Zoet Grevelingen voor Zeeland van levensbelang !

Het zoutgehalte in de wateren van de Zeeuwse Delta en van het grondwater van de eilanden is hoger dan ooit. Het zijn in Zeeland niet de zee en niet de natuur die om zout water vragen, maar beleidsmensen en biologen die de provincie decennia lang op het verkeerde spoor zetten. Immers vanaf de late Middeleeuwen drong de zee steeds meer het afvoergebied van de grote rivieren binnen. De geulen schuurden uit tot zeearmen en de verzilting nam fors toe.

Reden voor het ontwerpen en uitvoeren van het Deltaplan, maar door planwijziging wordt de aanvoer van zoet water naar de Zeeuwse Delta al zo’n halve eeuw geblokkeerd.

Lees hier verder...

Onderzoek naar draagvlak en betrokkenheid bij Zonnevelden in Etten

Onderzoek naar draagvlak en betrokkenheid bij Zonnevelden in Etten

uitgevoerd door:
St Behoud Kemnade en Waalse Water en St Leven met de Aarde
december 2020 – januari 2021

Aanleiding tot het onderzoek:

Half november ontvingen omwonenden van het beoogde zonneveld aan de Zeddamseweg te Etten onderstaande brief en situatiebeschrijving van de Heer Venema van IBVogt. Veertien dagen eerder hadden anderen, vermoedelijk dichter bij het project wonend, deze zelfde brief gekregen.

Deze brief was gedateerd juni 2020 en niet persoonlijk geadresseerd. In de brief staat o.a. dat vragen welkom zijn en dat de ontwikkeling plaats vindt in nauw overleg met de omwonenden. Omdat dit een voorwaarde is van de gemeente zijn wij benieuwd hoe aan deze voorwaarden wordt voldaan. Vandaar deze enquête en een overzicht van de gebeurtenissen.

Lees hier het onderzoeksrapport

Zienswijze op het huidige Nederlandse Energietransitiebeleid

Zienswijze op het huidige Nederlandse Energietransitiebeleid voor elektriciteitsopwekking met focus op zonneweiden
versie 1 februari 2021

ABSTRACT

Het huidige energietransitiebeleid in Nederland is haastig en niet democratisch tot stand gekomen. Het besparingsdoel voor 2030 van 135 TWh is vastgesteld in het Klimaatakkoord van Nederland in 2019, gebaseerd op uitgangspunten bij de regeringscoalitievorming in 2017 gevolgd door interne discussies van gelobbyde vertegenwoordigers van organisaties in 2018. Kritische organisaties zijn geweerd en de benodigde wetgeving is (te) snel gerealiseerd. Bij de uitvoering via regio’s en provincies en gemeentebesturen is sprake van “meervoudige democratie” die onduidelijkheid veroorzaakt heeft en zeker niet goed heeft gewerkt voor de besluitvorming betreffende grootschalige zonne- en windenergieprojecten. De transparantie van de besluitvorming is ver te zoeken. Dit komt door de onduidelijkheid over beslissingen en achtergronden samen met het ontbreken van fundamentele discussies met bestuurslagen, inwoners en inwonersvertegenwoordigers en de combinatie met zich wijzigende actuele inzichten op energietransitie-gebied voor elektriciteitsopwekking. Dit is de oorzaak dat participatie van inwoners ver onder de maat is. Voorlichting is tendentieus en gericht op snelle realisatie zodat participatie tot nu toe zich beperkt tot inwoners die op een handige manier geld denken te kunnen verdienen. Voor zonnevelden wordt niet alleen veel te weinig rekening gehouden met dure en ingrijpende netwerkaanpassingen en met het effect van grote subsidies maar ook met de vergaande effecten op het landschap en het milieu en zonder oog voor de kostbare benodigde grond voor natuur, bebouwing of extensivering van de landbouw. Dit laatste is vooral duidelijk geworden na de stikstofcrisis in najaar 2019. Het systeem van het opgezette overheidsbeleid leidt tot een handelwijze van bestuurders en uitvoerders die binnen de afgesproken kaders lang autonoom blijft doorgaan. Ondanks dat er al lang nieuwe inzichten zijn blijven bestuurders doorgaan met verouderde uitspraken en acties. Werkelijk luisteren naar weldenkende bewogen burgers in kritische maatschappelijk organisaties zou dat veel eerder doen veranderen.

