COVID-19 Manifest

Leven met de Aarde ondersteunt onderstaand manifest en heeft op wereldaardedag 22 april 2020 brieven gezonden aan de Commissies in de Tweede Kamer, de provincies en de gemeenten.

We kunnen Nederland radicaal duurzamer en eerlijker maken: vijf voorstellen voor Nederland na Corona

COVID-19 doet de wereld op haar grondvesten schudden. De coronapandemie heeft nu al talloze levens gekost en ontwricht, terwijl hulpverleners keihard werken om zieken te verzorgen en verdere verspreiding te voorkomen. De strijd om de enorme persoonlijke en maatschappelijke verliezen te beperken verdient onze waardering en steun. Tegelijkertijd is het van belang om deze pandemie in een historische context te plaatsen om in de toekomst een herhaling van fouten uit het verleden te vermijden.

Lees hier het manifest ...

Brief aan de Provincies ter gelegenheid van Wereldaardedag 2020

Geachte ontvanger in de provincie,

Stuurt u deze mail a.u.b. door aan uw mensen die voor u werken, bestuurlijk of ambtelijk?

Geachte bestuurders en werkers in de provincie,

Vandaag is Wereldaardedag! Heeft uw provincie er aandacht aan kunnen geven? Weet u het nog? Het ene feest voor iedereen? In deze onbeschrijfelijke corona-tijd stellen we ons iets anders voor bij feest.

Toch is ondanks alles het leven een feest. Moeite en verdriet leren ons dat dankbaarheid belangrijk is, ook bij verdriet. Voor alles verwondering bij wat wel goed gaat, voor de prachtige lente, voor elke druppel regen, elke zonnestraal.

Zondag was Jane Goodall bij Buitenhof te gast. Als u het niet heeft gezien, hier is de link:

Jane Goodall in Buitenhof

Jane Goodall over de relatie mens en dier

Brief aan de Gemeentes ter gelegenheid van Wereldaardedag 2020

Aan de gemeenten in Nederland,

20 april 2020, Warm

Betreft:
Samenwerken in en na corona-tijd
Hoe wereldaardedag 22 april met wereld-verteerdag - wereldovershootday zijn verbonden
Erfgoed nieuwe stijl

Geachte Bestuurders, Raadsleden, Colleges van B&W, ambtenaren, Inwoners,

In deze moeilijke tijd wenst het bestuur van "Leven met de aarde"u heel veel sterkte bij alle ellende die ook in uw gemeente wordt ervaren door de uitbraak van het corona virus. Misschien valt het bij u mee, misschien wordt u zwaar getroffen. Volhouden met goede voorlichting en afstand houden, de schaarse middelen verdelen en inwoners helpen. Veel goeds daarbij! Straks slachtoffers niet vergeten en samen verbonden blijven.

Leven met de Aarde neemt traditioneel contact met u op ter gelegenheid van "Wereldaarde-dag". Deze dag valt op 22 april. Wij hebben u eerder gevraagd in uw gemeente aandacht te schenken aan deze belangrijke internationale Aardedag. Daarbij hebben wij het ene feest voor iedereen gepromoot, "Spiegelfeest" Dat lijkt nu wat ongepast, maar toch, nood kan mensen dichter bij elkaar brengen. Dat zien we ook gebeuren. We sterken elkaar met kleine tekenen van verbondenheid, ongeacht welke achtergrond we hebben. Creativiteit krijgt kans. Sommige grenzen lijken op te lossen. Zo zijn we toch op weg naar "het ene feest voor iedereen".

Wellicht heeft u vandaag, zondag 19 april naar Buitenhof gekeken, Jan Terlouw, en het laatste onderwerp met Jane Goodall gezien. Ik vraag u al uw bestuurders en ambtenaren de gelegenheid te geven haar gesprek met Twan Huijs te beluisteren, door deze brief met link hen door te zenden.

Jane Goodall over de relatie mens en dier

Jane Goodall hoopt en bidt dat alle mensen, maar vooral ook politici zullen veranderen door alles wat gebeurt. Zij maakt duidelijk dat gewaarschuwd is voor pandemie, omdat virussen die in het wild voorkomen gemakkelijk kunnen overgaan op mensen. Dit is in het verleden gebeurt Dit zal vaker gebeuren als we geen maatregelen nemen, anders onze leefomgeving en die van andere dieren respecteren. De verspreiding verzorgen wij mensen zelf door ons veelvuldig ver reizen en bewegen. Met Jane Goodall wil Stichting Leven met de Aarde benadrukken hoe belangrijk het is andere menselijke patronen te ontwikkelen. Want onze economie herstellen naar de wijze die we gewend waren is niet gewenst, zeer onverstandig. Nu bestaat de kans betere criteria te gaan hanteren, die ons allen in meer harmonie en evenwicht brengen. Zo dat we niet 3,5 aarde's nodig hebben, maar met die ene planeet in rechtvaardigheid kunnen leven. Klimaat, biodiversiteit, sociale rechtvaardigheid, ons omgaan met water, energie, gezondheid, landbouw en dus ook biodiversiteit... het zal allemaal anders moeten. Nu hebben we de kans.

