Manifest FUTOURISME 21

Een globale en globalistische transitie is gaande, die integraal duurzaam gestalte krijgt, Futourisme 21 genoemd. Futourisme 21 is een supervisie die zich openbaart in een drastisch verandering in filosofische en kunstzinnige maatschappelijke visie, die het begrip Postmodernisme aflossen wil, als zijnde verbruikt en niet meer ter zake om de huidige geopolitieke en maatschappelijke problemen op te lossen en gestalte te geven.

De stromingen van Modernisme, Postmodernisme en Supermodernisme zijn manifestaties van sociaal-culturele bewegingen, die zich sinds begin 20ste eeuw denken en handelen-proces afspelen en uitdrukken, en reactie op de Industriële revolutie en in de '20ste eeuw van massa en de machine' passen [Pevsner 1936]; de 21ste eeuw heeft behoefte aan een andere kijk, beschouwing en handelen als reactie op een Groene en ict-revolutie (vergroening-systeem en technologisering, combi als o.a. via biotechnologie) en '21ste eeuw van de mega transities door de technologische versnelling' [Czabanowski 2017; Rotmans 2018]. Een genetische zorgvuldigheid op ethische principes, als 'genethics' door Czabanowski tijdens lezing verwoord en (aan)geduid en in de IAED-symposium-reader gepubliceerd in Svedala Zweden 1997, is mede van essentieel belang gezien ongekende invloed van modificaties van en op bestaande geëvolueerde soorten en hun habitats en biotopen, die door evolutie-proces op elkaar afgestemd zijn, gebaseerd op aanpassing-selectie-concurrent [Darwin 1859; Spencer 1867]: a 'survival of and by the fittest', een overleven de best-aangepaste door overleveren van genetische erfmateriaal via doorzettingsvermogen. Later wordt ook het overdragen van waardevol geestelijk erfgoed op grond van een concurrentiestrijd, een zelfzuchtige strijd van genen, gezien [Dawkins 1977]. Genetisch en mentaal 'overlev(ering)en' bepalen gedragsmentaliteit [Czabanowski 2018]. Filosoof Peter Sloterdijk sprak in 1997 over een vergaand gevolg van genetische manipulaties en verantwoordelijkheid nemen. Ethische waarden zijn in het proefschrift Humaan-Ecologische Georiënteerde Woningbouw opgenomen [Czabanowski 2006, 263-267]. De mens is grotendeels in een gecreëerde technotoop terecht gekomen in de 20ste eeuw, de eeuw van de technologische vooruitgang [Ellul 1967]. De mens is verward door een bureaucratische wirwar van regel(geving) [Kafka algeheel; Virilio 1984] en verst(r)ikt in digitale wereld [Castells 2002]. Filosoof Timothy Morton ervaart de natuur-benadering sinds de Romantiek als een te groots begrip, niet te bevatten fenomeen en daarom onhanteerbaar; de 'technische' benadering via ecosystemen is zijn inziens overzichtelijker en zo doende hanteerbaarder. Filosoof René ten Vos spreekt eveneens van een dwalen der mensheid in het Antropoceen [Ten Vos 2018]. Verdwaald in een metaforisch 'bos' zoals Odysseus, verkeert de mensheid onderweg op een ongewisse Odyssee. We kunnen leren de 'eenheid in veelvoud' (biodiversiteit en multiculturaliteit; Berlage citaat) beleven en ervaren, onze intuïtieve zintuigen leren ontwikkelen en niet enkel gps-techniek te vertrouwen, om een innerlijke rustgevende uitweg te vinden en met hoop en vertrouwen in onze gezamenlijke toekomst te 'wandelen' zonder ons door angst te laten verlammen. Onze actuele mentaliteitsverandering, Futourisme 21 genoemd, is net zoals in de Romantiek (engels: Romanticism; gegrondvest op nationalisme en industriële revolutie) en het Modernisme eveneens een ideologie met een visie, een levensbeschouwing met een richting en daarbij behorende inrichting, om een bepaalde stroming in en naar een bepaalde richting te doen stromen door (be)sturing. Net als het Modernisme is het Futourisme 21 is zij gegrondvest op een dergelijk constatering en ervaren basis door het inzicht van multi-perspectieven; het Kubisme drukt deze zienswijze in het 1e decennium van de 20ste eeuw uit [o.a Picasso 1908 en Braque 1909, F.L. Wright 1909]; het Futurisme manifesteerde de begeestering en schoonheid van de machine in haar manifest [o.a. Marinetti 1909]. Het Futourisme reflecteert de imposante weerslag van mega-veranderingen die de 21ste eeuw vormgeven door mega structuren en afgeleide constructies in een zich ontplooiend tijdperk van Mega-Transities in het geografische 'Antroposcene' [Czabanowski 2016] en geologische 'Antropoceen' [Crutzen & co 2002]. De mensheid ontwaakt met een inzicht over de impact van de mensheid als energetische gebundelde kracht (VN-prognose van 7,5 miljard in 2018 naar 9,5 a 10 miljard in 2050): de invloed van de mensheid als soort en de gevolgen op en voor de planeet Aarde.

