Etten, Oude of Maartenskerk, 13-1-2019, afscheid ambtsdrager en bezoekmedewerker, Lucas 3:15-16,21-22

Gemeente van Jezus Christus,

Johannes is geworteld in de traditie van Israëls profeten.
Hij roept het volk terug naar de tora,
het verbond met God en de aanwijzingen van God.
Hij roept de mensen niet op tot revolutie
tegen de Romeinen,
nee, hij vraagt ze naar zichzelf te kijken.
Waar ben jij mee bezig?
Hoe kun jij leven, zó
dat het leven een gouden randje krijgt?
Hij roept de mensen op zich om te keren,
naar God, naar elkaar, naar het goede leven.
En veel mensen hebben oren naar zijn boodschap,
zij nemen de stap door zich te laten dopen,
de doop tot vergeving van zonden.
Deze doop tot vergeving van zonden
schept ruimte om het verleden
en wat mis ging,
achter je te laten
en je te richten op de toekomst
van het koninkrijk van God.

Lees verder…

Etten, Oude of Maartenskerk, 24-9-2017, Mattheüs 18:21-35

Gemeente van Jezus Christus,

Regelmatig lezen we in de krant over ongelukken. Bijvoorbeeld: Een man rijdt met zijn auto een vrouw aan. Zij kwam van rechts uit een zijstraat en de automobilist erkent dat hij de zijstraat en de vrouw totaal niet gezien heeft. De vrouw kwam heel naar ten val, zij liep o.a. schedelbasisfractuur op en is overleden. De officier van justitie eist een werkstraf en drie maanden ontzegging van de rijbevoegdheid. De man heeft na het ongeluk geen persoonlijk contact met de familie, de kinderen en kleinkinderen, gezocht, hij had daar geen behoefte aan en dacht de familie ook niet. Hij heeft wel een kaartje aan de familie gestuurd. De officier meldde dat de familie het juist wel op prijs zou hebben gesteld als er persoonlijk contact was gezocht. De man heeft last van de gevolgen van het ongeluk, hij slaapt slecht en beseft terdege wat hij aangericht heeft, dat de kinderen hun moeder en de kleinkinderen hun oma missen. Deze man leeft met schuld, met schuld die niet meer ongedaan gemaakt kan worden.

Lees verder...

Etten, Oude of Maartenskerk, 22-10-2017, Psalm 33:4 en 5, Oogst/dankdienst

Gemeente van Jezus Christus,

We zagen de appels aan de bomen. Het graan wuiven in de wind. Het gewas vrucht dragen. We zien de blaadjes vallen, de herfst is begonnen. De planten beleven een tijd van inkeer, de sapstroom komt tot rust. De seizoenen wisselen, na de zomer komt de herfst en dan de winter. De zon schijnt, het regent, het mist, het vriest, er is warmte, er is kou. Allemaal nodig voor groei en bloei. Er werd gezaaid, het zaad ontkiemde in de grond en de planten groeiden, er werd geoogst. Volop geoogst: aardbeien en bramen, bieten en kolen, aardappels en uien, appels en peren, graan en wortelen. Zolang de aarde bestaat, zal er gezaaid worden en geoogst, zal er kou en hitte zijn, zomer en winter, dag en nacht. Zo staat in Genesis 8. We staan er vaak niet bij stil, hoe bijzonder en verwonderlijk dit is. We kunnen zelf zoveel regelen, met kunstmest en kassen en landbouwtechnologie, en daarom denken we dat oogsten vanzelfsprekend is. Bovendien: er is toch keihard voor gewerkt. Inderdaad, dat is helemaal waar. Maar stel je eens voor dat licht en water er niet waren, dan kon er niets ontkiemen en groeien, dan waren we als mensen nergens. Stel dat er geen insecten en bijen waren, dan vond er geen bevruchting plaats. Licht en water, kou en hitte, het is allemaal de noodzakelijke voorwaarde waardoor boeren hun werk kunnen doen en wij met z'n allen kunnen leven. Alles wat wij vanzelfsprekend vinden, alles waarvan wij het gewoon vinden dat het in de winkel ligt en te koop is, wordt door de schrijver van Psalm 33 ervaren als bewijs van Gods goedheid en door de schrijver van Genesis als genade van God. Ons leven en dat er weer genoeg is om te leven, is genade. Ons leven bestaat uit: gegeven tijd, gekregen ruimte, geschonken levensonderhoud.

Lees verder...

Etten, Oude of Maartenskerk, 25-6-2017, Jakobus 1

Jakobus (Marcus 15:40): broeder des Heren, van Jezus. Handelingen 15: rol bij het apostelconvent. Leider van de gemeente in Jeruzalem (en van de oude kerk?). Later verschuift het zwaartepunt naar Rome. Een algemene rondzendbrief, niet aan één gemeente gericht (zoals bijv. de brief aan de Korintiërs), aan de 12 stammen in de verstrooiing. Paulus schreef m.h.o.o. kerkstichting, Jakobus is meer binnenkerkelijk, de toon van de brief is pastoraal en bemoedigend, gericht op praktisch geloven en mensen tot de kern roepend. Hoe kunnen wij echt en waarachtig leven in de geest van Jezus? Het christelijk geloof wordt verondersteld, gedachten doen denken aan de Bergrede van Jezus (bijv. zaligsprekingen – gelukkig degene die…; vgl. psalmen). De schrijver denkt joods, maar is niet in alles de Tora trouw; kritische volgeling van Paulus, bekend met zijn werk. Jezus (Lucas 6:46): Waarom roepen jullie ‘Heer, Heer’ tegen mij, maar doen niet wat ik zeg? Jakobus stipt in de eerste hoofdstuk onderwerpen aan hij later uitwerkt.

