Landbouw

Zwarte dag voor het Oude Rivierenlandschap ten zuiden van Doetinchem

Vandaag, 2 december 2009 heeft de Raad van State Uitspraak gedaan. De milieuvergunning die de gemeente Oudeijsselstreek heeft vergund aan vier ondernemers die een industriële veehouderij voor varkens willen oprichten, is goedgekeurd. De gronden waarop wij, burgers, stichtingen en verenigingen dachten dat deze vergunning onrechtmatig zou zijn, zijn ongegond verklaard.
Behoud Kemnade en Waalse Water, omwonenenden, stichting Mooij Land (www.loginlaarstraat.nl)  hadden gericht op bestaande wetgeving de vergunningverlening aangevochten. voor de uitspraak zie: http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BK5060&u_ljn=BK5060 
 
In een tijd waarin we op weg gaan naar Klimaatafspraken in Kopenhagen, waarbij de Nederlandse regering gaat voor 20 -20-20.. Dat wil zeggen 20% CO2 reductie in het jaar 2020, ten opzichte van 1990, is het onbegrijpelijk dat energieverslindende vleesproducerende bedrijven op dergelijke grote schaal nog mogen worden ogericht. zie www.planet-diversity.org
We lezen bovendien dat de mensheid de aarde nu overvraagt met 50%. (zie bericht hieronder over Gobal footprint Dus we hebben 1,5 aardes nodig om te kunnen leven zoals wij - gemiddeld met zijn allen - nu leven. Zie onderstaand bericht
Al met al geen vrolijke dag.
Wel vrolijk is de website van de NVR... teken de petitie, nu het nog kan.
Met hartelijke groet,
Lies Visscher, altijd blauwvurigA hunger scandal

Dear Friends,

avaazimagesThe economic crisis has poverty and hunger skyrocketing in poor countries. World leaders meeting in Rome next week are in danger of backing out on a $20 billion pledge to fund life-saving food production -- sign the petition calling on them to keep their promise:

Sign The Petition!

The world according to Monsanto

Monsanto is een chemiebedrijf uit de Verenigde Staten van Amerika. Het bedrijf produceert een reeks van producten voor de industriële landbouw. Het bedrijf is de wereldleider in de genetische modificatie van zaden: het heeft op 674 biotechnologische producten een octrooi (april 2008).
Halverwege het jaar 2008 heeft Monsanto voor 800 mln Dollar het prestigieuze De Ruiter Seeds uit Bergschenhoek, Nederland overgenomen.
Daarmee zet het bedrijf haar voet op Nederlandse bodem. (Bron Wiki)

Geen fosfor, geen kunstmest, minder voedsel

Fosfaat van te veel naar tekort is de titel van een beleidsnotitie van H.A. Udo de Haes, J.L.A. Jansen, W.J. van der Weijden en A.L. Smit  van de
Stuurgroep Technology Assessment van het ministerie van LNV.

Deze notitie gaat over een dreigend tekort aan fosfaat. Sinds de jaren 60 van de vorige eeuw was fosfaat in Nederland vooral bekend als een probleem van te veel, een verontreinigingsprobleem in de vorm van overbemesting van water en bodem. Hier gaat het om het probleem van te weinig: het op termijn uitgeput raken van de minerale bronnen. Als een dergelijk tekort optreedt, zal dit voor de landbouw - en daarmee voor de wereldvoedselvoorziening - enorme consequenties hebben. Fosfaat is namelijk een essentiële voedingsstof voor planten en dieren; er is geen alternatief.

Lees hier de volledige notitie.

Vlees, dichterbij, herkenbaar, en respect

SmileLaughingSurprised

Een aantal mooie ontwikkelingen doen zich voor in Nederland. Hoewel... de meningen zullen hierover verschillen.
In Den Haag wordt gewerkt aan de mogelijkheid een varkenshouderij te vestigen, vlakbij of in de stad. Daardoor  kunnen mensen zien hoe het varken leeft en opgroeit, de kinderen weten waar de karbonade en worst vandaan komen.
luister hier het fragment uit "Goede morgen Nederland" van de KRO, uitzenging 11 augustus 2009

Workum, het vervolg in 2014

Gelukkig 2014 gewenst voor allen!
 
18 oktober lijkt eeuwen geleden.
Velen zijn bezig met verandering ten goede. Zie bijvoorbeeld de uitzending van BOS-VARA op 29 december 2013, waarover een twitter via @blauwvuur is verzonden.

