Visie op de 7 principes van het CDA

CDA Amersfoort en VeenendaalMeer bezieling in de politiek leidt tot betere besluiten”

Inleiding:

Allereerst de opmerking dat het heel positief is dat onze partijleider het initiatief heeft genomen de bovengenoemde principes te formuleren. Het bewijst dat hij met de huidige tijd meegaat en onze partij goed op de kaart wilt zetten.

De visie die ondergetekende zal geven op de 7 principes zullen in samenhang worden gegeven met de vier (hertaalde) uitgangspunten van onze partij, te weten:

  • Gespreide verantwoordelijkheid;

  • Solidariteit,

  • Rentmeesterschap;

  • Publieke gerechtigheid.

De vier uitgangspunten blijven ook voor de toekomst van groot belang voor onze partij omdat deze punten ten slotte de leidraad vormen voor het politiek handelen. Het is heel erg belangrijk dat de genoemde uitgangspunten op een goede manier dient te worden toegepast in de dagelijkse politieke praktijk. Deze praktische toepassing geldt niet alleen voor de CDA-Tweede Kamerfractie maar eveneens voor de fractie in de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de fractie in het Europees parlement en ten slotte de provinciale Statenfracties, gemeenteraadsfracties en de fracties van de waterschappen. Deze fracties kunnen ten slotte politieke invloed uitoefenen en de besluitvorming beïnvloeden.

Deze visie is als volgt ingedeeld. Allereerst zal de tekst integraal worden weergegeven met daaronder de visie door ons geformuleerd met daarbij het uitgangspunt. Er kunnen ook meerdere uitgangspunten van toepassing zijn.

 

1. De 7 principes:

Principe 1: De samenleving, niet de overheid:

Wij willen dat u weer invloed krijgt op de wereld om u heen, ook in de politiek. Wij zien een overheid die naast u staat in plaats van tegenover u. Wij willen een samenleving, waar u samen met anderen zoveel mogelijk zelf bepaalt.

Wat betekent dit principe?

Een samenleving is van ons allemaal. De samenleving moet kunnen rekenen op een kleine optimale, krachtige en betrouwbare overheid. Onze partij staat pal voor “het recht en voor integer bestuur”, voor veilig leven, straf naar overtreding en een gemeentebestuur dat luistert, goed communiceert, inwoners ondersteunt om regels na te leven en zich aan de eigen regels houdt. “Transparantie en eerlijkheid” zijn hier de sleutelwoorden. Het is daarbij eveneens van cruciaal belang dat goed wordt begrepen dat burgers en politiek te samen de samenleving maken. Een samenwerking tussen politiek en burger speelt hierbij een onmiskenbare rol. Het “Rijnlandsmodel” speelt een cruciale rol in het beleid van de partij. Dit betekent dat er een nieuw soort besluitvorming zal moeten worden ontwikkeld dat past binnen de huidige tijd. Het leiderschap zal zich ook moeten aanpassen want het leidinggeven in deze samenleving, mede door de mondigheid van de burgers, dient op een andere wijze te worden ingevuld. Ditzelfde geldt voor het hiërarchisch denken. Een zekere hiërarchie zal altijd blijven bestaan, maar in de tegenwoordige samenleving zal veel meer in communities worden samengewerkt, in een zogenaamde circle-structuur.

Dit betekent eveneens dat de politiek goed moet luisteren naar alle burgers van ons land, maar ook met maatschappelijke organisaties. Het CDA is de enige partij die goede contacten heeft met maatschappelijke organisaties. Onze partij vertrouwt op de “kracht en verantwoordelijkheid van mensen en hun organisaties”, de overheid kan en mag niet alles. Het CDA respecteert en benut de gaven en deskundigheden van mensen en schept daarvoor de ruimte.

Het uitgangspunt “solidariteit” speelt hier de belangrijkste rol omdat het woord “samen” uitdrukkelijk daarin is betrokken. Als alle mensen zich betrokken voelen met elkaar, voelt men zich eveneens solidair met een ieder. Men heeft iets voor elkaar over. Mensen moeten elkaar ondersteunen in moeilijke tijden. Een bekend voorbeeld van solidariteit is het fenomeen mantelzorg. Kinderen zorgen voor hun ouders of voor vrienden, buren. Natuurlijk, ook andersom. Ouders verzorgen hun zieke kinderen. Zonder mantelzorg is de gezondheidszorg nog veel duurder. Als er geen mantelzorgers zijn, heeft de Nederlandse regering een heel groot probleem. Daarom is het belangrijk dat mantelzorgers moeten worden gekoesterd. Mantelzorg wordt gegeven vanuit liefde voor de medemens. Het kan om die reden nooit zo zijn om mantelzorg te verplichten want mensen doen het al. Daar hoeven geen extra regels voor te komen. Mantelzorg is geen vrijwilligerswerk want het overkomt je gewoon.