In de bouwkunst kristalliseert o.a. 'Le nombre plastique' (plastische getal) van Dom Hans van der Laan (Bossche School), deels voortbouwend op de gouden snede of goddelijke proportie-leer, zich verder uit in schoonheid ervarende harmonie. Deel- en overname van een wenselijke thematiek van hetgeen onduidelijk met container-begrip 'duurzaamheid' wordt aangeduid. Een balans tussen esthetiek én ethiek, tussen 'beauty and duty' om daadwerkelijk integraal en verantwoord vorm en inhoud gestalte te geven zal uitslag gevend worden in de architectuur gemeten naar functioneren, gezondheid, mens- en milieu en ethiek verantwoorde dienstbaarheid. De humane ecologie speelt een essentiële rol om via ecodesign met technologische middelen hieraan vorm te geven (eng: design, duits: Gestaltung).

De synthese, bij nader inzien interthese, van 6 duurzame energieën in hexagoon helpt de mensheid in haar energie-voorziening gebaseerd op vernieuwende regeneratie: zon-water-wind-biomassa-ether-techniek. Ether als 5e essentiele verbinding in letterlijke en figuurlijk spirituele zin, de quintessence, en techniek als transmitter voor energie-transitie (Duits: Energiewende). De prognose voorziet dat 75% van de 10 miljard, 7,5 miljard mensen in 2050 in stedelijke ruimten, o.a. global cities [Sassen 1991; 'Expulsion' in mega cities 2014] en mega regio's [Florida 2005] leven. Niet de 'creative clas' zal de sociale draagkracht van de pulserende stadscentrum dragen. Het uitbannen van lagere sociale klassen uit de urbane centra zoals in de wereldsteden waar een kapitalistische vraatzucht tiert en heerst zal tot sociale onrust en onvrede leiden en destructie [Jacobs 1961; Mitscherlich 1965]. De urgentie van 'resilient smart cities' en integraal duurzame ('sustain-stable') stedenbouw mag onherroepelijk als een toekomstgerichte en -gerechte verantwoorde huisvesting [Wolpensinger Oeko-Siedlungen 2012; erneuerbare Bauten 2018] en dito urbanisatie [Prytula, Urbane Zukunft, 2015] als antwoord op geopolitieke dringende vragen gelden. Humaan-ecologisch woning- en stedenbouw in vanuit de periferie, de suburbane nederzettingen in de tuindorpen [Howard 1898; 1902] naar de tuinsteden, en nu naar de stadscentra door gedrongen: eco cities movement [Vester]: de vergroening van architectuur en stedenbouw met levend(ig)e sedum- en grasdaken, door stadsparken, grasweiden en onverharde pleinen met bomen zijn als wereldwijd optimistisch fenomeen waar te nemen. De architectuur en stedenbouw (re)vitaliseert en regenereert. Europa-wijd strijden jaarlijks steden om de eer 'Green European Capital' genoemd te worden. 2018 had Nijmegen deze eer verworven en doet er alles aan om deze weer te behalen in de toekomst [o.a. Poddighe 'fair trade city Nijmegen; Kerkvliet Steenbreek].

