Duurzame Ontwikkeling

A Treacherous Road Ahead for Food Labeling?

Overgenomen van Label GMOs! op causes.com:

For consumers and the anti-GMO movement, 2014 could be a year of treacherous twists and turns.

Will the Grocery Manufacturers Association (GMA) convince the U.S. Food & Drug Administration (FDA) to make a legal ruling, allowing food companies to officially call products that contain genetically engineered ingredients “natural”?

Will the FDA finalize its guidance on voluntary GMO labeling and effectively wipe out states’ rights to pass mandatory GMO labeling laws? Alternatively, will the FDA—the agency charged with protecting consumers—pass a watered-down, industry-friendly mandatory GMO labeling law that exempts a huge percentage of genetically engineered ingredients?

Or will consumers and food activists rev up new campaigns to pass not only GMO labeling laws, but more countywide bans on GMO crops? And laws requiring labels on animal products from factory farms, where the animals are fed a steady diet of GMO crops, growth hormones and antibiotic-laced feed?

Read Ronnie’s essay: http://www.organicconsumers.org/articles/article_28998.cfm

Commentaar op voorlopig toetsingsadvies MER-commissie

Hedwigepolder

Tiel, 10 december 2013.

De commissie mist helaas de disciplines op het gebied van het fysische gedrag van de zeearm Westerschelde en haar historische ontwikkeling. De voortgaande achteruitgang van de Westerschelde door zelf-ondermijnend gedrag en daardoor een verdere verschuiving van ondiepe estuariene natuur naar diepere in al zijn verschillende variëteiten, is daardoor niet in beschouwing genomen. Van de morfoloog in het gezelschap had verwacht mogen worden, dat hij het overduidelijke misbruik van het begrip natuurherstel aan de kaak zou hebben gesteld.

La surconsommation

Kippenstofzuigers, vleesfabrieken, en de koeiencarroussel zijn methodes die zijn uitgevonden om de groeiende wereldbevolking te kunnen blijven voeden.

Vetverbranders, liposuctie en voedingsspecialisten zijn uitgevonden om de groeiende wereldbevolking gezond te houden.

De korte Franse film 'La surconsommation' brengt ons consumptiegedrag en de gevolgen daarvan in beeld.

 

Beeldverslag van de ochtend

Fotoverslag

 

 

Werkbezoek Jaco Geurts

18 oktober 2013

Nylander te Workum

 

Op weg naar KERN landbouw

Klimaatharmoniserend, Energiebewust, Regionaal verankerd, Natuurverbonden

 

 

Kale Inktzwam in de weide bij de Nylander, biologische kaasboerderij.

Vroege vrijdagochtend, tussenstation Kampen (Z) op weg naar Workum

 

Droog en Nat in de aandacht bij Bodem Beheer ;-)

 

Piet Sevenhuijssen, vóór 1980 werkzaam voor het CDA in Overijssel

Bart Visscher deed hetzelfde in Gelderland. Bart is geen lid meer van het CDA

 

 

Het wordt in alle opzichten een zonnige dag

 

 

De windmolens staan stil

 

 

Jaco Geurts te midden van de toehoorders

Klaas Bokma vertelt de geschiedenis van het biologisch melkveebedrijf met jersey koeien, waar we te gast zijn.

 

 

 

 

Klaas: Ik ben altijd al een natuurmens geweest. De rust en de stilte en de schoonheid van de diversiteit krijg je er gratis bij. Ze zijn van onschatbare waarde.

 

 

Voor het geld moet je het niet doen. Je moet er echt achter staan vanuit je levensvisie om dit zo te gaan doen, biologisch boeren. Je kunt er goed van leven, maar je moet er ook hard voor werken

 

 

Iris Bouwers CDAJ en Bert Roman RABO ZW Friesland

 

 

Luisteren naar Klaas

 

Ik ben ook jager. Door het injecteren van mest gaat niet alleen het bodemleven dood, ook veel jonge haasjes overleven het niet.