Mensen die zich bezig houden met duurzame ontwikkeling zeggen vaak dat ontwikkeling pas plaatsvindt als het in dienstbaarheid geschied, dus onbaatzuchtig. We zijn dat niet gewend. Het is nog steeds "voor wat hoort wat". De circulaire economie kan alleen ontstaan als ook het geld in cirkel blijft en niet toeneemt. Balans met groen is veel meer groen.

Wilt u daar over nadenken? Bij uw zorgen in het nu gangbare is dit een welhaast onmogelijke vraag, maar we hebben andere paradigma's nodig. De condities zijn nu zo extreem dat die een kans krijgen, we kansen kunnen grijpen om te veranderen. Nu zoveel bedrijven worden geholpen om lonen door te kunnen betalen, is het nadenken over en instellen van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor ieder, met heel veel besparingen in de ambtenarij en een afschaffen van controle heel dichtbij. Betrek daarbij bijvoorbeeld het boek "De meeste mensen deugen" van Rutger Bregman. Een maatschappij ontstaan gebaseerd op vertrouwen in plaats van wantrouwen. Naar de gemeente Oude IJsselstreek hebben wij vorig jaar een brief gezonden die te maken heeft met die paradigma veranderingen. Gemeenten zijn niet genoeg gewend inwoners werkelijk te betrekken. Zij worden wel uitgenodigd voor een avond ideeën inbrengen, en ook na concepten kunnen we wel meedenken, maar de vooringenomenheid met het groeimodel is nog steeds overheersend. Wat als u uw beoogde industrieterreinen zou herstemmen voor voedselbossen. Wat als u ervoor zorgt dat het goed om boeren uit te kopen wordt ingezet om boeren te laten verduurzamen... geen gif en kunstmest, maar meer diversiteit en juist ook meer boeren i.p.v. minder.

Wij zenden ook u deze brief, waarin een aantal hete hangijzers worden genoemd. Wanneer die worden besproken en aanleiding zijn tot verandering van plannen zullen die een betere verhouding overheid- burgers tot gevolg hebben. Politiek kan weer dichter bij mensen komen en meer mensen zullen zich betrokken voelen... zo leven dat waar je voor kiest realiteit wordt, door het eigen leven. De situatie in uw gemeente is wellicht niet te vergelijken met deze gemeente in de Achterhoek, maar toch... het is een gemeenschappelijke uitdaging mensen te winnen voor het openbaar bestuur, democratie.

Grofweg worden 10 punten aangesneden:

  • 1.transparantie, geen dubbelzinnigheden, dubbele agenda's . Erfgoed Nieuwe stijl!.
  • 2.Kennis over en vieren van het landschap en wat daar leeft in optimale diversiteit
  • 3.Meer discussie over "Hoe willen wij leven?" "Wie zijn we eigenlijk?"
  • 4.Duidelijke scheiding tussen privaat en gemeenschappelijk. Het gemeenschappelijke gemeenschappelijk houden (met zeggenschap)
  • 5.Voor elke beslissing informeren en consulteren, rond waarheidsvinding. Initiatieven vanuit de bestaande culturele gemeenschap zelf, vraag gestuurd
  • 6.De gemeente is een vereniging voor elke inwoner. Alle inwoners zijn automatisch lid
  • 7.De gemeente werkt actief voor een onvoorwaardelijk basisinkomen voor ieder
  • 8.Een sociale leefstijl actief inzetten ( sociale dienstplicht?) normaliseren oud en jong meer samen.
  • 9.Dienstbaarheid actiever uitdragen
  • 10. Zo beslissen dat wereldovershootday, wereld-verteerdag bij elke beslissing naar achteren gaat.

Wellicht is het mogelijk dat de gezamenlijke politieke partijen in uw gemeente gespreksavonden/dagen organiseren over de genoemde thema's? Nadrukkelijk kunnen goede documenten zoals Earth Charter, Grondwetten waarin ook natuur is opgenomen als met intrinsiek gelijkwaardige waarde, de pauselijke brief Laudato si, e.a. hierbij worden gebruikt.