Het zorgaspect voor elkaar zal nog veel meer moeten worden verankerd in de samenleving. Het zorgen voor onze ouderen, vooral de 70+, die vaak eenzaam zijn, zal veel meer aandacht aan moeten worden geschonken. Dit geldt eveneens voor mensen met een (arbeids) beperking en gehandicapten.

Iedereen telt ten slotte mee in de samenleving. Onze partij staat voor de waarde en waardigheid van elk mens. Ieder mens telt voor vol mee, moet zoveel mogelijk tot haar/zijn recht komen en draagt naar vermogen haar/zijn steentje bij. Het CDA wil mensen helpen om elkaar te helpen.

We moeten het samen doen, ook dat is “solidariteit”.

Iedereen moet kunnen blijven rekenen op support vanuit de samenleving. Er is ten slotte geen enkele reden om te denken dat iemand vrijwilligerswerk niet wil verrichten. Vrijwilligerswerk blijft echt vrijwillig zonder enige vorm van moeten. Dit is pas echte vrijheid. Een basisinkomen voor alle mensen is een goed middel iedereen een zeker bestaansrecht te geven.

Het CDA wil een samenleving waarin ieder mens plezier beleeft aan het bestaan en een “zinvol” en “waardig” leven leidt. Een samenleving waar iedereen met een goede gezondheid kan meedoen in het betaalde of onbetaalde arbeidsproces of vrijwilligerswerk, al naar gelang ieders talenten.

De voorstellen voor de “participatiewet” die in het najaar van 2013 zal worden ingediend aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal geeft een grote toegevoegde waarde dat alle mensen een kans krijgen op de arbeidsmarkt, dus ook mensen met een arbeidsbeperking. Passie met de medemens is altijd een belangrijk gegeven voor onze partij geweest en is het nog steeds. “Barmhartigheid” is hier helemaal van toepassing.

Een samenleving kan ook niet zonder religie. Het CDA accepteert iedereen in de samenleving, ook mensen die niet gelovig zijn. Maar het geloof is voor heel veel mensen erg belangrijk in het leven omdat men daar zijn/haar inspiratie uithaalt. Het geloof geeft een zinvol bestaan aan heel veel mensen. Onze partij moet haar afkomst niet verloochenen. De Bijbel is een hele waardevolle inspiratiebron voor het politiek handelen van onze partij. Onze partij wil mensen aan zich binden en verbinden met elkaar. Het CDA heet iedereen welkom, ook de moslims in ons land. De publicatie van het Wetenschappelijk Instituut van onze partij “Gedeelde waarden” Moslims in het CDA waar De Koran en de Bijbel zijn vergeleken is een positieve zaak. Er zijn veel gelijkenissen tussen moslims en christenen. Zo wordt op die wijze ook een harmonieuze samenleving bereikt.

Respect voor ieder zijn geloof is bij het CDA in goede handen.