 

 

Willy Gooiker heeft brood meegenomen uiteigen bakkerij, en laat een film zien

 

 

 

een film over de waanzin van de voedselcyclus

 

 

Dieren zijn dingen

 

 

Ontvelde kip, één van de miljoenen

 

 

Mens op punt van opereren

 

 

 

Het verschil tussen biologische en gangbare landbouw

Geen kunstmeststoffen,Geen chemische bestrijdingsmiddelen

Geen genetisch gemodificeerde producten, Weidegang verplicht

 

 

Op de tafel eco - bloembollen en goede producten, die waren weggegooid in Den Haag. Ongeveer de helft van alle teelt bereikt de monden niet.

 

 

 

Helemaal uit Amsterdam…

 

 

Marjoleine Hanegraaf van NMI, spreker over organische stof en bodemleven

tevens technisch verzorger van de powerpoint presentaties en films

 

 

 

Willy Gooiker wil alle leven met respect, in waardigheid behandelen

Hij eet biologisch en probeert alles zo duurzaam mogelijk te doen.

 

 

Zijn dit mensen?

 

Ongeveer:

 

De productie van 1 kg stikstof (N) kost 1,6 KUB aardgas

300 kg stikstof per hectare is geen uitzondering

14.000.000.000 liter aardolie in Nederland per jaar

Over 12 jaar is de olievoorraad uitgeput

De energie voor productie 2 kg rundvlees is gelijk aan een autoritje naar Parijs

Phosfaat ( P2O5) is er nog voor enkele tientallen jaren

Energie van 2 kg graan is gelijk aan 1 liter olie

Gewasresten zijn geen afval

 

Willy Gooiker: urgentie geboden

 

 

 

Onder de indruk

 

Willy Gooiker: over biodiversiteit

Biodiversiteit is nodig om als mens te kunnen overleven

2010 was door de VN uitgeroepen als jaar van de biodiversiteit

Gewasbeschermingsmiddelen drijven de gezondheidskosten omhoog en verlagen de biodiversiteit

In 14 van de 20 onderzochte brood- en graanmonsters zaten resten RoundUp (glyfosaat), terwijl consumenten brood zien als een eerlijk natuurproduct.

 

Voorstel: Amerika en Europa extensiveren

Africa, China en India intensiveren

 

Herman Wijffels: Voedsel moet meer regionaal en duurzaam worden geproduceerd.

 

Toevoeging Lies: de mate van gebruik hangt af van de omstandigheid. Het gaat om een goede balans tussen de aarde (humus) en het aantal dieren (mest) en gewassen.

 

 

 

 

 

 

Piet Sevenhuijsen: “ik ben blij dat de doelstelling van Leven met de aarde in de werkboekjes staat.”

 

 

Marjoleine komt veel voor advies bij boeren: hoe wordt de grond beter en komt er meer opbrengst? Eenvoudig beginnen met het vaststellen van de PH en het humusgehalte: De eerste vraag is altijd: Weet je het humusgehalte van je bodem?

 

Soil for life

 

 

Wanneer we onze bodem veronachtzamen, veronachtzamen wij onszelf (Ghandi)

 

Definities: bodemkwaliteit

Het vermogen van de bodem om een gezond groeimedium te bieden aan de gewassen en voldoende vocht, zuurstof en nutriënten te leveren om op korte en langere termijn een rendabele productie te halen, waarbij de belasting van het milieu acceptabel is

 

Een levende, beschikbarebodem is een complex ecosysteem met duizenden aan elkaar gerelateerde organismen, in een harmonisch voortdurend evenwicht tussen “dood en leven”.

Chemische, Fysische en Biologische aspecten

Mooi samenspel tussen “dood en leven”

 

Kunstmest kan gemist worden, bodemleven niet

 

Elk jaar zet het bodemleven zo’n 25.000 kg aarde om in een stuk als een voetbalveld. Het bodemleven recyclet de plantenresten en maakt de stoffen weer beschikbaar voor het volgende gewas.