Lees verder...

Etten, Oude of Maartenskerk, 11 juni 2017, Exodus 34:4-9 en Matteüs 28:16-20

Gemeente van Jezus Christus, Waarom zouden we mensen vertellen van God en van Jezus? Zijn zij gelukkiger af met het christelijk geloof? In Zuid-Amerika zijn de Inca’s en andere inheemse volken te vuur en te zwaard bestreden en bekeerd door Spaanse christenen. Ook Nederlandse zendelingen voeren naar verre streken om te bekeren. In hoeverre gingen mensen vrijwillig over naar het christelijk geloof, in hoeverre werd het hun opgedrongen of werden zij ertoe gedwongen? Gelukkig waren er ook zendelingen die zich de taal eigen probeerden te maken van de volken waar zij kwamen te wonen en echte belangstelling hadden voor hun cultuur en gedachtewereld, die – zoals Paulus al zei - de Grieken een Griek werden. Die bijvoorbeeld samenleefden met de laagste kaste in India, de Dalits, en die de harten van velen wonnen. De opdracht ‘om alle volken tot Mijn leerlingen te maken’ klinkt ons door de tweeslachtige geschiedenis minimaal ongemakkelijk in de oren. Aan de ene kant voelen we schroom, willen we niemand iets opdringen, aan de andere kant horen we een opdracht en krijgen we een grote verantwoordelijkheid!

Lees verder...

Etten, Oude of Maartenskerk, 28-5-2017, 1 Petrus 4:8-11 en Johannes 14: 15-18 en 16:5-15

Gemeente van Jezus Christus,

Het is goed voor jullie, dat Ik ga. Want als Ik niet ga, zal de Trooster/de Pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als Ik weg ben, zal Ik de Trooster, de Pleitbezorger jullie zenden. Met deze woorden vat de evangelist Johannes samen waarom Jezus ten hemel is gevaren.

De leerlingen zijn verdrietig.. Zij zien een einde komen aan een periode waarin zij dicht bij Jezus zijn. En Hij dicht bij hen is. Als leraar, als vriend, als gids, als Heer. Zijn vertrouwde aanwezigheid zal wegvallen. Zij zullen alleen komen te staan - en wat dan? hoe moet het dan? Jezus zegt ergens anders in zijn afscheidsrede dat zijn discipelen van Hem zullen getuigen. Ook daar zullen zij alleen voor staan - en wat dan? hoe moet dat dan? In een wereld die vijandig staat tegenover hun geloof? Christenen werden vervolgd om hun geloof, tot in onze tijd horen we van vervolgingen… Hoe moet het in onze tijd? In een wereld die ongemakkelijk reageert als het over geloof gaat, waar mensen gelovigen in het algemeen, en daaronder ook christenen, aankijken op oorlogen en strijd?

Lees verder...

Bilddenken, Bildhandeln

Bilder sind Träger von Denkprozessen. Bilder sind die Medien des Unsagbaren. Über die Kommunikationsweisen der Wort-Laute, der Gebilde und der Gebärden Als Mittel der Kommunikation haben Bilder Wirkung auf den, der ein Bild sieht. Der Begriff „Bild-Handeln“ unterstellt Motive und Strategien bei deren, die Bilder aussenden oder auf Bilder aufmerksam machen. Schon wenn sich Menschen mit Kleidung schön machen oder schminken, bedeutet das Bild-Handeln: Sie wollen das Bild, das andere sich von ihnen machen, bewusst und gezielt gestalten. Der Begriff „Bild-Handeln“ betont die Motive und Strategien derer, die Bilder aussenden oder auf Bilder aufmerksam machen. Die Inszenierung eines Herrschers ist genauso Bild-Handeln wie die Repräsentation einer transzendenten Macht. Die frühen ägyptischen Hieroglyphen waren Gottes-Zeichen, wurden als Repräsentanten göttlicher Macht verstanden. Die Monumentalwerke der alten Kulturen sollten Macht demonstrieren im Sinne von „Bild-Handeln“, die Münzen waren aus diesem Grund mit dem Bildnis des Herrschers, der für ihren Wert bürgen sollte, geprägt.

Lees meer...

Open brief aan Minister Schouten


Geachte mevrouw Schouten,

Om maar met de deur in huis te vallen: graag willen wij u dringend spreken over de door u aangekondigde bossenstrategie. Het is o.i. hard nodig dat u ook het geluid van ons burgers, ook belanghebbenden, hoort om tot een goed afgewogen bossenstrategie te komen.

100 jaar Verkade-album 'De Vecht'

Verkade album ‘de Vecht’ 1915. Diezelfde Vechtstreek 100 jaar later.

In 2015 was het 100 jaar geleden dat het Verkade album ’De Vecht’ werd uitgegeven. Dit album bevat een tekst van Jac. P. Thijsse en is geïllustreerd met aquarellen en pentekeningen van de Vechtstreek.

Lees hier verder...