeds bewegingen in de maatschappij die handen en voeten geven aan zo’n visie. Participatie van die coalities is onontbeerlijk bij de visievorming Duurzame Landbouw. Vooraf wordt geïnventariseerd welke expertise aanwezig is en alle geïnteresseerden participeren in het nieuw te vormen “Platform Duurzame Landbouw en Voeding”.

Heldere uitgangspunten

Dit platform gaat werken aan  definiëring van de begrippen ‘duurzame landbouw’, ‘megastal’ en ‘familiebedrijf’. De grote voordelen die grondgebonden landbouw biedt betreffende het halen van nitraat- en fosfaatdoelstellingen door actieve  inzet op Vitale Kringlooplandbouw worden onderbouwd en erkend. Op integrale wijze wordt sturing gegeven aan samenwerken. Gezien de urgentie dient het platform meer bevoegdheden te krijgen dan gebruikelijk en ook het bankwezen te betrekken bij creditvoorwaarden stellende normen. Deze dienen te sporen met de visie.

Oproep inventarisatie

Tot 10 maart 2009 bestaat de gelegenheid actieve groepen uit de provincies met expertise op het gebied van duurzame landbouw te melden bij het IPO Coördinatiepunt Landbouw. Het is de bedoeling eind maart tot een eerste open plansessie te komen.

Onderbouwing

Betrokkenen krijgen colleges van een aantal professoren. Zij komen van universiteiten met onafhankelijke expertise op gebied van ecologische landbouw, duurzame economie, duurzame mobiliteit, landschapsherstel en duurzaam waterbeheer, sociale wetenschappen. Jeffrey Smit, auteur van het boek Genetic Roulette, zal een gastcollege geven.

Plan

Het is de bedoeling dat de provincies in samenwerking met betrokkenen,  de veehouderij en daarmee de hele landbouw voor 2015 duurzaam maken. De verwachting is, dat elke provincie een positieve betrokkenheid toont.