 

 

Het schema van de mineralen kringloop van WUR

 

 

Door optimale teelt en bemesting kan de opbrengst van grasland per hectare met 2000 kg omhoog! Dit is op bedrijfsniveau een waarde van 9200 euro!

(het gaat hierbij om uniform gewas)

 

 

Veel om over na te denken

 

 

Ook Klaas Bokma is geïnteresseerd, niet te geloven, zo’n groot verschil in opbrengst!

 

 

 

Een uitdaging om op alle punten te verbeteren (Pablo Tittonell)

Wereldwijde ecologische intensivering, is wereldwijde verbetering van humus

 

 

We gaan om de tafel zitten en bekijken per bedrijf de situatie

 

 

Jaco is in de eerste plaats rentmeester

 

 

Het nieuwe rentmeesterschap:

Mondiaal beleggen in organische stof in de bodem

(dus niet verbranden in energiecentrales, of vergisten voor gasproductie)

 

Bodem: onschatbare waarde… op zoek naar een eigentijds economisch model

 

En de acht vlammen branden rustig door

 

 

Na Marjoleine Hanegraaf komt Marc Siepman, met zijn les over het altijd gevende bos

 

 

Een krasse uitspraak van Rebecca Hosking:

Landbouw is het doodmaken van iets wat wil leven en het in leven proberen te houden van iets wat wil sterven”.

 

 

Food Forestry Netherlands (voedselbossen)

 

 

Geen vervuiling, meer natuur

 

 

Een hernieuwde manier van benaderen… de bodem koesteren, dan volgen de planten vanzelf, en harmoniseert het klimaat en stopt de erosie.

 

 

Toekomstbestendige landbouw werkt met gevoel voor humus!

 

 

Toekomstbestendige landbouw vervuilt haar humus niet

 

Zin en spin over gezondheidsrisico’s na gentech – voedsel

 

 

Diederick Sprangers citeert politici, die veelal niet kritisch zijn als het gaat om het eten van genetisch gemanipuleerde producten.

 

(Jaco Geurts heeft in mei van dit jaar navraag gedaan bij St.Sec. Dijksma over zaden ziehttp://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3435207/2013/05/02/Brussel-bemoei-je-niet-met-onze-moestuintjes.dhtml )

 

 

Van alle toepassingen van gentech wordt slechts de herbicide resistentie van maïs, soja en katoen grootschalig ingezet. De andere toepassingen zijn niet commercieel.

 

 

400 wetenschappers onder auspiciën van VN en Wereldbank concluderen dat niet genetische modificatie, maar wel ecologische en biologische landbouwtechnieken perspectief bieden voor het voeden van de wereldbevolking.

 

 

Henk van der Honing, voorzitter van het CDADZB vakgroep landbouw en natuur is blij met de verbindingen die ontstaan en de serieuze aanpak van de integrale aandacht voor humus

18 oktober 2013

De landbouw is het fundament van ons samenleven, wereldwijd, Landbouw in relatie met stedelijk gebied, groene vingers, biodiversiteit, energiebesparing, in relatie met verwerkende industrie en handel, menselijke contacten, helderheid. Zij verzorgt voor een groot deel het landschap, en daarbij de aarde, lucht en water. Zij levert ons mensen en dieren voeding en materialen. Tegenwoordig ook middelen om aan hernieuwbare energie te komen. Maar... hoe gaat het met de landbouw. Wat is een duurzame wijze van omgaan met de aarde, zodanig dat de aarde zich herstelt, het klimaat harmoniseert en diversiteit wordt gehandhaafd.

Visie op Rentmeesterschap in een dynamische samenleving

CDA AmersfoortNaar een mooie wereld met zorg voor elkaar”

Inleiding:

Onze partij, het CDA, kent vier ideologische uitgangspunten als basis voor haar politiek handelen, te weten:

  • Gespreide verantwoordelijkheid;

  • Publieke gerechtigheid;

  • Solidariteit;

  • Rentmeesterschap.

Deze uitgangspunten hangen onlosmakelijk met elkaar samen. Het zijn de grondslagen voor de christendemocratische politiek.