Een samenleving van en voor iedereen betekent dat verantwoordelijkheden dienen te worden ondergebracht waar ze ook thuishoren. Hier speelt het uitgangspunt “gespreide verantwoordelijkheid” een voorname rol. Een goed voorbeeld is het onderwijs. Laten de scholen zelf bepalen hoe de lessen worden gegeven. De kwaliteit van het onderwijs ligt bij de scholen zelf. Het is de taak van de inspectie om te toetsen of aan de kwaliteitscriteria wordt voldaan. Met andere woorden: zij toetsen de kwaliteit van het onderwijs. Het laatstgenoemde uitgangspunt geldt eveneens voor de zorgsector. Het verpleegkundig personeel weet heel goed hoe kwaliteit in de zorg dient te worden geleverd. Daar is de overheid niet voor nodig. Een apart aandachtspunt is de medische ethiek. Ieder mensenleven is waardevol. Ieder mens verdient een waardig einde als hij/zij aan het einde van zijn leven komt. Bij een ernstige ziekte dient er een warme en persoonlijke betrokkenheid te zijn tussen arts en patiënt. De familie speelt natuurlijk ook een rol, maar in de eerste plaats gaat het om het contact tussen patiënt en arts. In goed overleg wordt besloten of behandeling een zinvolle bijdrage geeft het leven te verlengen of dat een waardig einde het beste is voor de patiënt. Bij ondraaglijk lijden van de patiënt moet euthanasie tot de mogelijkheden behoren en met de huidige wetgeving op dat gebied, is er al veel verbeterd, maar er rust nog steeds een taboe op. Een aantal artsen durven nog niet altijd een melding te doen van euthanasie omdat men bang is dat een strafbaar feit wordt gepleegd, terwijl dat niet het geval is. Euthanasie is volgens de vigerende wetgeving een medische handeling. In de zorgbrief van de minister van VWS staat beschreven of behandeling van een ernstige ziekte wel door moet gaan want het kost veel te veel geld en daar zal een politieke discussie over moeten worden gevoerd. Het kan echter niet zo zijn dat financiële redenen de motieven zijn een behandeling te beëindigen omdat dit uit menselijk oogpunt niet acceptabel mag zijn in een zorgzame samenleving.

Onze partij zal het onderwerp medische ethiek om bovengenoemde reden weer op de politieke agenda moeten zetten omdat kwaliteit van leven een belangrijk issue is voor het CDA.

Principe 2: Wij zien een taak voor iedereen:

Iedereen heeft een taak: je werkt, je doet vrijwilligerswerk of je volgt een opleiding. Iedereen die kan, doet mee. Maar wie niet wil, kan niet blijvend rekenen op ondersteuning.

Wat betekent dit principe?

Alle mensen geven een bijdrage aan de samenleving. Dit moet men doen met de mogelijkheden die hij/zij heeft. Ieder heeft ook zijn “talenten en vaardigheden”. Het is zaak dat van al die talenten gebruik moet worden gemaakt om zo “verspillingen” te voorkomen. Ieder verloren talent betekent verspilling van tijd en geld. Ieder mens heeft ten slotte een ideaal hoe hij/zij de samenleving ingericht wil hebben. Het “persoonlijk-idealisme” speelt hier een rol. Een mogelijke definitie kan als volgt worden geformuleerd:

Persoonlijk-idealisme is een filosofie op basis van een roeping van de mens een bijdrage aan de organisatie c.q. samenleving te geven die bepaalde doelstellingen willen bereiken.

Veel mensen hebben deze vorm van idealisme. Een voorbeeld betreft met passie het werk te verrichten binnen een professionele organisatie. Men verricht niet alleen werkzaamheden voor het salaris, maar om daadwerkelijk een bijdrage te geven de organisatie zo goed mogelijk te laten functioneren. Men geeft daardoor indirect een waardevolle bijdrage aan de samenleving. Dat is een groot goed van deze mensen. Men is uiterst gemotiveerd het werk te doen plus dat er veel meer werk wordt verzet. Mensen doen namelijk meer werkzaamheden dan in hun taakomschrijving staat beschreven. Een ander belangrijk aspect van deze instelling is dat men het niet nauw neemt met de exacte werktijden. Men heeft geen ‘van acht tot vijf mentaliteit’. Deze mensen hebben het er graag voorover in zijn/haar vrije tijd, in de avonduren, het werk voor de organisatie te verrichten.

Deze vorm van idealisme kan worden bereikt door te blijven investeren in je zelf en dat betekent een verrijking voor de samenleving. Na het afronden van een opleiding heeft ieder mens veel meer de mogelijkheden zijn/haar talenten en vaardigheden tot ontwikkeling te laten komen. Het kan tot uiting komen in het arbeidsproces, maar eveneens in het vrijwilligerswerk. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij hebben eveneens het recht om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. Een beperking mag dus geen belemmering zijn voor werkgevers deze mensen in dienst te nemen. Het is om die reden positief dat de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bij brief d.d. 27 juni 2013 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal het voornemen heeft geuit de “Participatiewet en quotum” in het najaar van 2013 in te dienen. Deze wet is een uitvloeisel na het sluiten van het sociaal akkoord tussen regering, werkgevers en werknemers d.d. 11 april 2013.

