Leven met de Aarde

leven met de aarde

Doelstelling en werkwijze van de Stichting Leven met de Aarde

Het bevorderen van duurzaam samen leven van alle leven, planten, bomen, dieren en mensen met de aarde op welke schaal dan ook. Indachtig dat een duurzame samenleving een holarchie is waarbij vier hoofdaspecten kunnen worden onderscheiden:

Een spiritueel:

Open zijn voor en naar het onbekende, het misschien alles omvattende; eerbiedig verwonderd zijn in alle bestaan, aandachtig zijn; bewust leven, denken, willen, meedoen, verantwoordelijkheden willen dragen; creatief willen zijn met visie; schoonheid nastreven; vrij zijn.

Een ecologisch:

Biodiversiteit onderhouden, biomassa/milieugebruiksruimte zo groot mogelijk maken en koesteren; rechtvaardig delen en optimaal benutten van natuurlijke kringlopen voor het noodzakelijke voor blijvend voortbestaan van alle leven met de aarde, in gezondheid en vrede.

Een sociaal:

Aandacht en zorg geven aan elkaar en aan de natuur; samen overleggen, werken en delen op basis van gelijkwaardigheid; tijd besteden aan sport, spel, theater, zang, muziek, dans, kunst, met vreugde en liefde.

Een economisch:

Richten op ontplooiing en welzijn van alle mensen en de natuur met de aarde; het benutten van fossiele energieën vervangen door het benutten van alternatieve energieën en natuurlijke kringlopen; spaarzaam benutten van grondstoffen, materialen en producten; het hergebruiken van producten, materialen en grondstoffen. Voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Te streven naar een bewogen deskundig eigen bestuur

  • Studie en onderzoek

  • Voorlichting en/of communicatie en/of samenwerking van/met particulieren, organisaties, verenigingen, stichtingen, bedrijven, instellingen en overheden;

  • Ondersteuning van activiteiten en innovaties gericht op of passend in een duurzame samenleving;

  • Tegengaan van gangbare en nieuwe denkwijzen en gewoonten die duurzaam samen leven met de aarde in de weg staan;

  • Te streven naar een oprecht gebruik van de term “duurzaamheid”;

  • De bovenstaande punten in de meest algemene zin te bedoelen ook buiten Nederland.

Multiculturele Tentoonstelling Dankbaarheid

In de Martinuskerk, Oudekerkstraat 2A, 7075 AB Etten is een expositie met werken van Ina van Dijk (schilderijen), Lies Visscher (keramiek) en ander werk van mensen uit vele windstreken met het thema “dankbaarheid”.

De expositie is mede mogelijk gemaakt door Stichting Global Development Africa en Stichting Leven met de Aarde.

De opening vond plaats op 4 juni. Het gevarieerde programma met gesprekken over diverse onderwerpen werd muzikaal omlijst door Simon Visscher (zang, gitaar, zingende zaag). Ook de komende weken vinden muziekuitvoeringen plaats door onder andere Bachkoor Doetinchem, Vrouwenkoor Con Brio uit Etten, Vrouwenkoor Musica uit Dinxperlo. (Klik hier voor het programma)

Klik hier voor een impressie van de opening

Simon Visscher - Gratefulness

Gratefulness

The sun rises …… above the silent land …….. to welcome the day …….. to come …..
………….
Birds wake the living …… with their morning songs ……
Clouds and wind, rain, sun, or thunder …….
This world, a stage ……. set for a day of wonder
………….
I was called upon ……. to write a song on gratitude ……
To paint in words a picture ……. of what words cannot express …….

Lied

I find myself placed firmly against the herd, for the instinct of a universal taste, of shallow acceptance of reigning virtues,

are things I do not share.

Once Upon a Yugoslavia

Bryn Mawr, PA 17 november 2015 - Vanaf nu verkrijgbaar, het nieuwe boek van Surya Green, auteur van "Als de Zon spreekt", stichter van de Sun Conscious Foundation:

Once Upon a Yugoslavia

Lees hoe en waarom de auteur tijdens een stage in 1968 bij Zagreb Film in een iconoclastische hoek van de communistische wereld, aanleiding was tot het herdefiniëren van de American Dream.

Ontdek de verrassende lessen die het leven in een door de overheid gecontroleerde gemeenschap een jonge Amerikaanse leerde over vrijheid, overvloed en privacy.

A review...

The book "Once upon a Yogoslavia" written by Surya Green: I was touched by the frankness of the words. A young woman living for some time in another cultural society, in what we call a poor country, with completely different possibilities and customs. By then, she experienced so many changes in her own life! The story is of immense importance in the knowing and sharing of differences and their coming together.

The beautiful American English is a joy to read. We mostly see poorer English, but not in this unique document, based on personal daily activities, in a historic context of two worlds. I especially like the way Surya writes about the persons she meets, the characters and detailed information about the situations. It is as if the reader might be in the same situation, to be part of the story, while the author is getting to know herself. This gives a tremendous feeling of unity.

