Visie op Rentmeesterschap in een dynamische samenleving

CDA AmersfoortNaar een mooie wereld met zorg voor elkaar”

Inleiding:

Onze partij, het CDA, kent vier ideologische uitgangspunten als basis voor haar politiek handelen, te weten:

  • Gespreide verantwoordelijkheid;

  • Publieke gerechtigheid;

  • Solidariteit;

  • Rentmeesterschap.

Deze uitgangspunten hangen onlosmakelijk met elkaar samen. Het zijn de grondslagen voor de christendemocratische politiek.

Visie op de 7 principes van het CDA

CDA Amersfoort en VeenendaalMeer bezieling in de politiek leidt tot betere besluiten”

Inleiding:

Allereerst de opmerking dat het heel positief is dat onze partijleider het initiatief heeft genomen de bovengenoemde principes te formuleren. Het bewijst dat hij met de huidige tijd meegaat en onze partij goed op de kaart wilt zetten.

De visie die ondergetekende zal geven op de 7 principes zullen in samenhang worden gegeven met de vier (hertaalde) uitgangspunten van onze partij, te weten:

  • Gespreide verantwoordelijkheid;

  • Solidariteit,

  • Rentmeesterschap;

  • Publieke gerechtigheid.

De vier uitgangspunten blijven ook voor de toekomst van groot belang voor onze partij omdat deze punten ten slotte de leidraad vormen voor het politiek handelen. Het is heel erg belangrijk dat de genoemde uitgangspunten op een goede manier dient te worden toegepast in de dagelijkse politieke praktijk. Deze praktische toepassing geldt niet alleen voor de CDA-Tweede Kamerfractie maar eveneens voor de fractie in de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de fractie in het Europees parlement en ten slotte de provinciale Statenfracties, gemeenteraadsfracties en de fracties van de waterschappen. Deze fracties kunnen ten slotte politieke invloed uitoefenen en de besluitvorming beïnvloeden.

Deze visie is als volgt ingedeeld. Allereerst zal de tekst integraal worden weergegeven met daaronder de visie door ons geformuleerd met daarbij het uitgangspunt. Er kunnen ook meerdere uitgangspunten van toepassing zijn.

Four Horsemen

FOUR HORSEMEN is an independent feature documentary which lifts the lid on how the world really works.

As we will never return to 'business as usual' 23 international thinkers, government advisors and Wall Street money-men break their silence and explain how to establish a moral and just society.

FOUR HORSEMEN is free from mainstream media propaganda -- the film doesn't bash bankers, criticise politicians or get involved in conspiracy theories. It ignites the debate about how to usher a new economic paradigm into the world which would dramatically improve the quality of life for billions.

"It's Inside Job with bells on, and a frequently compelling thesis thanks to Ashcroft's crack team of talking heads -- economists, whistleblowers and Noam Chomsky, all talking with candour and clarity." - Total Film

"Four Horsemen is a breathtakingly composed jeremiad against the folly of Neo-classical economics and the threats it represents to all we should hold dear."
- Harold Crooks, The Corporation (Co-Director) Surviving Progress (Co-Director/Co-Writer)

Follow us on https://www.twitter.com/RenegadeEcon
on https://www.facebook.com/RenEconomist
or visit our website http://www.renegadeeconomist.com

Support us by subscribing here http://bit.ly/1db4xVQ

Visie op integrale duurzame landbouw

In 2012 heeft het CDA een resolutie aangenomen om de landbouw, veeteelt en akkerbouw te verduurzamen.
Na het aannemen van deze resolutie ging blijkbaar de gebruikelijke gang van zaken door... er veranderde niet zichtbaar iets in de wijze waarop we in Nederland omgaan met de aarde. De aarde die wij kunnen zien als heilig levend wezen.