Er spelen twee uitgangspunten een rol, te weten: “solidariteit”, het samen doen en zorgen voor elkaar en “rentmeesterschap” omdat als iedereen zijn bijdrage geeft dat het vervolgens ten goede komt aan de kwaliteit van de samenleving en geven wij allen een aandeel om onze Aarde goed achter laten voor onze kinderen en kleinkinderen.

Principe 3: Een eerlijke economie:

Wij kiezen voor een eerlijke economie waar werken loont en sparen wordt beloond. Waar middeninkomens en gezinnen geen melkkoe zijn. Wij willen een economie waarin kleine ondernemers en familiebedrijven onze absolute prioriteit krijgen.

Wat betekent dit principe?

Een eerlijke economie betekent dus kansen voor iedereen. Helaas speelt eigenbelang en hebzucht een grote rol in de huidige samenleving. Het heeft de plaats van God ingenomen. Daarbij heb je ook nog het neoliberale economische systeem dat als het hoogste en belangrijkste motief geldt waar mensen achteraan lopen. Met andere woorden: niet iedereen krijgt gelijke kansen. Bij dit principe speelt Het uitgangspunt “solidariteit” een rol. Kleine ondernemers moeten evenveel kansen krijgen als grotere. De grote ondernemingen, de multinationals mogen de “kleintjes” niet gaan overheersen. Als grote ondernemingen forse winsten maken, is het uit oogpunt van solidariteit met kleinere bedrijven van belang deze in die winst te laten delen. Zo bouw je een economie gezamenlijk op. Als er een sterke economische groei is, betekent dat niet alleen meer winst voor bedrijven, maar ook meer vervuiling omdat er ten slotte meer wordt geproduceerd en geconsumeerd. Dit kan een forse aantasting van het milieu betekenen. Daarom is “duurzaamheid” van zo’n groot belang. Economie en milieu zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en om die reden dient er een beleid te worden gevoerd waarin economie en milieu aan elkaar zijn gekoppeld. Het voormalige Innovatieplatform dat heeft gediend onder de kabinetten Balkenende heeft waardevolle suggesties gedaan voor een duurzame economie in relatie met het milieu. In het rapport van het Wetenschappelijk Instituut (WI) van onze partij over “duurzaam denken en duurzaam doen” wordt gesproken over een “circulaire economie”. Dit betekent dat gebruikte producten weer aan de natuur worden teruggegeven of om deze producten te gaan hergebruiken. De mensheid moet veel zuiniger met de producten en grondstoffen omgaan zodat toekomstige generaties er eveneens gebruik van kunnen maken.

Het uitgangspunt “rentmeesterschap” speelt hier een belangrijke betekenis in. Het gaat ten slotte om de kwaliteit van de samenleving, maar ook om onze Aarde goed over te dragen aan de nieuwe generatie. Onze Aarde hebben we ten slotte in bruikleen van Onze HEER gekregen.

Tevens speelt het uitgangspunt “publieke gerechtigheid” een voorname rol want als bedrijven zich niet houden aan de regels voor een goed milieubeheer, dient het door de overheid te worden afgedwongen. De overheid kan nadere wetgeving voorstellen, maar ook de rechterlijke macht kan hierin een rol van betekenis spelen omdat een rechter zal toetsen of bedrijven aan de vigerende wetgeving voldoen.

De afgelopen jaren is het fenomeen marktwerking veel te ver doorgeschoten, zoals in de zorg, openbaar vervoer, energiebedrijven. Het maken van winst is belangrijker gebleken dan de service aan de burgers. Het belang van de burgers dient ten slotte voorop te staan.

Principe 4: Tegen de profiteurs:

Wij willen een Nederland waar fatsoenlijke mensen de norm zijn. Een samenleving bouw je op wederkerigheid. Voor wat, hoort wat. Profiteurs die zich daaraan onttrekken, staan we niet toe.

Wat betekent dit principe?