In uw gemeente zijn misschien ook zgn. "Groene Kerken" en andere groene verenigingen. Zij kunnen worden betrokken bij het organiseren van deze "leerhuizen"en gesprekshuizen, het leren zo te kiezen dat wereld-verteerdag naar achteren gaat in plaats van naar voren.

Wij hebben u 12 brieven gestuurd, in de bijlage zijn ze bij elkaar gevoegd. Op 11-11- 2019 ontving u dit ook. Het is een voortdurend proces. Misschien kon er niets mee, maar wij blijven de onderwerpen belangrijk vinden. Wij zouden de brieven moeten herzien, daartoe ontbreekt echter nu de tijd. Wij zijn benieuwd naar uw ideeën voor verbetering. Om ermee aan de gang te gaan kunt u uw eigen inwoners uitnodigen, in plaats van adviesbureau's.

Stelt u een breed gedragen werkgroep verandering in, die a.h.w. erfgoed bekijkt in nieuwe stijl. Erfgoed is alles wat wij hebben, niet alleen een oude kerk, of wat monumentale panden, monumentale bomen, een natuurgebied, nee alles... ook ons geestelijk erfgoed hoort daarbij. Ons landschap is daarbij heel bijzonder. Weten hoe het is gevormd kan helpen het beter te respecteren. Het in diversiteit te bewaren. Het wettelijk te beschermen is nodig om onoordeelkundig vervormen te voorkomen. Bij elk beslissen moet iedereen volledig geinformeerd en geconsulteerd zijn. Daarbij is vrije kennisuitwisseling essentieel.

Denk niet.. dit zijn geen onderwerpen voor ons als gemeente. Wij kunnen dit er niet bij hebben. U zult verstelt staan hoeveel burgers met u mee willen doen en denken om met elkaar andere paradigma's te vinden. Wellicht zijn die niet eens nieuw, waren ze er altijd al, alleen we zagen het niet.

De Koning en de minister president vertellen ons: "Samen moeten we er doorheen". Daar komt bij "Samen moeten we er anders uitkomen". Er zal heel veel afhangen van onze solidariteit met dat wat zwak is (ook natuur) , en een heroverweging van arbeid en beloning is nodig. Matthijs Schouten zegt dat de vraag: "Wie denken we dan we zijn?" nu meer dan ooit beantwoord moet worden. Geef mensen de gelegenheid dat te ontdekken. We zien al heel veel liefde en toewijding. De tijd is rijp om daarin nog meer met elkaar te verbinden en te leren, wij zijn natuur.

Kunnen we een netwerk bouwen rond het thema: leven na corona?

Met lente groet wensen wij u veel sterkte en moed, en ook kracht en wijsheid om zo veel mogelijk troost te brengen en rust te bewaren bij alle verandering die ons te wachten staat om maat te kunnen houden.

Bestuur Stichting Leven met de Aarde

Brief aan de Tweede Kamer ter gelegenheid van Wereldaardedag 2020

Brief aan commissies tweede kamer en reacties daarop verstuurd 15 u 59 22. april

Aan de commissies in de Tweede Kamer

Warm, 22 april 2020

Betreft het naar achteren brengen van Worldoverhootday

Geachte Commissieleden in de Tweede Kamer,

Toen beslist moest worden over de Betuweroute, een snelle spoorverbinding tussen de Maasvlakte en Duitsland, heeft Leven met de Aarde via alle ministeries erop gewezen dat het onwenselijk is om zoveel goederen te vervoeren die niet in de regio geproduceerd zijn. Wij zagen graag dat deze route werd omgevormd tot "Fietsbaan Midden Nederland".

Is het zo dat uw verschillende commissies naast elkaar en onafhankelijk van elkaar werken, zonder significante coördinatie en communicatie? Veel vaker is er aanleiding om al uw commissies te informeren en te consulteren over één enkel onderwerp. Dit omdat integrale afweging alleen mogelijk is als al uw disciplines worden betrokken.

Neem bijvoorbeeld de locatie voor een nieuw ziekenhuis in een relatief kleine provinciestad. Neem de corona-crisis en de wonderbaarlijke signalering dat ineens wel heel veel kan. We denken aan de oproep van wetenschappelijk onderlegde mensen die erop wezen dat de CO2 concentratie beneden de 350 deeltjes per miljoen moet blijven om de klimaatverandering beneden 2 graden te houden.

Wat betreft de corona-crisis, we horen veel mensen zeggen "Samen moeten we er doorheen". Dat is ook zo, maar ook geldt: Samen moeten we er anders uitkomen. Bij welke commissie u ook werkzaam bent als parlementariër, elke commissie zal, in overleg met de anderen, criteria moeten hebben om verantwoorde beslissingen te kunnen maken die wereldovershootday naar achteren brengen.

