Economie

Doel, de vernietiging van een dorp

Doel, over de vernietiging van een dorp.

Doel en de polders zijn een prachtig gebied in het noorden van Vlaanderen. De dorpen, gehuchten en landbouwgronden van deze streek staan op het punt te worden vernietigd door de Antwerpse haven. In dit kort filmpje krijgt u te zien waarom deze plannen complete waanzin zijn.
Steun mee het behoud van Doel en de polders op http://www.doel2020.org.

Lees ook Bart Schultz

Resolutie: veeteelt, akker- en tuinbouw voor de toekomst

Resolutie ingediend door:  hieronder genoemde leden en afdelingen

Resolutie: veeteelt, akker- en tuinbouw voor de toekomst

Het CDA Partijcongres op 27 november 2010 bijeen in Utrecht


Constaterende dat :

 1. de groeiende wereldbevolking gevoed dient te kunnen worden met gezond voedsel;
 2. de bevolkingsomvang zich zal stabiliseren, wanneer er wordt voldaan aan de levensbehoeften door een gedragscultuur in harmonie met de aarde: het leven als holarchie (met een spiritueel, ecologisch, sociaal en economisch aspect)
 3. de grond in Nederland door andere landbouwmethoden in de laatste 50 jaar meer als voedingssubstraat is gebruikt dan als vruchtbaar blijvende levende aarde
 4. we uiterst zorgvuldig met en zuinig dienen te zijn op alle goede landbouwgrond, die inclusief water en lucht moet voldoen aan normen voor een gezond vruchtgebruik
 5. de mensen zich vanaf het begin hebben gevoed met voedsel uit de buurt om hen heen, waardoor later een kringloop van landbouw is ontstaan, met steden als ruilplaatsen .
 6. biodiversiteit inherent is aan de natuur/schepping met de mens
 7. de wetten van de natuur alles bieden dat wij nodig hebben


Overwegende dat :

 1. het CDA altijd een partij is voor boeren, burgers, voor alle mensen die in harmonie leven en elkaar waarderen.
 2. Nederland veel oude en nieuwe landbouwkennis beschikbaar heeft, die zij zelf kan toepassen en delen in samenwerking met andere volken op aarde
 3. burgers en boeren zeggenschap dienen te hebben over de wijze waarop zij hun vee en land willen bewaren en verzorgen.
 4. burgers en boeren willen werken aan een vitaal, levend en divers platteland dat steeds mooier kan worden
 5. het CDA haar rentmeesterschap wil waarmaken, nu en voor de verre toekomst, zodat de aarde optimaal haar gezonde vruchten kan dragen, niet verzuurt, vermest, verdroogt en versnippert
 6. de EHS versterkt uitgevoerd kan worden voor sociaal, ecologisch en economisch gewin, zelfs in de huidige situatie

Spreekt uit, dat : 

 1. t.a.v. voedselproductie
 1. Het CDA elke wezenlijke verbetering van de productie door grondgebonden landbouw behoedt en stimuleert, om te komen tot sterke familiebedrijven met kringloop-bedrijfsvoering.
 2. Het CDA voor een beleid kiest waarbij industriële, niet plaatselijk grondgebonden, voedselproductie in gesloten systemen  plaats vindt – en waarbij werknemers van deze bedrijven kennis ontvangen over productie, ook van alle producten en afvalstromen en daardoor de vaardigheid hebben om deze neven- cq afvalproducten te kunnen behandelen en verwerken., zodat werkelijk een stoffenkringloop wordt gepraktiseerd. (cradle to cradle)
 1. t.a.v. de status van de boer in relatie tot politiek en consument
  1. het CDA een  democratiseringsproces organiseert met boeren, tuinders en consumenten om een eerlijke en duidelijke visie te kunnen destilleren betreffende hun duurzame landbouwwensen en landbouwmogelijkheden, mede door regionale bijeenkomsten, met zo veel mogelijk bestaande organisaties
  2. het CDA in al zijn geledingen een goede communicatie voert tussen  politici en betrokkenen, burgers, boeren en andere ondernemers.

 2. t.a.v. de wettelijke borging het CDA de urgentie erkent voor een reëel en duidelijk milieu- en ruimtelijk ordeningsbeleid op grond van criteria die in overeenstemming zijn met de geest van deze resolutie.


En gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting: in  overleg met u willen wij een  aantal  praktijkverhalen en rapporten ter onderbouwing  van onze constateringen en overwegingen het partijbestuur aanbieden
 

Nanodeeltjes, meer onderzoek nodig... vooral voor de veiligheid van jonge kinderen

Preventie is belangrijk voor een duurzame economie, voorkomen van ziekten is meer dan besparen op gezondheidszorg in de toekomst.

Het gaat juist om het voorkomen van veel persoonlijk leed en het vergroten van vertrouwen.

Nanotech wordt o.a  gebruikt bij de voedselproductie, zelfreinigende kleding, medicijnen getuige een artikel van  Wim van Veelen, beleidsmedewerker arbeidsomstandigheden FNV Vakcentrale, lid SER commissie Arbeidsomstandigheden en Marie-Jose Sengers, adviseur Bureau Beroepsziekten FNV en  Pieter van Broekhuizen, coördinator project nanocap, lid Commissie MAC-waarden van de SER.

Nadenken over een andere economische orde, Verslag Antwerpen 2009

Verslag conferentie 'De Omslag' in Antwerpen.

Zo'n 250 mensen namen op 16 januari in Antwerpen deel aan de conferentie
De Omslag ; naar een duurzame en solidaire economie.

(Op de website http://www.economischegroei.net zijn links te vinden naar
de onderstreepte delen in dit verslag)

De conferentie werd precies een jaar na de succesvolle eerste conferentie
in Tilburg gehouden. Na die eerste bijeenkomst werd een Verklaring van
Tilburg opgesteld, waarin gesteld werd dat een omslag naar een duurzame en
solidaire economie urgent, maar ook mogelijk is. Er werden zes
'speerpunten' opgesomd, van terreinen waar "eerste stappen" genomen zouden
moeten worden. De conferentie in Antwerpen was bedoeld om deze speerpunten
nader in te vullen en daarvoor concrete beleidsadviezen te formuleren. Ter
voorbereiding van de conferentie was een basistekst gemaakt, die het kader
en het doel schetste van de bijeenkomst. Ook was er een uitvoerige
voorbereidende expertmeeting geweest en waren er vele stukken geschreven
als basis voor werkgroepen op de conferentie.