Ons land is de afgelopen jaren opgeschrikt door een groot aantal fraudezaken. Denk aan de scholengemeenschap Amarantis waar bestuurders niet op een verantwoorde manier met publiek geld zijn omgegaan. De “planning en controlcyclus” heeft niet goed gefunctioneerd. De fraudes in de zorg en de extreem hoge salarissen in de zorgsector zijn daar het bewijs van. Dit laatste geldt niet alleen voor de zorg, maar ook bij het onderwijs en het bedrijfsleven. Helaas hebben veel mensen zichzelf verrijkt ten kosten van anderen in de samenleving. De vele bonussen die zijn uitgekeerd zijn vaak ten onrechte gegeven. Falende bestuurders zijn met een gouden handdruk vertrokken. De huidige financiële crisis hebben wij helaas aan dit soort fraudes en profiteurs te danken. Dit soort praktijken ondermijnt de solidariteit bij de rest van de bevolking. Mensen die zichzelf verrijken hebben dus geen oog voor de medemens en zijn niet solidair met de ander. Het uitgangspunt “publieke gerechtigheid” kan van grote betekenis zijn deze fraudes aan te pakken. De rechterlijke macht heeft hierin een grote verantwoordelijkheid. Rechters dienen strenge straffen op te leggen aan deze profiteurs van de samenleving en zo wordt de kwaliteit van de samenleving gezuiverd van onzuivere praktijken.

Principe 5: De familie is ons fundament:

Wij zien families als het fundament voor onze samenleving; waar mensen voor elkaar zorgen en verantwoordelijkheid nemen. We kiezen voor een nieuwe cultuur die de familie waardeert en duurzame relaties ondersteunt.

Wat betekent dit principe?

Het gezin is nog steeds de hoeksteen van de samenleving. Kinderen groeien nog steeds het beste op in gezinssituaties. Een harmonieus gezinsleven is daarvoor wel een absolute voorwaarde. De afgelopen jaren hebben vele echtscheidingen plaatsgevonden waar ook kinderen bij zijn betrokken. Kinderen zijn altijd de dupe van een echtscheiding, al wordt een scheiding in een goede verstandhouding geregeld. Er zijn echter ook genoeg bizarre echtscheidingen waar kinderen als speelbal worden gebruikt. Kinderen worden dan vaak opgezet tegen de ander. Dit kan nooit de bedoeling zijn bij een harmonieus gezinsleven. Ouders dienen zich eveneens bewust te zijn, als men tot een besluit komt om kinderen op onze Aarde te laten komen, een goede opvoeding van cruciale betekenis is. Dit laatste dient men zich goed te realiseren. Een kind moet ten slotte normen en waarden worden bijgebracht om in de toekomst volwaardig te kunnen functioneren in de samenleving. Ouders hebben een voorbeeldfunctie. Een opvoedcursus voor toekomstige ouders kan helpen om tot bewustwording te komen. Een nieuwe cultuur voor het gezin c.q. familie, is in de huidige samenleving best heel moeilijk omdat alle mensen zo enorm gehaast zijn en bovendien is men zo individualistisch geworden. Men heeft weinig meer voor elkaar over en denken alleen nog maar in materiële zaken. Mensen dienen weer bewustwording te krijgen waarom men op deze Aarde is gekomen. Als men bewust is van het leven in deze wereld moet men tot de conclusie komen dat er meer is op deze Aarde dan alleen maar het (grote) geld of materiële zaken. Liefde voor de medemens is veel en veel belangrijker.

Alle mensen moeten elkaar “omarmen en liefhebben”. Dit geldt voor jong en oud. Onze ouderen moeten worden gekoesterd want zij hebben de huidige samenleving ten slotte opgebouwd voor de huidige generatie. Het CDA ziet een samenleving waarin ouderen worden “gezien in hun kracht” en daarop worden “aangesproken”. Een samenleving waarin ouderen erg actief zijn in de opvang van hun kleinkinderen. Waar ouderen “elkaar en anderen de helpende hand” bieden. Een samenleving waar ouderen in hun “waarde worden gelaten”, hun kracht, kunde, ervaring en kennis wordt gekend en ingezet. Het is mede dankzij de inzet van vele ouderen dat er een “bloeiend vrijwilligersleven” bestaat.

Als dit besef zal doordringen tot ieder mens, is een harmonieuze, ideale en zorgzame samenleving niet ver weg meer. Bewustwording van het leven begint ten slotte in het gezin. Op deze wijze kan het gezin c.q. familie ook worden gewaardeerd omdat men oprechte liefde toont voor en met elkaar. Dit bevordert ook de kwaliteit van de samenleving, het “rentmeesterschap”. Deze liefde kan verder uitstralen in andere delen van onze wereld. Grote conflicten zoals in Syrie kunnen vervolgens worden voorkomen. Het “Geloof” kan eveneens een grote rol spelen om een harmonieuze samenleving te bereiken omdat het tot bezieling leidt in het menselijke bestaan, zo ook in de politiek. Deze bezieling geeft politici ook de rust om op die wijze tot goede besluitvorming te komen. Onze politici moeten weer echte volksvertegenwoordigers worden, rekeninghoudend met de belangen van de burgers die zij ten slotte vertegenwoordigen. Mensen voelen door het geloof vervolgens echt de liefde van God. God houdt van alle mensen maar verwacht wel dat men in harmonie met elkaar samenleeft. De mens dient zich hier goed van bewust te zijn.