Visie op de 7 principes van het CDA

CDA Amersfoort en VeenendaalMeer bezieling in de politiek leidt tot betere besluiten”

Inleiding:

Allereerst de opmerking dat het heel positief is dat onze partijleider het initiatief heeft genomen de bovengenoemde principes te formuleren. Het bewijst dat hij met de huidige tijd meegaat en onze partij goed op de kaart wilt zetten.

De visie die ondergetekende zal geven op de 7 principes zullen in samenhang worden gegeven met de vier (hertaalde) uitgangspunten van onze partij, te weten:

  • Gespreide verantwoordelijkheid;

  • Solidariteit,

  • Rentmeesterschap;

  • Publieke gerechtigheid.

De vier uitgangspunten blijven ook voor de toekomst van groot belang voor onze partij omdat deze punten ten slotte de leidraad vormen voor het politiek handelen. Het is heel erg belangrijk dat de genoemde uitgangspunten op een goede manier dient te worden toegepast in de dagelijkse politieke praktijk. Deze praktische toepassing geldt niet alleen voor de CDA-Tweede Kamerfractie maar eveneens voor de fractie in de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de fractie in het Europees parlement en ten slotte de provinciale Statenfracties, gemeenteraadsfracties en de fracties van de waterschappen. Deze fracties kunnen ten slotte politieke invloed uitoefenen en de besluitvorming beïnvloeden.

Deze visie is als volgt ingedeeld. Allereerst zal de tekst integraal worden weergegeven met daaronder de visie door ons geformuleerd met daarbij het uitgangspunt. Er kunnen ook meerdere uitgangspunten van toepassing zijn.

Visie op integrale duurzame landbouw

In 2012 heeft het CDA een resolutie aangenomen om de landbouw, veeteelt en akkerbouw te verduurzamen.
Na het aannemen van deze resolutie ging blijkbaar de gebruikelijke gang van zaken door... er veranderde niet zichtbaar iets in de wijze waarop we in Nederland omgaan met de aarde. De aarde die wij kunnen zien als heilig levend wezen.

Reactie van Bart Visscher op essay Ralf Bodelier in Trouw

Essay van Ralf Bodelier: Biologisch eten is goed fout: ernstiger dan plagiaat!!

Wat jammer dat Ralf Bodelier zoveel spreekruimte krijgt zonder dat Trouw een standpunt inneemt. De motieven- en belangenoorlog tussen Dijkhuizen e.a. en Tittonell e. a. is nog niet scherp genoeg, nee zelfs een theoloog wil een plek op de bühne veroveren. Helaas mankeert er veel aan zijn verhaal, zoals ook Bussink vandaag in Trouw constateert.
Wie over dit vraagstuk een mening ten beste wil geven, moet alle argumenten die hij gebruikt zelf goed onderzoeken. Bodelier is soms al te snel met zijn conclusies. Dat is een eerste probleem. Bovendien hoort hij ook de afweging te maken met betrekking tot zaken die hij niet noemt. Zo schrijft hij niets over de negatieve kanten van herbiciden en pesticiden en van genmanipulatie, over de handel in grond, de dreiging van verwoestijning. Pablo Tittonell noemde bij zijn inaugurele rede in Wageningen wel deze punten en dus noem ik ze ook. Ten derde mis ik de overduidelijke theologisch–ethische invalshoek in zijn verhaal.

Zienswijze Hertogin Hedwigepolder.

ingediend door Ir W.B.P.M. Lases

Tiel, 11 september 2013.

Zienswijze naar aanleiding van module 1: Ontwerp-Inpassingsplan Hertogin Hedwigepolder.

Deze zienswijze laat zien dat het voorgestelde inrichtingsplan niet doelmatig en niet duurzaam is en heeft ook consequenties voor de modules MER en ontgrondingen.

Hedwigeproject

Terinzagelegging ontwerp rijksinpassingsplan, ontwerp uitvoeringsbesluiten en het Milieu Effect Rapport voor de Hedwigepolder

Lees hier...