Beeldverslag van de ochtend

Fotoverslag

 

 

Werkbezoek Jaco Geurts

18 oktober 2013

Nylander te Workum

 

Op weg naar KERN landbouw

Klimaatharmoniserend, Energiebewust, Regionaal verankerd, Natuurverbonden

 

 

Kale Inktzwam in de weide bij de Nylander, biologische kaasboerderij.

Vroege vrijdagochtend, tussenstation Kampen (Z) op weg naar Workum

 

Droog en Nat in de aandacht bij Bodem Beheer ;-)

 

Piet Sevenhuijssen, vóór 1980 werkzaam voor het CDA in Overijssel

Bart Visscher deed hetzelfde in Gelderland. Bart is geen lid meer van het CDA

 

 

Het wordt in alle opzichten een zonnige dag

 

 

De windmolens staan stil

 

 

Jaco Geurts te midden van de toehoorders

Klaas Bokma vertelt de geschiedenis van het biologisch melkveebedrijf met jersey koeien, waar we te gast zijn.

 

 

 

 

Klaas: Ik ben altijd al een natuurmens geweest. De rust en de stilte en de schoonheid van de diversiteit krijg je er gratis bij. Ze zijn van onschatbare waarde.

 

 

Voor het geld moet je het niet doen. Je moet er echt achter staan vanuit je levensvisie om dit zo te gaan doen, biologisch boeren. Je kunt er goed van leven, maar je moet er ook hard voor werken

 

 

Iris Bouwers CDAJ en Bert Roman RABO ZW Friesland

 

 

Luisteren naar Klaas

 

Ik ben ook jager. Door het injecteren van mest gaat niet alleen het bodemleven dood, ook veel jonge haasjes overleven het niet.

 

 

Willy Gooiker heeft brood meegenomen uiteigen bakkerij, en laat een film zien

 

 

 

een film over de waanzin van de voedselcyclus

 

 

Dieren zijn dingen

 

 

Ontvelde kip, één van de miljoenen

 

 

Mens op punt van opereren

 

 

 

Het verschil tussen biologische en gangbare landbouw

Geen kunstmeststoffen,Geen chemische bestrijdingsmiddelen

Geen genetisch gemodificeerde producten, Weidegang verplicht

 

 

Op de tafel eco - bloembollen en goede producten, die waren weggegooid in Den Haag. Ongeveer de helft van alle teelt bereikt de monden niet.

 

 

 

Helemaal uit Amsterdam…

 

 

Marjoleine Hanegraaf van NMI, spreker over organische stof en bodemleven

tevens technisch verzorger van de powerpoint presentaties en films

 

 

 

Willy Gooiker wil alle leven met respect, in waardigheid behandelen

Hij eet biologisch en probeert alles zo duurzaam mogelijk te doen.

 

 

Zijn dit mensen?

 

Ongeveer:

 

De productie van 1 kg stikstof (N) kost 1,6 KUB aardgas

300 kg stikstof per hectare is geen uitzondering

14.000.000.000 liter aardolie in Nederland per jaar

Over 12 jaar is de olievoorraad uitgeput

De energie voor productie 2 kg rundvlees is gelijk aan een autoritje naar Parijs

Phosfaat ( P2O5) is er nog voor enkele tientallen jaren

Energie van 2 kg graan is gelijk aan 1 liter olie

Gewasresten zijn geen afval

 

Willy Gooiker: urgentie geboden

 

 

 

Onder de indruk

 

Willy Gooiker: over biodiversiteit

Biodiversiteit is nodig om als mens te kunnen overleven

2010 was door de VN uitgeroepen als jaar van de biodiversiteit

Gewasbeschermingsmiddelen drijven de gezondheidskosten omhoog en verlagen de biodiversiteit

In 14 van de 20 onderzochte brood- en graanmonsters zaten resten RoundUp (glyfosaat), terwijl consumenten brood zien als een eerlijk natuurproduct.

 

Voorstel: Amerika en Europa extensiveren

Africa, China en India intensiveren

 

Herman Wijffels: Voedsel moet meer regionaal en duurzaam worden geproduceerd.

 

Toevoeging Lies: de mate van gebruik hangt af van de omstandigheid. Het gaat om een goede balans tussen de aarde (humus) en het aantal dieren (mest) en gewassen.