Iedereen in de samenleving telt mee en die bewustwording begint in het gezinsleven.

Principe 6: Een zelfbewust Nederland verbonden met Europa:

Nederland staat vooraan in Europa, om onze economie en onze werkgelegenheid te versterken. Maar we trekken ook een scherpe grens tussen wat Brussel wel en niet bepaalt. Dat betekent een nieuw Europa.

Wat betekent dit principe?

Nederland staat gelijkwaardig als alle andere landen in Europa. Wij moeten duidelijk maken welke meerwaarde de verschillende bestuurslagen hebben voor alle burgers in heel Europa.

Nederland heeft veel aan Europa te danken. Mede door de interne markt en het openstellen van de grenzen heeft dit een grote positieve invloed gekregen voor de handel van ons land. Nederland dient zich loyaal te gedragen als een volwaardig lid van de Europese Unie en moet zich wat meer bescheiden opstellen. In het verleden heeft de Nederlandse regering een te grote mond opgezet naar andere landen binnen Europa dat men zich aan de drie procentnorm van het begrotingstekort moet houden. Nederland zal het dan zelf ook moeten doen. Europa heeft er verder voor gezorgd dat er al meer dan zestig jaar vrede is. Daarom is een sterke Krijgsmacht van heel groot belang. De huidige bezuinigingen op onze Defensie is een grote fout van de politiek geweest. We leven weer in een tijd van het “gebroken geweertje” van voor de Tweede Wereldoorlog. Heeft de politiek nog steeds niets geleerd van het verleden?

Principe 7: De toekomst van onze kinderen:

Wij kiezen voor de lange termijn boven de korte termijn. Dat vraagt om hervormingen om Nederland structureel op orde te brengen. Voor onszelf, maar vooral voor de toekomst van onze kinderen.

Wat betekent dit principe?

Dit principe is het meest sterke punt voor onze partij omdat hier het uitgangspunt “rentmeesterschap” het meest sterk tot uiting komt. De afgelopen periode hebben vele overstromingen in de wereld plaatsgevonden en ook heel dichtbij, zoals in het buurland Duitsland. Dat moet de huidige mensheid toch aan het denken zetten. Het klimaat is echt aan het veranderen. De opwarming van de Aarde gaat nog steeds door en het ijs op de Noordpool is nog voortdurend aan het smelten. Als dit zo doorgaat, houden wij geen droge voeten meer in ons land. De vervuiling door de industrie moet een halt worden toegeroepen. Het CO2 gehalte moet worden verminderd zodat broeikasgassen worden bestreden. Daarom is een gedegen “duurzaamheidsbeleid” van essentieel belang voor de toekomst van de mensheid. De politiek zal dit thema echt moeten oppakken en onze partij zal hier het voortouw in dienen te nemen. Duurzaamheid is een echt CDA item. Er zal ook moeten worden gewerkt aan alternatieve energiebronnen want de olie en gasvoorraad zal eens een keer opraken. Meer onderzoek naar windenergie en kernenergie is noodzakelijk. Voor dat laatste zal echt wel een oplossing worden gevonden voor het radioactief afval. De technieken worden ten slotte veel beter. De huidige mensheid zal echt moeten werken aan alternatieve energiebronnen voor de nieuwe generatie. Wij mogen onze kinderen en klein kinderen niet opzadelen met een energietekort en een vervuilde Aarde. Het is heel erg belangrijk dat er een stuk bewustwording ontstaat hoe men met onze Aarde moet omgaan, rekeninghoudend met toekomstige generaties. Het grote geld mag niet de drijfveer zijn voor de huidige mensheid, maar het leefklimaat van onze Aarde en dat moet het uitgangspunt zijn van het politieke beleid.