Hoop

Hoop is een kwaliteit van de ziel en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt.
Hoop is niet voorspellen of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest, een gerichtheid van het hart, voorbij de horizon verankerd.
Hoop in deze diepe betekenis is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat, of de bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.
Hoop is ergens voor werken omdat het goed is, niet alleen omdat het kans van slagen heeft.
Hoop is niet hetzelfde als optimisme, evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is ongeacht de afloop, het resultaat.

Václav Havel

Dr. Ingraffea Facts on Fracking

Lezing over het boren naar natuurlijke gassen (schaliegas) met onconventionele methoden, van Dr. Anthony Ingraffea, The Facts On Fracking.

Professor Anthony Ingraffea van Cornell University hield deze lezing aan het Luzerne County Community College in Nanticoke, Pennsylvania, najaar 2010.

Ingraffea brengt zijn standpunten als wetenschapper, technicus en bouwkundige. De lezing geeft een uitstekend overzicht van het process van het boren naar en kraken (fracking) van schaliegas.

De lezing werd georganiseerd door The Gas Drilling Awareness Coalition

Reactie van Bart Visscher op essay Ralf Bodelier in Trouw

Essay van Ralf Bodelier: Biologisch eten is goed fout: ernstiger dan plagiaat!!

Wat jammer dat Ralf Bodelier zoveel spreekruimte krijgt zonder dat Trouw een standpunt inneemt. De motieven- en belangenoorlog tussen Dijkhuizen e.a. en Tittonell e. a. is nog niet scherp genoeg, nee zelfs een theoloog wil een plek op de bühne veroveren. Helaas mankeert er veel aan zijn verhaal, zoals ook Bussink vandaag in Trouw constateert.
Wie over dit vraagstuk een mening ten beste wil geven, moet alle argumenten die hij gebruikt zelf goed onderzoeken. Bodelier is soms al te snel met zijn conclusies. Dat is een eerste probleem. Bovendien hoort hij ook de afweging te maken met betrekking tot zaken die hij niet noemt. Zo schrijft hij niets over de negatieve kanten van herbiciden en pesticiden en van genmanipulatie, over de handel in grond, de dreiging van verwoestijning. Pablo Tittonell noemde bij zijn inaugurele rede in Wageningen wel deze punten en dus noem ik ze ook. Ten derde mis ik de overduidelijke theologisch–ethische invalshoek in zijn verhaal.

Zienswijze Hertogin Hedwigepolder.

ingediend door Ir W.B.P.M. Lases

Tiel, 11 september 2013.

Zienswijze naar aanleiding van module 1: Ontwerp-Inpassingsplan Hertogin Hedwigepolder.

Deze zienswijze laat zien dat het voorgestelde inrichtingsplan niet doelmatig en niet duurzaam is en heeft ook consequenties voor de modules MER en ontgrondingen.

Doel - de vernietiging van een dorp

De jongeren van de Derde Generatie hebben een indrukwekkend animatiefilmpje gemaakt waarin kort en bondig (slechts drie minuten!) wordt uitgelegd wat er eigenlijk staat te gebeuren in Doel en de omliggende polder(dorpen) als de plannen van de Vlaamse Regering doorgaan.

Down2Earth.nu

Een gezonde bodem is van levensbelang voor ons allemaal. Mee eens? Kom naar onze bijeenkomst op de Eemlandhoeve, op 23 maart!

Wij willen de samenleving opmerkzaam maken op de structurele aftakeling van de Nederlandse landbouwgronden en op de noodzaak dat tij te keren.

Lees meer...

Kunstgeschiedenis en ecologisch bouwen

Juri Czabanowski,
Kunstgeschiedenis en ecologisch bouwen
(Kennismaking met een VIBA-lid)
in Gezond Bouwen & Wonen 31,nov./dec. 1993, cover en blz. 12-13

Artikel over doctoraalscriptie Kunstgeschiedenis en visie over ecologische architectuur
Article about M.A.-degree History and Art and vision of Ecological Architecture
Artikel über Magister-Arbeit Kunstgeschichte und Vision des ökologischen Bauens

Meer... more... mehr...