22 april 2014: Wereldaardedag in Arnhem

Een verslag van Lies Visscher van Leven met de Aarde:

Met het oog op de Verkiezingen voor het Europarlement op 22 mei 2014 is in de HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen) een Wereldaardedag gehouden. De organisatie was in handen van Stichting Leven met de Aarde, in samenwerking met de HAN, afdeling Techniek.

 Voorafgaande werd in de middag onder het motto “Samen uit” een rondleiding gegeven door de Arnhemse wijk “het Spijkerkwartier”. Egbert Bouwhuis wees de deelnemers vooral op het verrassende van de wijk en de transitie die er na de tachtiger jaren van de vorige eeuw is gekomen, door meer aandacht door de wijkbewoners zelf voor hun omgeving. In die tijd werden grote delen van de wijk beheerst door drugsdealers, prostitutie en geweld. Het keerpunt kwam toen wijkbewoners zelf aandacht gingen vragen voor de omgeving. In de wijk is Hendrik Anton Lorenz geboren. Kunstenaars zijn geïnspireerd door zijn vindingen en gedachten en proberen dat zichtbaar te maken in de wijk.

De wijk had een behoorlijk trauma, vanwege de meer dan 260 prostitutieramen. Daar waar de gemeente parkeerplaatsen wilde maken (gevaar voor het ontstaan van afwerkplekken) hebben de bewoners ervoor gestreden de grond in eigen beheer in te richten voor vergroening. Zo ontstond er een watertuin en een ecologische tuin. Deze tuinen waren na korte tijd en zijn zeker na meer dan 30 jaar oases van rust en biodiversiteit. Deze tuinen zijn de reden waarom mensen in het Spijkerkwartier willen wonen en ook blijven wonen, vertelt Annet van Zeijst, initiatiefneemster van het eerste uur. Annet woont nu 25 jaar in het Spijkerkwartier.

De watertuin is ontworpen met twee vijvers, gesitueerd op het terrein van een oude drukkerij. Later bleek dat de waterpartijen op vrijwel dezelfde plek liggen als lang gelden de vijvers in de tuin van “spijker Den Hertog” . De ecologische tuin is ingericht zonder plan. Er zijn vele vrachtwagens puin en aarde gebracht. Die materialen zijn geschikt op een wijze dat verrassende situaties konden ontstaan. Dakpannen zijn op elkaar gestapeld, er is een toren gemetseld van een deel van de stenen.

De natuur heeft bezit genomen van de aarde en de bewoners (de groengroep van het wijkplatform) hebben planten gepoot. De gemeente betaalt voor nieuwe planten en komt snoeihout ophalen.

De Spijkerbuurt ligt er prachtig bij in de zon op deze Wereldaardedag, niet voor niets is de hele wijk aangewezen als rijks beschermd stadsgezicht.

De wandelaars vertrekken met de trein naar Presikhaaf, alwaar gelegenheid is om te picknicken in Park Presikhaaf.

Rond 18.15 uur gaat men te voet naar de HAN Afdeling techniek, waar in de Serre het avondprogramma wordt verzorgd door Jan Willem Boehmer en Sjef Staps.

Daarbij zijn drie kandidaten voor het Europarlement aanwezig: Jef Wintermans (CDA), Adriana Hernandez (Partij 50 plus) en Luuk van der Veer (Partij voor de Dieren)

Het gezelschap is zeer divers, veel disciplines zijn vertegenwoordigd zoals duurzaam waterbeheer, duurzame architectuur, zonnebewustzijn, economietransitie, duurzame landbouw, natuurgeneeswijzen en welzijn, taal en de kracht van “lezen werkt”, energietransitie, gezondheid en milieu, de psychologie van veranderen.

Jan Willem Boehmer wil een oplossing bieden voor een onoplosbaar probleem, het bankroet van Nederland omzetten in een gezond voorbeeld voor Europa en de wereld, door een stroomgebiedenreddingsplan en heeft zijn brief aan Esther de Lange, lijsttrekker voor het CDA in het Europarlement ten dele voorgelezen. Afgesprpoken is deze brief te vervolmaken, aan Ester te doen toekomen via Jef Wintermans en vervolgens ook aan andere Europarlementariërs voor te leggen.

Sjef Staps legt in zijn presentatie uit waarom hij het boek ”Over de crisis niets dan goeds” heeft geschreven en met het oog op Europa en de verkiezingen op 22 mei een selectie gepresenteerd van maatregelen die genomen zouden moeten worden om tussen de 1,5 en 2 graden Celsius temperatuur stijging te blijven. Probleem is dat Duurzame Ontwikkeling en Klimaatverandering helemaal geen issue blijkt in de media. Bevlogen mensen die bewust leven zijn een uitzondering. Er is bovendien veel versnippering. Vier verschillende ministers en twee verschillende commissarissen gaan over klimaat. Sjef haalt uitspraken van Rob van Brouwershaven, Pier Vellinga, Hans Huibers aan en benadrukt hoe urgent het is om ook in Europees verband werkelijk te gaan samenwerken.