Het CDA wil dat de mensen de Aarde met zorg beheren en kiezen voor “duurzaamheid”: zorg voor de toekomst van mensen en bescherming van het waardevolle in natuur en cultuur, en “betrouwbaarheid”: financiële degelijkheid en daarnaast infrastructuur die bereikbaarheid bevordert. Dit is een hele belangrijke betekenis van het “rentmeesterschap”.

Een ander belangrijk aandachtspunt is dat voor de toekomst van onze kinderen het van groot belang wordt geacht dat er optimale ontplooiingsmogelijkheden zijn voor de nieuwe generatie. Voor iedereen gelijke kansen op elke leeftijd. We vervangen de leerplicht tot het recht op ontwikkeling met een leerbudget voor iedereen vanaf de geboorte.

2. Nawoord:

Met deze visie op de 7 principes hebben wij geprobeerd een bijdrage proberen te geven aan de discussie binnen het CDA. Het is voor onze partij van uitermate groot belang om zich beter te profileren in de oppositie. Juist in deze rol heeft de partij de kans zich goed te presenteren met haar mooie vier uitgangspunten. De 7 geformuleerde principes zijn een mooie aanvulling op die uitgangspunten, maar het is wel belangrijk dat deze in samenhang met elkaar worden gezien. Als vooral de CDA-Tweede Kamerfractie de principes en de vier uitgangspunten meer in de dagelijkse politieke praktijk zal toepassen, wordt onze partij weer herkenbaar in de samenleving en zullen al onze verloren kiezers weer terugkeren.

Met vereende krachten en met de wijsheid van God zal onze partij weer een grote politieke rol spelen in de toekomst ten behoeve van de nieuwe generatie.

Deze visie zal worden afgesloten met een mooie tekst uit de Romeinenbrief van de Apostel Paulus omdat het helemaal past in deze tijd, mede om tot bewustwording te komen.

Dat ik trots kan zijn op mijn werk voor God, dank ik aan Christus Jezus. Ik zal over niets anders spreken dan wat Christus door mij tot stand brengt om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen: door wat ik zeg en doe, door zijn macht waarmee ik tekenen en wonderen verricht door de macht van Gods Geest. Zo heb ik vanuit Jeruzalem en helemaal tot aan Illyrië het evangelie van Christus verspreid, maar ik heb er een eer in gesteld het niet op plaatsen te verkondigen waar Christus al bekend was. Ik wilde niet op het fundament van een ander bouwen, want er staat geschreven: Zij aan wie hij niet verkondigd is, zullen zien, zij die niet over hem hebben gehoord, zullen tot inzicht komen. Het is dan ook om deze reden dat het mij nog niet is gelukt u te bezoeken. Maar ik heb mijn taak in deze streken nu beëindigd; en omdat ik er zo naar verlang om na al die jaren naar u toe te komen, hoop ik dat te doen wanneer ik naar Spanje ga. Ik hoop u op weg daarheen te ontmoeten om mijn reis daarna met uw hulp voort te zetten, maar niet voordat ik enige tijd van uw gezelschap genoten heb. Nu sta ik echter op het punt naar Jeruzalem te gaan om de heiligen daar bijstand te verlenen, want Macedonië en Achaje hebben voor de armen onder hen een collecte gehouden. Ze hebben daartoe vrijwillig besloten, maar ze staan dan ook bij hen in de schuld. Immers, omdat de heidenen deel hebben gekregen aan wat de heiligen in Jeruzalem in geestelijk opzicht geschonken hebben, zijn ze ertoe verplicht hen bij te staan in materiële zaken. Nadat ik mij van deze taak gekweten heb, en de opbrengst van de collecte officieel aan hen heb overhandigd, zal ik u op doorreis naar Spanje bezoeken. En ik weet dat wanneer ik kom, ik met de volle zegen van Christus kom. Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus en met een beroep op de liefde van de Geest, vraag ik u dringend om samen met mij vurig tot God te bidden. Bid voor mij dat ik zal worden gered van de ongelovigen in Judea en dat mijn hulp door de heiligen in Jeruzalem zal worden gewaardeerd. Dat kan ik, indien God het wil, vol vreugde naar u toe komen om in uw gezelschap nieuwe kracht op te doen. De God van de vrede zij met u allen. Amen.

Utrecht, 10 juli 2013

Paul A.J. Jahn. Sjoerd C. Hania Ab van Beek

Lid CDA Amersfoort Lid CDA Veenendaal Lid CDA Amersfoort