Gelekte TTIP documenten

Al ruim twee jaar vecht Foodwatch tegen het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten (TTIP), en tussen de Europese Unie en Canada (CETA), en net zo lang word het door het bedrijfsleven en andere voorstanders van TTIP bespot en bestempeld als "tegenstanders van vrijhandel”, “paniekzaaiers”, en “anti-Amerikaans”. Hierover wil het heel duidelijk zijn: "nee, we zijn niet tegen handel, we zijn niet anti-Amerika, en we zijn zeer zeker geen paniekzaaiers. We zijn gewoon diep bezorgd, omdat CETA en TTIP een grote bedreiging vormen voor onze democratie, voor de consument en de volksgezondheid!"

Lees meer...

Plantenwortels vertonen spreeuwengedrag

Plantenwortels vertonen spreeuwengedrag. Het zijn de interacties tussen wortels die er voor zorgen dat de grote soortenrijkdom van wilde plantengemeenschappen blijft bestaan. Dat laat scheidend hoogleraar Frank Berendse van Wageningen University zien in een nieuwe wiskundige theorie, die hij lanceert in zijn afscheidsrede als hoogleraar Natuurbeheer en plantenecologie op 31 maart in Wageningen. Berendse hekelt het huidige ammoniak- en bestrijdingsmiddelenbeleid en pleit voor het instellen van regionale natuurnetwerken om de problemen in natuurbeheer en aangrenzende landbouw op te lossen

Lees verder...

Protest glyphosaat helpt... voorlopig

7 maart zou er in het ‘Standing Committee on Plant and Animal Food and Feed ‘ van de EU gestemd worden over een hernieuwde toelating van glyfosaat op de Europese markt voor de komende 15 jaar, en de lidstaten leken vóór te gaan stemmen, maar de stemming is uitgesteld.

Lees verder...

Plan van € 200 miljoen goed fout: Raad van State bedient EZ op haar wenken

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State over het Inpassingsplan DW380 Doetinchem - Voorst schreef Bart Visscher het volgende commentaar.

Na de uitspraak van de Raad van State op 24 februari mag de aanleg van de hoogspanningslijn voor 380 KV van Doetinchem naar Wesel toch beginnen, ook al is deze overbodig. De uitspraak verwees alle bezwaren uit onder andere de gemeente Oude IJsselstreek (bij Doetinchem) categorisch naar de prullenbak.

Lees meer...

Uitspraak Raad van State over het Inpassingsplan DW380 Doetinchem - Voorst

Op 6 en 7 december 2015 zijn bestuursleden van Stichting Leven met de Aarde en Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water naar Den Haag geweest om de vragen van de staatsraden te beantwoorden.

De Stichting Leven met de aarde is in de uitspraak van de Raad van State niet ontvankelijk verklaard. De minister had dit voorgesteld.

Lees hier de brief die Bart Visscher naar de Raad van State heeft gezonden.

Alleen de Tweede Kamer kan nog verandering brengen. Dit is hard nodig, want Nederland maakt dat wat zij heeft afgesproken niet waar.

2015 was een opwindend jaar voor End Ecocide

Het begon met een discussie over de End Ecocide petitie in het Europees Parlement in februari.

Na onze conferentie in Brussel om het Europees BurgerInitiatief af te sluiten en End Ecocide on Earth te lanceren is de expertengroep bezig geweest met het schrijven van het voorstel van amendementen voor het Statuut van Rome. Deze tekst is nu klaar om door een staatshoofd voorgedragen te worden voor opname in het Statuut van Rome tijdens de herzieningsconferentie in 2017.

Lees verder...

Kappen Nou richt zich tot de Burgemeester van OudeIJsselstreek

Gemeente Oude IJsselstreek
Tav Burgemeester de Vreeze
Postbus 42
7080 AA Gendringen

Betreft: Open brief aan burgemeester Oude IJsselstreek

Geachte burgemeester de Vreeze,

Als werkgroep ‘Kappen Nou’ hebben we vandaag samen met betrokken burgers uit onze gemeente om de tafel gezeten en het verloop van het teleurstellende resultaat van de afgelopen raadsrotonde van 4 februari 2016 besproken. De door ons aangeboden handreikingen om te komen tot een wederzijdse oplossing zijn ter zijde geschoven. U hebt het zelf waargenomen vanaf de zijkant. De tribune in de raadszaal zat vol, ruim 1500 handtekeningen zijn opgehaald, vele deskundigen zijn betrokken. Het kan toch niet zo zijn dat zoveel deskundigheid en betrokkenheid totaal genegeerd wordt. Het effect nu is dat er wederom een grote kloof is gaan ontstaan tussen burgers en het college.

Zwarte dag voor de bomen in gemeente Oude IJsselstreek

Een zwarte dag voor de bomen in gemeente Oude IJsselstreek

U zult het ongetwijfeld gelezen hebben in lokale of regionale media, de gemeente Oude IJsselstreek wil met onmiddellijke ingang verder gaan met het kappen van de 901 laanbomen.

KOM DUS NOG EEN KEER IN ACTIE!

Deze 901 gezonde volwassen laanbomen moeten niet gekapt worden!

Gemeente oude ijsselstreek : Stop het kappen van gezonde vitale bomen vanwege de kosten.

Onderteken de petitie...

Lied

I find myself placed firmly against the herd, for the instinct of a universal taste, of shallow acceptance of reigning virtues,

are things I do not share.

Aan Henk Kamp, de minister van Economische Zaken

Etten, 13 januari 2016

Aan de minister van Economische Zaken

Onderwerp: beelden over energievoorziening nu en in de toekomst: splitsing ja of nee? Wel of geen Doetinchem – Wesel 380?

Zeer geachte Heer Kamp,

Bij deze brief vragen wij u af te zien van de aanleg van Doetinchem – Wesel 380, ook als de Raad van State het inpassingsbesluit niet vernietigt. Tijdens de zitting van de Raad van State van 7 en 8 dec jl. over het inpassingsbesluit en de onderliggende besluiten hebben wij namens de Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water en de Stichting Leven met de Aarde ingesproken, omdat de lijn in onze streek de leefbaarheid voor en de gezondheid van mens, dier en bodem verder bedreigt en de lijn niet past in het decentrale energiebeeld van de toekomst. In dit verband hebben wij op 13 augustus 2015 een voorlopige voorziening aangevraagd, omdat wij menen dat het denken over nieuwe paradigma’s t.a.v. economie, energie en burgerparticipatie, gezien o.a. het klimaatprobleem, geen uitstel duldt.

Het vervolg op 'Basisinkomen de toekomst?'

FNV Uitkeringsgerechtigden organiseert in februari op 18 locaties bijeenkomsten over het basisinkomen. Deze serie is een vervolg op de bijeenkomsten van eind 2015.

We gaan in gesprek over een eerlijke(re) verdeling van werk en inkomen. Is het basisinkomen een goed middel om dat te bewerkstelligen of is het middel erger dan de kwaal?

Lees meer...

Open brief van Louis Bervoets, MenSmens

Iedereen weet ik ben een MenSmens ...
daarom omdat ik 14 januari jarig was doe ik MenS mijn cadeau.
(zie ergens onderaan brief ... ...)

Mijn visie over MenS in ons leven als MenSbeeld en waarom ik graag spreek over MenSmensen.