 

 

 

 

 

 

Piet Sevenhuijsen: “ik ben blij dat de doelstelling van Leven met de aarde in de werkboekjes staat.”

 

 

Marjoleine komt veel voor advies bij boeren: hoe wordt de grond beter en komt er meer opbrengst? Eenvoudig beginnen met het vaststellen van de PH en het humusgehalte: De eerste vraag is altijd: Weet je het humusgehalte van je bodem?

 

Soil for life

 

 

Wanneer we onze bodem veronachtzamen, veronachtzamen wij onszelf (Ghandi)

 

Definities: bodemkwaliteit

Het vermogen van de bodem om een gezond groeimedium te bieden aan de gewassen en voldoende vocht, zuurstof en nutriënten te leveren om op korte en langere termijn een rendabele productie te halen, waarbij de belasting van het milieu acceptabel is

 

Een levende, beschikbarebodem is een complex ecosysteem met duizenden aan elkaar gerelateerde organismen, in een harmonisch voortdurend evenwicht tussen “dood en leven”.

Chemische, Fysische en Biologische aspecten

Mooi samenspel tussen “dood en leven”

 

Kunstmest kan gemist worden, bodemleven niet

 

Elk jaar zet het bodemleven zo’n 25.000 kg aarde om in een stuk als een voetbalveld. Het bodemleven recyclet de plantenresten en maakt de stoffen weer beschikbaar voor het volgende gewas.

 

 

Het schema van de mineralen kringloop van WUR

 

 

Door optimale teelt en bemesting kan de opbrengst van grasland per hectare met 2000 kg omhoog! Dit is op bedrijfsniveau een waarde van 9200 euro!

(het gaat hierbij om uniform gewas)

 

 

Veel om over na te denken

 

 

Ook Klaas Bokma is geïnteresseerd, niet te geloven, zo’n groot verschil in opbrengst!

 

 

 

Een uitdaging om op alle punten te verbeteren (Pablo Tittonell)

Wereldwijde ecologische intensivering, is wereldwijde verbetering van humus

 

 

We gaan om de tafel zitten en bekijken per bedrijf de situatie

 

 

Jaco is in de eerste plaats rentmeester

 

 

Het nieuwe rentmeesterschap:

Mondiaal beleggen in organische stof in de bodem

(dus niet verbranden in energiecentrales, of vergisten voor gasproductie)

 

Bodem: onschatbare waarde… op zoek naar een eigentijds economisch model

 

En de acht vlammen branden rustig door

 

 

Na Marjoleine Hanegraaf komt Marc Siepman, met zijn les over het altijd gevende bos

 

 

Een krasse uitspraak van Rebecca Hosking:

Landbouw is het doodmaken van iets wat wil leven en het in leven proberen te houden van iets wat wil sterven”.

 

 

Food Forestry Netherlands (voedselbossen)

 

 

Geen vervuiling, meer natuur

 

 

Een hernieuwde manier van benaderen… de bodem koesteren, dan volgen de planten vanzelf, en harmoniseert het klimaat en stopt de erosie.

 

 

Toekomstbestendige landbouw werkt met gevoel voor humus!

 

 

Toekomstbestendige landbouw vervuilt haar humus niet

 

Zin en spin over gezondheidsrisico’s na gentech – voedsel

 

 

Diederick Sprangers citeert politici, die veelal niet kritisch zijn als het gaat om het eten van genetisch gemanipuleerde producten.

 

(Jaco Geurts heeft in mei van dit jaar navraag gedaan bij St.Sec. Dijksma over zaden ziehttp://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3435207/2013/05/02/Brussel-bemoei-je-niet-met-onze-moestuintjes.dhtml )

 

 

Van alle toepassingen van gentech wordt slechts de herbicide resistentie van maïs, soja en katoen grootschalig ingezet. De andere toepassingen zijn niet commercieel.

 

 

400 wetenschappers onder auspiciën van VN en Wereldbank concluderen dat niet genetische modificatie, maar wel ecologische en biologische landbouwtechnieken perspectief bieden voor het voeden van de wereldbevolking.