Naast bestaande integrale samenhangen zoals o.a. in Peter Schmid 'Meta Model' 1975 spreken o.a. 'CO-OP'-modellen waarin de interactieve en netwerkende kringlopen 'Sociologie-Ecologie-Economie-Technologie' zich aan de hand van Humane Mensheid-Leven(Creatie)-Productie-Techniek (People-Planet-Prosperity-Project(ion); zie afb.). In de kern, "des Pudelskern, der innerste Kern, "Das was die Welt zusammenhält" [Goethe] staat symbool der eeuwigheid, de lemniscaat, het alpha et omega in Latijnse taal, en 'CO' voor samen, het (om)draaien en (ver)delen vanuit het centrum, de 'vaginale' kern van 'geboorte-groei-verval-wedergeboorte'). Het logo UrchiTecton (zie afb.) drukt eveneens uit waar het omgaat en eeuwig om draait: 'geen knippen en plakken' en 're-citeren' meer zoals in het Postmodernisme, maar om het scheppen van juiste en op elkaar afgestemde gelinkte kringlopen, zoals die in het fenomeen der (on)zichtbare Natuur versleuteld opgeborgen en zich door ontdekken, onderzoeken en onderwijzen zich openbaart, manifesteert als universeel presentatie naar een punt 'O-Mega', verwijzend naar de Griekse letter omega: een aaneenschakeling van (atmo)sferische netwerken, die zich hier en nu in o.a. de sociale netwerken weerspiegelen! De weerslag van de manifestatie van Futourisme 21 is deels op Linked In en Facebook te volgen aan de hand 27 gepubliceerde artikelen, een caleidoscopische panopticum, een universeel overzicht van bestaande principes, inzichten die met elkaar verbonden zijn in een filosofische maatschappelijke supervisie: het Futourisme 21 !

Een visie met koers voor ons allen als dwalende en deels verdwaalde (mede)mensen om gezamenlijk een positieve draai te geven in een zich ontplooiend tijdperk van Mega-Transities in het geografische 'Antroposcene' [Czabanowski 2015] en geologische 'Antropoceen' [Crutzen & co 2002]: een hernieuwd ontwaken, Renaissance 21 met erkenning van de impact van de mensheid als energetische gebundelde kracht (VN-prognose van 7,5 miljard in 2018 naar 9,5 miljard wereldburgers in 2050). Een urgente taak om mens-& milieubewust te worden: 'Mit- und Umweltburgerschaft'!

Een Tweede Wereldwijde Verlichting (ZWA: Zweite Weltweite Aufklärung) ontwikkelt en presenteert zich als huidig vergaand proces-in-progres(sie), de rebellie tegenover bestaande om beter werkende systemen te ontwikkelen en toe te passen: een integraal duurzame samenleving op humaan-ecologische basis, die het evenwicht tussen ecologie en economie, gevoel en intellect herstelt m.b.v. biotechnologische grondslagen manifesteert zich als hoopvolle uitkomst.

[Czabanowski, Humaan-Ecologische Georiënteerde Woningbouw, Bouwstenen 99, 2006; postdoc UrchiTecton].

De mensheid is gebaat te overleven in een tevredenstellende levenswijze voor iedere wereldburger, door naast de technologie als middel -niet als doel n enig redmiddel-, de empathie en (naasten)liefde te stimuleren [Teilhard de Chardin 1955] volgens de ecofilosofie [Skolimowski 1984]. Naast de concurrentie en strijd over leven en dood, oorlog en vrede (o.a Tolstoj) speelt de co-existentie [Ehrlich 1968] en co-evolutie [Jantsch 1977] een protagonistische hoofdrol. Door synergetisch CO-existeren m.b.v. coöperatie-coördinatie-communicatie-controle (4C-principe, aanvulling op 3C) hangt alles met elkaar samen (holisme) en is van levensbelang voor het voortbestaan van een soort, dus ook dat van de mensheid in multicomplexe wisselwerking met de verzorgende en conditionele levensstromen op Aarde, het Gaia-principe en de symbiotische samenwerking (Lovelock en Margulis).

dr. MA Juri Czabanowski, postdoc research en educatie UrchiTecton