Na corona zal het niet meer zo mogen worden dat er te veel ppm's CO2 in de lucht komen. Werkelijk, beneden 350 ppm blijven is nodig. Minder vliegbewegingen, minder auto's... blijkbaar kan het wel.

Met een aantal mensen hebben we een wensenlijstje geformuleerd, om nu al te implementeren in visies en beleidsvoornemens. Dit omdat Wereldoverhootday, (een Nederlandse naam kan zijn Aardeverteerdag) voor Nederland berekend is. Deze dag valt voor Nederland dit jaar op 4 april, en moet echt naar achteren moet worden gebracht. De 3,5 aarden die wij nodig hebben voor onze leefstijl moeten echt teruggebracht worden naar 1 aarde. Dat gaat niet in de vrije markteconomie zoals die nu functioneert, gericht op groei, met milieu als externaliteit. Wij vragen u, u op het monetaire bestel dat hieraan gerelateerd is te bezinnen. Een voorbeeld, onze pensioenfondsen zijn niet gebaat bij lage rente en onze staatskas is gebaat bij zelfvernietigend gedrag. Hoe meer we gokken, eten, drinken, roken en autorijden, hoe beter die wordt gevuld.

In de gemeenten zijn diverse fundamentele veranderingen nodig die te maken hebben met de lokale economie, juist in de Tweede Kamer kunt u daaraan werken.

Wij nodigen u uit om met diverse wetenschappelijke bureau's van uw partijen de goede vragen te formuleren en die met elkaar te beantwoorden, om tot een gezamenlijke aanpak te komen om wereldovershootday naar achteren te brengen. Dat kan als veel meer wordt gericht op het poten van meer bomen voor de lokale klimaatharmonisatie, en de lokale kringloopeconomie, waarin aandacht is voor "Arts and Crafts". Als de economie wordt opgestart, probeert u dan ondernemers nog meer te stimuleren om zoveel mogelijk, de lokale kringloop te benutten. Duurzaamheid is veel meer dan duurzame energievoorziening. Het is ook diversiteit waaronder diversiteit in menselijke talenten en biodiversiteit. Energie opwekken gaat nu vaak ten koste van biodiversiteit, bijvoorbeeld door de verbranding van hout in de biomassacentrales. Ook wordt de aarde daardoor minder vruchtbaar door meer erosie en gebrek aan humusvorming. Verandering hierin betekent dat u allen gaat werken volgens criteria waarmee consequent wordt omgegaan om energie en materialen niet te verkwisten. Daarbij hoort het afschaffen van giffen en kunstmest in een natuur-inclusieve landbouw. Niet minder boeren maar meer boeren!

Dit alles kan aanhaken bij regeerakkoorden, zoals SDG’s, preventieakkoord, klimaatakkoord, adviezen WRR, SER, WHO, mensenrechten en andere afspraken. Dus stop de vervuiling, verspilling, slavernij, uitputting en andere onrechtvaardigheden. Dus niet de aloude focus op domweg werk en geld, maar serieuze aandacht voor welk werk en welk geld, kortom de kwaliteit …….. en voor de daarbij behorende infrastructuur, onderwijs, zorg en onthaasten. Dus democratische criteria en indicatoren voor eerlijk, gezond, vanaf vooral lokaal, regionaal tot aan nationaal en internationaal vaststellen en borgen. Werken aan die goede rode draad. Ontvlechting publiek en privaat is nodig. Private doeleinden zijn vaak niet in overeenstemming met algemeen nut. De privatisering in het neoliberalisme heeft hier de plank misgeslagen. Het is nodig meer te investeren in de publieke sectoren, in de vitale functies/beroepen. Daarbij zijn beroepen in de culturele sector ook vitaal.

Wij hebben een wensenlijst samengesteld. Dat is op aanvraag beschikbaar.

De vele maatregelen die zijn genomen in deze corona tijd om verspreiding te voorkomen maken duidelijk: het kan WEL. Er zijn criteria nodig bij productie- en leef-methoden die verder gaan dan we gewend zijn.

Koppel uw plannen a.u.b. aan de noodzaak wereldaardedag en alle bewustwording zeer serieus te nemen. Wij voegen de link toe van het gesprek met Jane Goodall, afgelopen zondag bij Buitenhof.

Jane Goodall in Buitenhof

Wij wensen u alle goeds en sterkte in deze moeilijke tijd.

Met hartelijke groet,
namens het bestuur van Stichting Leven met de Aarde
Lies Visscher
(secretaris)