Lees hier de volledige zienswijze

Stop de Bossenstrategie van Minister Schouten

16 juni 2020

Geachte Commissieleden van alle Commissies in onze Tweede Kamer, Binnenkort zult u de Bossenstrategie van Minister Schouten bespreken. We zijn bezorgd over de bedoeling om tot 0,5 hectare kaalkap per locatie toe te staan. In het bijzonder baart het ons zorgen om de Bossenstrategie te realiseren zonder het ecologisch advies ten aanzien van dit plan af te wachten. Op deze manier zal het onmogelijk zijn haar toezegging om dit advies in overweging te nemen, te honoreren. Bovendien is het nodig te weten welke ecologen worden aangezocht het onderzoek te doen en advies te geven, en op welke wijze de opdracht richting hen is geformuleerd. Er speelt immers veel als het om de waarde van bomen gaat.

STOP DE HUIDIGE BOSSENSTRATEGIE!!

SPOED: Oproep voor alle politici: STOP DE HUIDIGE BOSSENSTRATEGIE!!

Warm, 7 februari 2021,

Geachte leden van de commissie LNV, alle Kamerleden en pers,

Deze bossenstrategie is echt een onderwerp voor integrale aanpak. Voor uw motivatie kunt u rustig de donut economie van Kate Rayworth noemen. Heel veel succes!

U heeft waarschijnlijk vele mails gekregen met de strekking van ook deze mail. Een noodkreet om de Bossenstrategie nog eens zeer goed onder de loep te nemen en niet onveranderd te laten passeren.

MOEDER NATUUR VERSTERKT DE KUST

MOEDER NATUUR VERSTERKT DE KUST, kopt Trouw gisteren 25 januari 2021, over (tijdelijke) landinwaartse zeedijk verschuiving als klimaatbestendige oplossing door Het NIOZ als klimaatoplossing voorgesteld. Het artikel gaat evenwel helemaal niet over kustversterking, maar gaat om ophoging van polders langs de "kust", met name langs de Westerschelde. De wijze waarop is verre van efficiënt en brengt grote schade toe aan de zeedijk, die later weer dienst moet doen en toch op hoogte moet worden gehouden om niet steeds vaker overstroomd te kunnen worden.

Bouwplannen Slingeland en Raad van State

Geachte dames en heren, beste mensen,

Afgelopen juni hadden we enkele keren contact met dr Brenninkmeijer.

Onze stichting Behoud Kemnade en Waalse Water is, om uiteenlopende redenen, tegen de keus van de A18-locatie voor eventuele nieuwbouw van het Slingeland. Daarbij zijn beperking van stikstofuitstoot (bouw bij station vraagt 16% minder autoverkeer dan bouw aan A18), bereikbaarheid station (56 % van het ziekenhuisgerelateerde autoverkeer komt, zelfs bij bouw aan A18, uit de stad Doetinchem, dus station ligt veel centraler dan A18-locatie) en kansen voor stimuleren van biodiversiteit de kern.

Zonnepanelen - Reusachtige lichtcorona over de hele gemeente met als centrum het kwetsbare natuurgebied de Paasberg - vervolg

Onderwerp: Toont de gemeente een eerstelingsbewegen?

Beste natuurlijk licht vrienden, gisteren hadden we echt pech met het weer, ook in Italie was het bewolkt... Vorige week antwoordde de man die bij OIJ voor o.a. lichtvergunningen verantwoordelijk is, niet op mijn vragen. En jawel hoor, na de email aan B&W, opeens wel.
" Hier is zoals tot nu toe elk jaar is geweest geen vergunning voor nodig en er is dus niets verleend.
Wat ik gelezen heb in de krant duurt het tot en met drie koningen en gaan om 2300 uur de lampen uit. "