Daarbij is een visie nodig over de vraag “Welk Europa streven wij na?” Daarbij is duidelijk dat het niet meer kan gaan om een groei-economie. David Korten geeft aan dat wij in staat moeten zijn de samenleving opnieuw uit te vinden. Zie o.a. http://www.yesmagazine.org/blogs/david-korten/david-kortens-blog, Sanne Dekker heeft het brein van tieners bestudeert en hoe leren werkt. http://www.psy.vu.nl/nl/nieuws-agenda/nieuws-archief/2013/promotie-sanne-dekker.asp. Uitwisseling van jongeren tussen EU landen, om elkaar te leren kennen, kan een grote bijdrage leveren in een gemeenschap. We zullen dus aan moeten geven wat we ECHT belangrijk vinden, en daaraan samenwerken, ook via Urgenda, ook met de staatssecretaris Mansveld. http://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/wilma-mansveld,

De mogelijkheden om werkelijk in ronde tafelgesprekken van gedachten te wisselen bleven helaas beperkt. De avond gaf wel inspiratie tot samenwerken.

De inzichten over vruchtbaar maken van de aarde, werkgelegenheid en klimaatharmonisatie met versterken biodiversiteit zijn zeer belangrijk. De mogelijkheid dit aan te pakken via diverse stoomgebieden autoriteiten, in samenwerking met alle inwoners zal worden gecommuniceerd, samen met de andere vragen die zijn binnengekomen voor de politici.

Een uitnodiging voor samenwerking is er tussen CDA ( Jef Wintermans) Adriana Hernandez ( Partij 50 +) en Luuk van der Veer ( Partij voor de Dieren).

Jef Wintermans wil EU parlementariër worden omdat de vrijheid in de EU een zeer kostbaar, niet vanzelfsprekend, goed is. EU-bewustzijn dient dus sterk te worden vergroot. Hij heeft veel kennis van textielindustrie en -handel en het verduurzamen ervan en heeft voor de EU gewerkt.

Adriana Hernandez wil in het EU-parlement, omdat de 50 + partij een zeer goed milieuprogramma heeft en veel meer rol ziet voor ouderen als (ethisch) opvoeders van de jeugd. Ouderen dienen tot zeer hoge leeftijd ingeschakeld te zijn in de communicatie met jongeren. Alleen zo kunnen sociaal rijke verbanden ontstaan, met wederzijds respect en leren van elkaar.

Luuk van de Veer heeft de ontruimingen meegemaakt nadat de varkenspest is uitgebroken. De wijze waarop wij omgaan met de dieren heeft hem zo aangegrepen, dat hij alles wil doen om dit leven met veel meer respect te behandelen en de industriële landbouw uit te bannen.

Afgesproken wordt op thema's vaker bij elkaar te komen, en een communicatietraject te gebruiken bij elk speerpunt voor DO in Europa. Daarbij zouden alle bestuurslagen, maar ook alle parlementariërs bereikt moeten worden.

Tijdens de bijeenkomst kon men informatie verwerven over:

– een onvoorwaardelijk basisinkomen voor elke inwoner van Nederland en de EU.

http://basisinkomen.nl/ en http://basicincome-europe.org/, 25 landen Europa werken hiertoe samen.

– Het Earth Charter http://www.earthcharternederland.nl/,

– Partners voor een gezond leefmilieu: www.gezondleefmilieu.nl

– stichting grondbeheer “Landbouw van de toekomst”www.bdgrondbeheer.nl,

– materiaal over de kandidaten, 50+ krant, http://www.50pluspartij.nl/50plus/index.php/programma,

– CDA-folder over EU kandidaat Jef Wintermans:

http://www.cdaveenendaal.nl/nieuws/nieuwsberichten/veenscdalidjefwintermanskandidaatvooreuropeesparlement,

– materiaal over de Partij voor de Dieren was nog niet beschikbaar. Inmiddels wel te lezen

https://www.partijvoordedieren.nl/recent/europa,

Na negen uur bleven velen napraten tot om 22.00 uur het HAN-gebouw werd gesloten.

Met veel dank voor de gastvrije ontvangst en de mogelijkheid die de HAN ons bood ging ieder huiswaarts. Een volgende keer hopen we op deelname van nog meer prominenten, en een rondleiding door de faculteit techniek van de HAN.