At the end, the author is becoming more aware of the fact she loves the persons she meets, which is something more of us might do. A must read for all people searching for significance in their own lives too. Written is a full amount of thoughts about the personal changes that might happen, when a cultural shock is lived through. Thank you for publishing and selling this wonderful book!

Lies Visscher

Een oproep om vrij te zijn...

werk van Egbert Bouwhuis uit Arnhem: Tekenen op Ierse Muziek

werk van Egbert Bouwhuis uit Arnhem: Tekenen op Ierse Muziek

Wees verlost van alle slavernij...
bewust van autonomie in geborgenheid,
verslaaf jezelf niet.

Vrij van andere goden en machten:
je hoeft ze niet te dienen;
je hoeft niet te buigen;

Vrij om de Onnoembare, de Aanwezige
niet vast te leggen
in beelden van hout en steen;
in denkbeelden van dogma en belijdenis;>

Vrij om de naam van de Onnoembare,
de Aanwezige
te gedenken, te betrekken bij dankbaarheid
te fluisteren, als de naam van de liefste

Vrij om tijd vrij te maken
voor jezelf, voor elkaar, voor het Goddelijke;
ervaring, inzicht en kennis te toetsen
en te laten beklijven

Vrij om te leren
van de generatie die ons voorgaat;
aan de kinderen, de mensen van morgen;

Vrij om wèl kwaad te worden,
maar nooit langer dan tot de zon ondergaat,
zodat er in je hart geen ruimte komt voor
wrok, haat en bitterheid;

Vrij om er blijvend te zijn
voor man, vrouw, vriend en vriendin
tot wie je ooit zei: ik hou van jou!

Vrij om rechtvaardig en zorgvuldig om te gaan
met wat jou aan “bezit” is geschonken
met het gemeenschappelijke,
verontwaardigd te zijn
als iets blijvend wordt geschaad

Vrij om eerlijk en vol vreugde te zeggen:
ik weet iets goeds van hem... over haar...
vrij om anders je mond te houden!

Vrij van begeerte,
dat verschrikkelijk verlangen
om te hebben wat de ander heeft,
dat verteert en stuk maakt.

Vrij om bij te dragen
aan diversiteit en schoonheid, met aandacht;

Vrij om te huilen en te lachen,
vrede te ervaren als een doel.

 

Vrij om Kind te Zijn

Hey Dune van Simon Bos

Simon Bos, Hey Dune

Simon Bos, Paradis requiem

Simon Bos, kunstenaar, vertelt:

In 2013 maakte mijn fotocollage Hey Dune onderdeel uit van de zomerexpo, een jaarlijkse tentoonstelling in het Gemeentemuseum Den Haag, die dat jaar in het teken stond van Aarde.

Met de focus op aarde en het fototoestel in de hand stuitte ik in het voorjaar van 2013 in Italië bij de plaats Arezzo op een prachtig gekleurd veld van vegetatie, verdorde bladeren, stro en een hoop oogstafval. Dit contrast van dood en leven leidde mij naar humus, teelaarde. In het oogstmateriaal lagen stukjes blauwe kunststof materialen als toekomstige imperfecties in de humuslaag.

Voordat het nog herkenbare dode materiaal overgaat in de structuurloze humus heb ik het fotografisch afgelegd in een mozaïek dat doet denken aan hoe de islamitische cultuur ornamenten uit de natuur gebruikt om het paradijs te representeren. De blauwe kunststof stukjes werden onderdeel van het beeld.

Tijdens deze creatiefase besefte ik de kwetsbaarheid van de dunne humuslaag van het aards paradijs en dat alles wat we maken terug gaat naar de aarde, ook mijn werk Paradise Requiem.

Wij zijn Aarde.

Democratie: “Luisteren in het leven en in de politiek”

Een lezing van Bert-Jan van der Mieden, gehouden tijdens een politieke avond over het thema “Op zoek naar politiek voor een duurzame toekomst” op 14 maart 2014 in Etten.

U en ik, wij, zijn vanavond op zoek naar politiek voor een duurzame toekomst. Vanavond ben ik een van de onderdelen van het verrassingspakket van Lies Visscher. Met dank voor deze uitnodiging. Doel van deze tien minuten is dat ik u een ver-nieuwend idee presenteer, waardoor u als burger en als politici tot een duurzame toekomst kan komen. Ik lees het u voor om binnen de tijd te blijven. Ik ga u verras-sen, maar ik wil u eerst iets te vertellen dat niet nieuw is. In tegendeel, wij kennen, erkennen en herkennen het allemaal: U en ik willen - in welke rol, positie of functie wij ook dagelijks actief zijn - onze verlangens en doelstellingen realiseren. Klopt he?

Hoop

Hoop is een kwaliteit van de ziel en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt.
Hoop is niet voorspellen of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest, een gerichtheid van het hart, voorbij de horizon verankerd.
Hoop in deze diepe betekenis is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat, of de bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.
Hoop is ergens voor werken omdat het goed is, niet alleen omdat het kans van slagen heeft.
Hoop is niet hetzelfde als optimisme, evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is ongeacht de afloop, het resultaat.

Václav Havel