 

 

Henk van der Honing, voorzitter van het CDADZB vakgroep landbouw en natuur is blij met de verbindingen die ontstaan en de serieuze aanpak van de integrale aandacht voor humus

Visie op Rentmeesterschap in een dynamische samenleving

CDA AmersfoortNaar een mooie wereld met zorg voor elkaar”

Inleiding:

Onze partij, het CDA, kent vier ideologische uitgangspunten als basis voor haar politiek handelen, te weten:

  • Gespreide verantwoordelijkheid;

  • Publieke gerechtigheid;

  • Solidariteit;

  • Rentmeesterschap.

Deze uitgangspunten hangen onlosmakelijk met elkaar samen. Het zijn de grondslagen voor de christendemocratische politiek.

18 oktober 2013

De landbouw is het fundament van ons samenleven, wereldwijd, Landbouw in relatie met stedelijk gebied, groene vingers, biodiversiteit, energiebesparing, in relatie met verwerkende industrie en handel, menselijke contacten, helderheid. Zij verzorgt voor een groot deel het landschap, en daarbij de aarde, lucht en water. Zij levert ons mensen en dieren voeding en materialen. Tegenwoordig ook middelen om aan hernieuwbare energie te komen. Maar... hoe gaat het met de landbouw. Wat is een duurzame wijze van omgaan met de aarde, zodanig dat de aarde zich herstelt, het klimaat harmoniseert en diversiteit wordt gehandhaafd.

Visie op de 7 principes van het CDA

CDA Amersfoort en VeenendaalMeer bezieling in de politiek leidt tot betere besluiten”

Inleiding:

Allereerst de opmerking dat het heel positief is dat onze partijleider het initiatief heeft genomen de bovengenoemde principes te formuleren. Het bewijst dat hij met de huidige tijd meegaat en onze partij goed op de kaart wilt zetten.

De visie die ondergetekende zal geven op de 7 principes zullen in samenhang worden gegeven met de vier (hertaalde) uitgangspunten van onze partij, te weten:

  • Gespreide verantwoordelijkheid;

  • Solidariteit,

  • Rentmeesterschap;

  • Publieke gerechtigheid.

De vier uitgangspunten blijven ook voor de toekomst van groot belang voor onze partij omdat deze punten ten slotte de leidraad vormen voor het politiek handelen. Het is heel erg belangrijk dat de genoemde uitgangspunten op een goede manier dient te worden toegepast in de dagelijkse politieke praktijk. Deze praktische toepassing geldt niet alleen voor de CDA-Tweede Kamerfractie maar eveneens voor de fractie in de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de fractie in het Europees parlement en ten slotte de provinciale Statenfracties, gemeenteraadsfracties en de fracties van de waterschappen. Deze fracties kunnen ten slotte politieke invloed uitoefenen en de besluitvorming beïnvloeden.

Deze visie is als volgt ingedeeld. Allereerst zal de tekst integraal worden weergegeven met daaronder de visie door ons geformuleerd met daarbij het uitgangspunt. Er kunnen ook meerdere uitgangspunten van toepassing zijn.

Kom dineren op De Bollard

Etten, juli-augustus 2016

Geachte bekende en onbekende,

Steunt u de doelstelling van de Stichting Leven met de Aarde? Wilt u deze helpen bij het verwezenlijken van voedselbos en bij het verwerven van een uniek stukje bos nabij Etten voor een samenwerkingsproject?

Doneer dan nu een mooi bedrag en kom te zijner tijd bij ons op het erf voor uw bijeenkomst... feest, herdenking, familiedag, vergadering, themabijeenkomst....

Hoe het werkt:

U geeft nu (in de komende 14 dagen) 1000 euro aan de Stichting Leven met de Aarde (deze is ANBI gecertificeerd). Naar eigen believen maakt u een plan voor een bijeenkomst of feest, te houden op het erf van "De Bollard" in Etten.

Het te geven feest is voor u en maximaal 20 gasten die u kiest. Wij verzorgen de omgeving en catering in overleg met u. Dit is een vriendendienst, voor iedere gast meer betaalt u 10 euro extra als onkostenvergoeding. Deze aanbieding blijft vijf jaar geldig.

Wilt u meer informatie, neem a.u.b. contact op met: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij hopen elkaar zo op een aangename manier te helpen en te ontmoeten. De Stichting Leven met de Aarde kan zonder zorgen het Ziekerbos nabij Etten verwerven en u heeft geen zorgen bij het vieren van uw bijeenkomst.

Met hartelijke groeten,
Bart en Lies Visscher-Endeveld

De Bollard,
Warmseweg 22
7075 EL Etten
tel 0315-341052 of 06-53464642